Sekcja ds. Cudzoziemców:

Eu PAM „Eu-Pact on Asylum and Migration”

Grantodawca: UE
Lider: Borderline-europe, Niemcy

Partnerzy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Borderline-sicilia, Włochy
Humans before borders (HUBB), Portugalia
Subjective values, Węgry
Udruga Pank, Chorwacja

Termin realizacji: 01.03.2021 – 31.08.2022
Kwota dofinansowania: 148 680 EUR

Krótki opis projektu:

Projekt skupia sześć organizacji z państw Unii Europejskiej zajmujących się migracjami, które dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości tematyki, chcą jak najpełniej rozpowszechnić dokument z 2020 roku „Nowy Pakt o Azylu i Migracji”. W tym celu każdy z partnerów zamierza dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców m.in. organizując konferencje, publikując tematyczne materiały. Dodatkową wartością, dzięki regularnym spotkaniom, jest ścisła współpraca między organizacjami, wymiana wiedzy, doświadczeń i obserwacji.

Koordynatorka: Maria Deuar

No Detention Necessary

Grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Network of European Foundations w ramach programu European Programme for Integration and Migration

Termin realizacji: czerwiec 2017- maj 2019

Kwota dofinansowania: 120 000 EUR

Opis projektu:

Projekt No Detention Necessary jest pilotażem nowatorskiego podejścia do alternatyw do detencji. W oparciu o wypracowany przez koalicję International Detention Coalition (IDC) model skutecznych alternatyw do detencji – tzw. Community Assessment and Placement model (CAP) – osobom opuszczającym ośrodki strzeżone bądź zagrożonym detencją oferujemy wsparcie w postaci pracy quasi-socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego. Staramy się zwiększyć zaangażowanie cudzoziemców objętych programem w procedury, które są ich udziałem, poprawić ich funkcjonowanie na wolności i wypracować wraz z nimi długofalowy plan działania, w oparciu o krajowe przepisy dot. migracji.

Prace nad projektem rozpoczęły się w latem 2017 r. Pilotaż będzie realizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej aż do 2019 r.

Uzasadnienie projektu

Badania pokazują, że największą efektywność procedur migracyjnych przy jednoczesnym wysokim stopniu poszanowania praw cudzoziemców, osiągnąć można poprzez stosowanie alternatyw do detencji opartych o model pracy socjalnej w formie tzw. zarządzania przypadkiem (ang. case management) wykonywanego przez osoby niebędące pracownikami służb ani urzędów migracyjnych.

Zarządzanie przypadkiem jest kompleksowym i systemowym podejściem do udzielania wsparcia osobom, które nie zostały umieszczone w detencji, zaprojektowanym jako odpowiedź na złożoność sytuacji faktycznej i prawnej takich osób. Badania pokazują, iż przydzielenie cudzoziemcom specjalnej osoby, która nie mając wpływu na toczące się w ich sprawie procedury administracyjne, koordynuje i ułatwia dostęp do oferowanych im usług, udziela informacji o ich sytuacji faktycznej i prawnej oraz jest pośrednikiem między cudzoziemcami a urzędem i służbami migracyjnymi, ma pozytywny wpływ na efektywność procedur z udziałem cudzoziemców. Stosowanie alternatyw do detencji w oparciu o case management i współpracę ze społeczeństwem obywatelskim zalecają rządom m.in. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Agencja Praw Podstawowych UE czy też Zgromadzenie Ogólne Rady Europy.

Europejska sieć NGOsów realizujących pilotaże alternatyw do detencji

Projekt realizowany jest na terenie Polski, jednak stanowi element szerszego ruchu obywatelskiego w Unii Europejskiej – w ramach sieci European ATD network zrzeszonych jest obecnie 6 organizacji krajowych realizujących projekty pilotażowe oparte na modelu zarządzania przypadkiem. Działania członków wspiera międzynarodowa koalicja IDC oraz platforma Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM).

Grupa docelowa projektu No Detention Necessary

Do współpracy w ramach projektu zapraszamy cudzoziemców, wobec których wszczęto bądź zakończono postępowanie o zobowiązanie do powrotu (w tym osoby, które ubiegały się nieskutecznie o ochronę międzynarodową) oraz:

 • zostali zwolnieni ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców,
 • nałożono na nich obowiązki wynikające ze środków alternatywnych do detencji, lub
 • uniknęli umieszczenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Wsparciem z projektu mogą być objęte (poza szczególnymi przypadkami) tylko osoby, które:

 • są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe tj. zakwaterowanie i wyżywienie,
 • co do których nie zachodzi wysokie ryzyko ucieczki.

Wsparcie udzielane w ramach projektu projektu obejmuje:

 • zarządzanie przypadkiem (ang.case management): udzielanie informacji, pośrednictwo między organami administracji a cudzoziemcem/ką, pomoc w załatwianiu bieżących spraw, wspólne opracowanie strategii wyjścia z sytuacji kryzysowej, praca quasi-socjalna,
 • poradnictwo prawne,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie tłumaczeniowe.

Koordynator: Katarzyna Słubik, k.slubik@interwencjaprawna.pl

Razem Przeciwko Dyskryminacji

Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją.

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 03.03.2017 do 30.11.2018
Kwota dofinansowania: 80.000

Partner: Stowarzyszenie Lambda – Warszawa

Krótki opis projektu:

Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla przedstawicieli dwóch szczególnie wrażliwych grup ryzyka: mieszkających w Warszawie osób LGBT oraz migrantów.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez zaoferowanie przedstawicielom tych dwóch grup dostępu do profesjonalnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w zakresie spraw dotyczących doświadczanej przez nich dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Poradnictwo świadczone będzie w siedzibach oferentów (Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej), jak również w gabinetach psychologicznych Fundacji Różnosfera.

Koordynatorka: Ewa Grzegrzółka

Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce

Grantodawca: Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski
Termin realizacji: 15.03.2018 – 14.12.2018
Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Krótki opis projektu:

Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 9 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce. Projekt zakłada zorganizowanie 10 spotkań Konsorcjum, w tym 3 warsztatów podnoszących kompetencje organizacji członkowskich.

Głównymi celami konsorcjum są:

 • podnoszenie jakości debaty publicznej w kwestii migracji i uchodźctwa poprzez ogólnopolskie działania w tym kampanie społeczne, inicjowanie dialogów lokalnych;
 • podnoszenie jakości pomocy świadczonej przez każdą z organizacji, a także specjalistyczne wsparcie dla liderów lokalnych;
 • wypracowywanie nowych narzędzi integracyjnych w zmiennych warunkach;
 • dzielenie się wiedzą, docelowo bycie think-tankiem integracyjnym.

Istnienie takiej grupy jest niezbędnym warunkiem do tego, aby móc zrealizować powyższe cele i dążenia.

Kierunki naszych działań są dwa. Przede wszystkim to działania do wewnątrz, wzmacniające organizacje członkowskie, by mogły one lepiej i skuteczniej działać na zewnątrz, wspierając migrantów na rzecz których działają. Chodzi tu zarówno o pozyskiwanie nowej wiedzy, ale także wsparcie solidarnościowe podczas działania w trudnych warunkach zewnętrznych. Pośrednio zatem to migranci – nasi klienci – są odbiorcami działań konsorcjum.

Poza tym opracowane projekty nastawione są na wychodzenie na zewnątrz – do polskiego społeczeństwa, w tym wolontariuszy, lub do innych organizacji.

W pracach Konsorcjum bierze udział 9 organizacji: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point (Poznań), Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Nomada (Wrocław), Uchodźcy.Info i Chlebem i Solą, Fundacja Nasz Wybór, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie Homo Faber.

Badanie potrzeb pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Grantodawca: Fundacja im. Konrada Adenauera
Termin realizacji: 01.11.2017 – 30.06.2018
Kwota dofinansowania: 54 700 zł

Krótki opis projektu:
Celem badania jest poznanie potrzeb i postaw pracodawców odnośnie do zatrudniania cudzoziemców oraz ich wiedzy w tym zakresie. W praktyce oznacza to przede wszystkim:

 • diagnozę potrzeb i gotowości pracodawców z sektora MSP do zatrudniania pracowników cudzoziemców,
 • identyfikację barier w zatrudnianiu cudzoziemców,
 • identyfikację ewentualnych preferencji narodowościowych przy zatrudnianiu cudzoziemców,
 • sprawdzenie potrzeb pracodawców odnośnie do potrzebnego wsparcia przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Zrealizowane badanie ma dwie części:

 1. Ogólnopolskie badanie ilościowe przeprowadzone na próbie kwotowej 300 pracodawców – w podziale na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Badanie zostało przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego „Ariadna” w styczniu i lutym br. Respondentami były osoby odpowiedzialne za rekrutację/zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie. Dobrani tak, aby struktura próby odzwierciedlała strukturę populacji małych i średnich przedsiębiorstw pod względem branży i regionu.
 2. Badanie jakościowe – 3 fokusowe wywiady grupowe przeprowadzone w kwietniu br. na miko, małych i średnich przedsiębiorcach w dwóch dużych miastach w Polsce. Uczestnicy reprezentowali różne branże, połowa z nich zatrudniała w swoich przedsiębiorstwach cudzoziemców, pozostali nie mieli takich doświadczeń. Uczestnicy dzielili się swoimi planami, wątpliwościami oraz opiniami odnośnie do obecności cudzoziemców na polskim rynku pracy w ogólności oraz w ich przedsiębiorstwie w szczególności.

Dzieci w międzykulturowej Warszawie

Grantodawca: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
Termin realizacji: 1.09.2017 – 30.06.2018
Kwota dofinansowania: 34 170 zł

Krótki opis projektu:

Projekt poświęcony jest działaniom na rzecz dzieci – zarówno polskich jak i cudzoziemskich. W ramach naszych działań poprowadzimy między innymi warsztaty teatralne oraz fotograficzne dla dzieci przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. Warsztaty zakończą się pokazem spektaklu oraz wystawą fotograficzną. Dla uczniów warszawskich szkół zorganizujemy zajęcia na temat rozwiązywania konfliktów poprzez mediację oraz międzykulturowe warsztaty kulinarne.

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals

logo_abused_no_more

Grantodawca: Erasmus +
Termin realizacji: 1.09.2015 – 1.09.2018
Kwota dofinansowania: 42 598 euro

Krótki opis projektu:

Projekt jest trzyletnią, prowadzoną w pięciu europejskich krajach inicjatywą, mającą na celu wypełnienie istniejących luk w dostępie do edukacji prawnej młodych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy mogą być szczególnie narażeni na doświadczanie różnych rodzajów dyskryminacji czy wykluczenia społecznego. Poszczególne działania mają służyć także wzmocnieniu ludzi młodych oraz dać im odpowiednie narzędzia, aby potrafili właściwie reagować w sytuacjach nierównego traktowania.

Strona projektu: www.abusednomore.org

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

Warszawa Wielokulturowa III

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: grudzień 2015 – listopad 2018
kwota dofinansowania : 216 000 zł

Krótki opis projektu:

Projekt składa się z trzech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów, trzecią Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć cudzoziemcy w Polsce. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem ochrony międzynarodowej i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, czy też w sprawie legalizacji pobytu, porady dotyczą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej, etc. Prawnicy wyłapują też przypadki dyskryminacji cudzoziemców w różnych sferach i starają się im przeciwdziałać. Wspierają też cudzoziemców wykorzystywanych przez nieuczciwych pracodawców oraz monitorują przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią.
 2. Porady integracyjne i międzykulturowe są uzupełnieniem poradnictwa prawnego dla cudzoziemców. Ich zakres obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami, osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą oraz które ubiegają się o ochronę międzynarodową, i zamieszkują w Warszawie, a także przed innymi migrantami w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie jest istotne zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej i wynika z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradcy integracyjni pomagają cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Udzielają wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; pomagają zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, dzwonią w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby towarzyszą cudzoziemcom jako „tłumacze międzykulturowi” w wyżej wymienionych sytuacjach. Ich obecność zapewnia zarówno cudzoziemcom jak i Polakom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejsza ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. Zadaniem wolontariuszy jest towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomoc w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze nie tylko pomagają uchodźcom i imigrantom, ale też szerzą wiedzę o problematyce uchodźstwa i migracji w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Dzieci w międzykulturowej Warszawie

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
termin realizacji: 1.01.2016 – 30.08.2017
kwota dofinansowania: 83 550 zł

Krótki opis projektu:

Projekt poświęcony jest działaniom na rzecz dzieci – zarówno polskich jak i cudzoziemskich. W ramach naszych działań powstanie między innymi dziecięca grupa teatralna stworzona w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. Będziemy prowadzić także uczyć uczniów jak rozwiązywać konflikty poprzez mediację oraz prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży z warszawskich szkół.

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców III

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
termin realizacji: 01.02.2016 – 31.12.2017
kwota dofinansowania: 91 450 zł

Krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 8 lat. Projekt zapewnia im niezbędne wsparcie psychologiczne, językowe i merytoryczne poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe, regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu oraz superwizje psychologiczne.

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

MOVE ON – Migration & Gender: Vocational and Educational counselling

headerMOVEON.fw_erasmusplus

grantodawca: Program Erasmus +
termin realizacji: 01.10.2015 – 01.10.2017
kwota dofinansowania: 19 190 EUR
partnerzy: The IARS International Institute ( UK- lider) Anziani e non solo (IT), beramí berufliche Integration e.V. (DE), Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (EL), Associazione Progetto Arcobaleno onlus (IT), SURT Fundació de dones Fundació privada (ES)

Krótki opis projektu:

Innowacyjny projekt mający na celu wymianę, rozwój i transfer dobrych praktyk, szkoleń i wiedzy eksperckiej osób pracujących z migrantami.

Celem projektu jest dostosowanie poradnictwa poradnictwo zawodowego dla migrantów do ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płci i różnic kulturowych, które grają szczególną rolę w procesach integracji, rekrutacji i zatrudnienia.

Koordynatorka:  Katarzyna Słubik

Grant instytucjonalny – program Demokracja w Działaniu

logo-fundacja-batorego

grantodawca: Program Demokracja w Działaniu finansowany ze środków Fundacji Batorego i Open Society Foundations
termin realizacji: 01.11.2016 – 31.10.2017
kwota dofinansowania: 100 000 zł

Krótki opis projektu:

Dotacja przeznaczona jest na dwa podstawowe działania:

 • wsparcie prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz integracyjnego dla cudzoziemców, będącego uzupełnieniem i wkładem własnym do innych projektów prowadzonych przez SIP,  co przyczyni się do zwiększenia dostępności cudzoziemców do specjalistycznego interdyscyplinarnego poradnictwa i wsparcia, w tym obejmującego osoby doświadczające różnych form dyskryminacji czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względów rasistowskich, a także podniesienia wiedzy i świadomości prawnej w zakresie przysługującej ochrony prawnej w sytuacji wystąpienia ww. problemów.
 • zatrudnienie osoby, która będzie zajmowała się budowaniem relacji z biznesem i poprawą komunikacji zewnętrznej SIP, a także fundraisingiem i działalnością odpłatną pożytku publicznego. Celem tych działań będzie pozyskanie nowych instytucji wspierających ze sfery biznesu, by móc kontynuować prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na rzecz grup docelowych, na rzecz których działa SIP, w tym przede wszystkim cudzoziemców, co przyczyni się do zapewnienia trwałości w prowadzeniu tego rodzaju wsparcia i uniezależnieniu go w pewnym przynajmniej stopniu od środków zdobywanych przez SIP z różnego rodzaju dotacji.

Poradnictwo prawne i integracyjne dla uchodźców i migrantów z grup szczególnie wrażliwych

Grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie (konkurs WIEM), realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Termin realizacji: czerwiec–listopad 2017

Kwota dofinansowania : 44 000 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów, w tym uchodźców, przede wszystkim z Warszawy i okolic, poprzez oferowanie im interdyscyplinarnego poradnictwa: prawnego, integracyjnego oraz pomocy tłumaczeniowej.

Wsparcie SIP skierowana będzie do osób szczególnie wrażliwych, najbardziej narażonych na wykluczenie (ofiary przemocy, w tym także przestępstw motywowanych uprzedzeniami; samotni rodzice; wielodzietne rodziny; dzieci bez opieki; osoby przewlekle chore i straumatyzowane oraz migranci wykorzystywani przez pracodawców), dlatego w większości przypadków pracownicy będą udzielać pomocy w zespołach interdyscyplinarnych: prawnik, doradca integracyjny oraz wolontariusze-tłumacze wspierający cudzoziemców w terenie.

Koordynator: Małgorzata Wolf

Dobra administracja – jeden standard dla wszystkich

logo_fio
grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
termin realizacji: 01.04.2016 – 31.10.2017
kwota dofinansowania: 200 000 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest partycypacja społeczna i kontrola społeczna administrowania karą pozbawienia wolności oraz ochrona prawnych interesów skazanych i ich rodzin. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie dostępu skazanych do pomocy prawnej i okołoprawnej oraz udział przedstawicieli społeczeństwa w podejmowaniu decyzji przez administrację więzienną i sądy, a także reprezentowanie skazanych przed tymi organami. Dzięki projektowi chcemy wzmocnić ochronę prawnych interesów skazanych, ograniczyć arbitralność decyzji  administracji więziennej ingerujących w ich prawa i wolności, monitorować i wzmocnić kontrolę administracyjną i sądową. Projekt przyczyni się do poprawy transparentności działania administracji więziennej, realizacji obowiązku uzasadniania decyzji przez nią wydawanych, wpłynie na wzmocnienie zaufania obywateli do państwa i upowszechnienie standardów dobrej administracji.

Projekt kierowany jest do więźniów biernie i aktywnie uczestniczących w wykonaniu kary pozbawienia wolności, funkcjonariuszy Służby Więziennej, sędziów penitencjarnych oraz środowiska akademickiego, w szczególności studentów, którzy będą uczyć się reprezentować interesy skazanych przed organami administracyjnymi i sądowymi oraz wpływać na politykę wykonania kary pozbawienia wolności oraz urzeczywistniać ideę współodpowiedzialności społeczeństwa za wykonywanie kary pozbawienia wolności. Adresatami projektu jest około 580 osób.

Kierownik merytoryczny projektu: Maria Niełaczna

Nadchodzą! Jak ich przywitamy?

logo-eea-fb-pfdim

grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego
termin realizacji: 04.01.2016 – 30.04.2016
kwota dofinansowania: 311 410,00 zł
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Panoptykon, Polskie Forum Migracyjne

Krótki opis projektu:

Przygotowanie na przyjęcie uchodźców wymaga rozeznania potrzeb oraz zbadania możliwości integracyjnych. Stąd w projekcie zostaną zbadane jedne z kluczowych elementów obecności uchodźców w Polsce w zakresie ich recepcji oraz integracji. Badanie zaowocuje rekomendacjami odnośnie do poprawy działania tych instytucji. Zbadane zostaną także lokalne społeczności – ich nieformalni liderzy oraz nacjonalistyczna młodzież. Analiza ich postaw pozwoli na przygotowanie odpowiednich programów informacyjnych czy prewencyjnych.

Planowane działania:

Monitoring granicy

 • Analizie zostaną poddane dane statystyczne odnośnie do odmów wjazdu i ich powodów,
 • Przeprowadzone będą wizyty na wytypowanych przejściach granicznych w celu przyjrzenia się warunkom przyjmowania wniosków uchodźczych,

Badania i monitoring systemu nadzoru nad uchodźcami

 • Analiza obowiązujących krajowych, unijnych i międzynarodowych przepisów prawnych dotyczących kontroli uchodźców i przejść granicznych,
 • Analiza krajowych i międzynarodowych dokumentów politycznych, raportów i danych empirycznych oraz innych dostępnych publikacji tematycznych,
 • Seria wywiadów z przedstawicielami NGO, które udzielają pomocy uchodźcom, instytucji publicznych i organów powołanych do kontroli stosowania prawa z perspektywy ochrony praw człowieka

Ewaluacja oferty nauczania języka polskiego jako języka obcego dla uchodźców

 • Przedmiotem badań będą zajęcia języka polskiego skierowane do cudzoziemców przebywających w ośrodkach pobytowych oraz przebywających na świadczeniach pozaośrodkowych

Badania społeczności lokalnych

 • Analiza przygotowania instytucji lokalnych do przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń
 • Analiza funkcjonowania ośrodków pobytowych dla cudzoziemców lokalnych społecznościach w kontekście przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń
 • Badanie postaw grupy młodych Polaków, deklarujących poglądy nacjonalistyczne

Działania informacyjne

 • W trakcie projektu każdy z partnerów będzie prowadził bieżące działania informacyjne odnośnie do podejmowanych działań. Z każdego z badań będzie sporządzony raport. Wyniki i badania będą także rozpowszechniane w mediach.

Koordynatorka:  Klara Sołtan-Kościelecka

Prawnicy uchodźcom II

grantodawca: Fundusz, Azylu, Migracji i Integracji i budżetu Państwa

termin realizacji: lipiec 2015 – czerwiec 2016

kwota dofinansowania partnerstwa: 1 996 345,25 zł

partnerzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa UW, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu „Prawnicy uchodźcom II” wynika z konieczności świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej dwóm szczególnie wrażliwym grupom cudzoziemców, wymagających dostępu do porad prawnych: osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom w procedurach powrotowych.

Celem projektu jest:

 1. Poprawa warunków przyjmowania uchodźców i usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy poprzez poprawę dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz osób z grup szczególnie wrażliwych.
 2. Zapewnienie ochrony przestrzegania praw cudzoziemców, w sprawie których trwa postępowanie odnośnie powrotu do kraju pochodzenia (czyli w tzw. postępowaniach powrotowych) poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej.

Przewiduje się udzielenie wysokiej jakości porad prawnych dla 1470 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w 2850 sprawach) oraz dla 370 osób będących w procedurach powrotowych (w 600 sprawach).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Działanie 1: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze o nadanie statusu uchodźcy
 2. Działanie 2: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze powrotowej
 3. Działanie 3: Seminaria dla studentów-wolontariuszy
 4. Działanie 4: Informacja prawna oraz Centrum Wolontariatu

Bezpieczny dom

bezpieczny-dom.pdf

logo-eea-fb-pfdim

grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji,  finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2016
kwota dofinansowania: 350 000,00
partnerzy: Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów w Warszawie (Stowarzyszenie Interwencje Prawnej – SIP) i Poznaniu (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – CeBaM) poprzez interdyscyplinarne poradnictwo prawne, integracyjne oraz pomoc tłumaczeniową.

Pomoc SIP skierowana będzie do osób szczególnie wrażliwych, najbardziej narażonych na wykluczenie (ofiary przemocy, samotni rodzice, dzieci bez opieki, osoby przewlekle chore i straumatyzowane, migranci w detencji oraz wykorzystywani przez pracodawców).

W Poznaniu, gdzie poza CeBaM nie ma organizacji pomagających migrantom, wsparcie skierowane będzie do wszystkich cudzoziemców. Kontynuowane też będzie tworzenie sieci współpracy między poznańskimi instytucjami zajmującymi się problematyką migracji.

Planowane działania:

Poradnictwo prawne, integracyjne oraz interdyscyplinarne

 • bezpłatne porady prawne, integracyjne oraz interdyscyplinarne w SIP dla osób z grup szczególnie wrażliwych – ofiar przemocy, samotnych rodziców, dzieci bez opieki, osób przewlekle chorych, w tym ze stresem post-traumatycznym (PTSD), migrantów w detencji oraz osób wykorzystywanych przez pracodawców (w większości przypadków pracownicy będą udzielać wsparcia w zespołach interdyscyplinarnych: prawnik, doradca integracyjny oraz wolontariusze wspierający cudzoziemców w terenie
 • bezpłatne porady prawne, integracyjne oraz interdyscyplinarne w Migrant Info Point (MIP) przy CeBaM dla cudzoziemców potrzebujący wsparcia w Poznaniu
 • pomoc tłumaczeniowa wolontariuszy SIP podczas wizyt lekarskich w szpitalach oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Warszawy i okolic.

Diagnoza sytuacji migrantów w Poznaniu

 • opracowanie 2 raportów na temat sytuacji migrantów w Poznaniu

Wzmacnianie kompetencji pracowników CeBaM

 • szkolenia pogłębiające kompetencji prawników i doradców CeBaM, prowadzone przez ekspertów SIP
 • staże dla prawników i doradców CeBaM w siedzibie SIP
 • konsultacje dla pracowników CeBaM w trudnych sprawach udzielane przez pracowników SIP

Rozwój sieci współpracy w Poznaniu

 • wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się tematyką migracji na terenie Poznania
 • comiesięczne spotkania z migrantami oraz debaty międzynarodowe
 • portal informacyjny dla cudzoziemców w Poznaniu – kontynuacja i uaktualnianie

Koordynatorka:  Ewa Grzegrzółka

Równi i Bezpieczni

logotypy-rowni-i-bezpieczni

grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji,  finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.03.2014 – 30.04.2016
kwota dofinansowania: 350 000,00
partnerzy: Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną.

W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie).

Planowane działania:
koordynowanie prac Koalicji przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami

 • cztery dwudniowe spotkania rocznie, połączone ze szkoleniami wzmacniającymi organizacje członkowskie merytorycznie
 • bieżące monitorowanie sytuacji, wypracowanie wspólnych stanowisk w bieżących sprawach i działaniach rzeczniczych, podejmowanie działań na rzecz wypracowania rozwiązań systemowych związanych z ochroną i udzielaniem wsparcia osobom doznającym przestępstw motywowanych uprzedzeniami
 • współpraca z Koalicją na Rzecz Równych Szans

poradnictwo prawne

 • poradnictwo prawne skierowane do osób o innej etniczności i narodowości oraz osób LGBT – poradnictwo w siedzibach organizacji oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, skype, telefon)
 • w uzasadnionych przypadkach –  uczestnictwo w postępowaniach
 • pomoc i wsparcie prawników/prawniczek dla organizacji wchodzących w skład Koalicji

monitorowanie procesów sądowych dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami

 • uczestnictwo w postępowaniach sądowych w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami i ich monitorowanie
 • w kluczowych sprawach przyłączanie się do postępowań jako organizacja społeczna

rzecznictwo dotyczące przestępstw motywowanych uprzedzeniami

 • uczestnictwo w pracach ciał konsultacyjno-doradczych
 • spotkania z decydentami
 • udział w konferencjach i zabieranie w ich trakcie głosu
 • konsultowanie dokumentów (politycznych, rządowych, projektów aktów prawnych, strategii, programów)

Cele projektu: 

 • zwiększenie świadomości osób odpowiadających za stanowienie prawa oraz policji, sądów i prokuratury w zakresie przyczyn i skutków przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób o innej etniczności/ narodowości i osób LGBT, poprawienie ich traktowania przez organa ścigania i sprawiedliwości
 • zwiększenie kompetencji osób odpowiadających za świadczenie poradnictwa prawnego dla osób o innej etniczności/narodowości i osób LGBT dzięki uczeniu się od siebie organizacji i wymianie doświadczeń
 • poprawienie współpracy pomiędzy organizacjami zajmujących się zwalczaniem przestępstw motywowanych uprzedzeniami

Koordynatorka:  Ewa Grzegrzółka

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2015
kwota dofinansowania: 75 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 5 lat. Projekt zapewnia im niezbędne wsparcie psychologiczne, językowe i merytoryczne poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe, regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu oraz superwizje psychologiczne. W planach są również spotkania ze służbami medycznymi w szpitalach i ośrodkach dla uchodźców, spotkania promujące wolontariat wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego i seniorów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz spotkania integracyjne i kulturowe dla wolontariuszy. W trakcie projektu powstanie również skrypt dla wolontariuszy, ułatwiający im pracę  na rzecz uchodźców, oraz 3 tomy słownika medycznego, które będą następnie rozpowszechniane wśród służb medycznych, pracujących z uchodźcami oraz innych organizacji pozarządowych.

WARSZAWA WIELOKULTUROWA II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: grudzień 2012 – listopad 2015
kwota dofinansowania : 217 970 zł

krótki opis projektu:

Projekt składa się z trzech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów, trzecią Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL i NIP, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej etc. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające np. z nieznajomości języka czy początkowego zagubienia w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Będzie udzielał wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; będzie pomagał zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, będzie dzwonił w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby będzie także towarzyszył cudzoziemcom jako “tłumacz międzykulturowy” w wyżej wymienionych sytuacjach. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców. Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie odmienności kulturowej i problemów z nią związanych. W związku z tym grupa ok. 10 wolontariuszy zostanie przygotowana podczas szkolenia do pracy z osobami pochodzącymi z odmiennych od naszej kultur. Ich dalszym zadaniem będzie towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomoc w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać cudzoziemcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców. Głównym beneficjentem projektu będą migranci przymusowi, czyli osoby najbardziej potrzebujące pomocy.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 czerwca 2014r – 31 grudnia 2014r
kwota dofinansowania: 56.244,00 złotych
partnerzy: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Krótki opis projektu:

Projekt polega na prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa prawnego w zakresie prawa antydyskryminacyjnego.

Adresatami projektu są mieszkańcy Warszawy – osoby i rodziny zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem społecznym lub doświadczające nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku, czy niepełnej sprawności.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego, podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz wzrost poziomu ochrony narażonych na dyskryminację mieszkańców Warszawy w przypadku naruszenia ich praw, a także kontynuacja wsparcia osób, które zgłosiły się z prośbą o pomoc prawną w poprzednich latach trwania projektu.

kontakt: p.mickiewicz@interewencjaprawna.pl

For Undocumented Migrants` Rights in Central Europe

Projekt  współfinansowany przez European Programme for Integration and Migration  – wspólną inicjatywę Network of European Foundations

Okres realizacji:  09.2012 – 12.2014

Kwota dofinansowania: 265 000 EUR
Partnerzy projektu:  Sdružení pro integraci a migraci ( Czechy) ,  Society of Goodwill (Słowacja), ARCA (Rumunia), Menedek (Węgry)

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu , którego liderem jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, jest  monitoring implementacji,  efektywności i celowości  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej  minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich w  5 krajach Europy Środkowo –Wschodniej (Polska, Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy). Osią projektu jest program poradnictwa prawnego  dla nieudokumentowanych migrantów zatrudnionych w Polsce, który – głównie w drodze strategicznej litygacji  – dostarczy nam danych  niezbędnych do oceny skuteczności  przepisów implementujących dyrektywę. W toku projektu podejmiemy współpracę z aktorami publicznymi – Państwową Inspekcją Pracy  bądź   Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim  oraz innymi organizacjami pozarządowymi wspierającymi migrantów w Polsce – w celu rozpowszechniania wiedzy o nowych przepisach i gromadzenia danych o ich skuteczności.  Zagraniczne organizacje partnerskie podejmować będą  jednocześnie identyczne działania w państwach, w których posiadają swoją siedzibę. Rezultaty naszych działań wraz z propozycjami  zmian w  polityce europejskiej wobec nieudokumentowanych migrantów zawarte zostaną w raporcie kończącym projekt i zaprezentowane na seminarium w Brukseli, na które zaproszeni zostaną europejscy decydenci i specjaliści w zakresie polityki migracyjnej. Dodatkowo każdy z partnerów prowadzić będzie rzecznictwo na poziomie krajowym celem wprowadzenia zmian w legislacji każdego z państw biorących udział w projekcie.

Koordynator projektu: Katarzyna Słubik

Koordynator krajowy: Karolina Mazurczak

Prawnicy uchodźcom

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa

termin realizacji: styczeń 2015 – czerwiec 2015

kwota dofinansowania partnerstwa: 410 739, 74 zł

partnerzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa UW, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Krótki opis projektu:

Celem projektu „Prawnicy uchodźcom” jest poprawa warunków przyjmowania uchodźców i usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy poprzez poprawę dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Przewiduje się udzielenie wysokiej jakości porad prawnych dla 730 osób starających się o uzyskanie statusu uchodźcy w Polsce w 1510 sprawach. W ten sposób osoby korzystające z porad prawnych będą miały możliwość zrozumieć polski system azylowy i przyczyny nadawania statusu uchodźcy. Pomoc będzie świadczona zarówno osobom przebywającym w ośrodkach otwartych, jak i osobom umieszczonym w detencji, mającym znacznie mniejsze możliwości skorzystania z pomocy i z informacji.

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej
 2. Podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach
 3. Seminaria dla studentów-wolontariuszy
 4. Informacja prawna oraz Centrum Wolontariatu
 5. Informacja oraz promocja

Koordynatorka: Magdalena Ramos – Smul

Prawnicy na rzecz uchodźców V

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa
termin realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2014
kwota dofinansowania : 931 140 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt “Prawnicy na rzecz uchodźców V” stanowi kontynuację projektów “Prawnicy na rzecz uchodźców I, II, III i IV” i zorientowany jest na zaspokajanie zapotrzebowania na profesjonalną pomoc prawną wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem szczególnej wrażliwości na specyfikę grup szczególnej troski (zwłaszcza małoletnich i małoletnich bez opieki, kobiet) i dostosowaniem sposobu świadczenia tej pomocy do zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. W jego ramach udzielana jest również informacja i pomoc prawna dla osób, które już uzyskały status uchodźcy lub inną formę ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, projekt obejmuje świadczenie doradztwa integracyjnego, wykraczającego poza pomoc prawną.

 • Świadczenie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Świadczone w ramach projektu porady prawne obejmują poradnictwo ustne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i listów urzędowych, reprezentowanie klienta w ramach procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy, w tym udział w wywiadach statusowych, a także podejmowanie na rzecz klientów działań o charakterze litygacyjnym.

 1. Informacja i pomoc prawna dla osób, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu udzielana jest informacja prawna osobom, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie to jest realizowane poprzez świadczenie tym osobom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej osobiście przez prawników pracujących w Stowarzyszeniu i stanowi uzupełnienie działań prawnych prowadzonych na etapie procedury. To ważne działania, ułatwiające integrację w Polsce poprzez pomoc w realizacji praw uchodźców i działania, mające na celu przeciwdziałanie ich dyskryminacji, a w dalszej perspektywie wykluczeniu społecznemu.

 1. Świadczenie doradztwa integracyjnego

Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Konsultacje mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny pomaga cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Porady integracyjne i międzykulturowe stanowią uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

 1. Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

Koordynatorka: Aleksandra Zając

Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015
kwota dofinansowania części SIP: 401 001 PLN
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych

krótki opis projektu:

Cele projektu:

 • Stworzenie podstaw do skutecznej integracji obywateli państw trzecich poprzez zapewnienie im pomocy prawnej w zakresie naruszenia ich praw (w tym jako pracowników), a następnie dzięki zdiagnozowaniu ich problemów, podjęcie działań, zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem.
 • Zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa oraz wybranych grup społecznych (pracodawców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) odnośnie do praw cudzoziemców, w szczególności w zakresie przeciwdziałania ich dyskryminacji w Polsce poprzez prowadzenie różnego rodzaju działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych

Projekt składa się z sześciu modułów:

Moduł 1: Działania poradnicze i rzecznicze na rzecz migrantów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji migrantów oraz poprawy ich bezpieczeństwa w zatrudnieniu obejmujące prowadzenie poradnictwa dla migrantów, świadczenie pomocy w sprawach o dyskryminację i w zakresie ich praw pracowniczych oraz rzecznictwo interesów migrantów na podstawie monitorowanych spraw.

Moduł 2: Warsztaty dla przedsiębiorców (szczególnie przedsiębiorców z branży finansowej oraz rozrywkowo-gastronomicznej), skierowane na podniesienie świadomości usługodawców odnośnie pracy w środowisku wielokulturowym.

Moduł 3: Szkolenia dla organizacji pozarządowych wspierających proces integracji cudzoziemców w Polsce z zakresu charakterystyki pracy z narzędziem „mystery shopping”, jak również działań PR-owych upowszechniających rezultaty działań antydyskryminacyjnych.

Moduł 4: Produkcja 3 virali przedstawiających metodę diagnozowania poziomu jakości usług dla cudzoziemców – „mystery shopping”.

Moduł 5: 3 reportaże radiowe z realizacji diagnozy w module 4 oraz działań podejmowanych przez przeszkolone w wyniku modułu 5 organizacje pozarządowe.

Moduł 6: Prowadzenie działań informacyjnych.

Koordynatorka: Karolina Mazurczak

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 01.2012 – 12.2014
kwota dofinansowania : 2 706 779 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Celem projektu jest wsparcie cudzoziemców, obywateli Państw Trzecich w ich integracji w Polsce poprzez pomoc w trakcie procedur legalizacyjnych oraz w rozwiązaniu innych problemów prawnych, z jakimi zetkną się w Polsce. Aby osiągnąć zamierzony cel w ramach projektu zostanie podjętych szereg uzupełniających się wzajemnie działań, podejmowanych w bliskiej współpracy przez trzech partnerów: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Fundację Polskie Forum Migracyjne.

W ramach projektu działa Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, w którym obywatele państw trzecich będą mogli uzyskać pomoc prawną w dziedzinach, w jakich będą jej potrzebowali, oraz wsparcie w zakresie prowadzonego postępowania legalizacyjnego w Polsce. Centrum będzie ściśle współpracowało z MUW i działającym w tej instytucji Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców.

Ponadto dla wzmocnienia informacji przygotowane zostaną ulotki i plakaty informacyjne oraz stworzona strona internetowa z informacjami dla cudzoziemców, połączona z Infolinią Migracyjną – internetowym narzędziem uzyskiwania informacji na tematy związane z migracją.

W celu poprawienia współpracy oraz sposobu załatwiania spraw cudzoziemców w MUW spotykać się będzie specjalny Zespół Doradczy, którego zadaniem będzie ujednolicenie działań urzędu i uwspólnienie interpretacji trudnych i niejasnych przepisów. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia dla urzędników, które zarówno zwiększą ich kompetencje (wiedzę), ale także wyposażą w nowe umiejętności, które pozwolą im lepiej prowadzić sprawy i w konsekwencji przyczynią się do ocieplenia wizerunku Urzędu i do poprawy traktowania w nim migrantów.

Przeprowadzona zostanie także ewaluacja pracy urzędu, zakończona wydaniem publikacji na temat działań MUW na rzecz cudzoziemców.

Koordynatorka: Agnieszka Kwaśniewska

Pracownicy bez granic (Employees Beyond Borders)

visegrad_fund_logo_blue150

Projekt “Pracownicy bez granic” (Employees Beyond Borders) jest kolejnym projektem mającym na celu monitoring implementacji,  efektywności i celowości  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej  minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (tzw. dyrektywy „sankcyjnej”) – tym razem od strony pracodawców.  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest liderem projektu, w którym uczestniczą również Węgry, Słowacja oraz Czechy.

Projekt opiera się na przeprowadzeniu badań  (jakościowych i ilościowych) wśród  pracodawców  zatrudniających migrantów, pracowników  agencji zatrudnienia oraz reprezentantów związków  zawodowych w czterech państwach  Grupy Wyszehradzkiej. Wyniki badań  zostaną opublikowane w 4 krajowych  oraz 1 międzynarodowym raporcie zawierającym rekomendacje co do zmian legislacyjnych zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim. Dodatkowo projekt służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy organizacjami z państw Grupy Wyszehradzkiej.

Równościowy samorząd II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 czerwca 2014r – 30 listopada 2014r
kwota dofinansowania: 38.800,00 złotych
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych,  Stowarzyszeniem Lambda Warszawa
Krótki opis projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Instytutem Spraw Publicznych i Stowarzyszeniem Lambda Warszawa realizują drugą edycję projektu polegającego na opracowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów poświęconych tematyce antydyskryminacji dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

Adresatem projektu są osoby zatrudnione w jednostkach samorządu warszawskiego. Szczególny nacisk położony jest na zmianę wiedzy i świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania jej w grupie osób posiadających najczęstszy kontakt z osobami z grup narażonych na dyskryminację, tj. zatrudnionych w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnic m. st. Warszawy, Wydziałach Obsługi Mieszkańców, w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Straży Miejskiej.

W  projekcie weźmie udział około 150 osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.  Wezmą one udział w przygotowanych dla nich dwudniowych szkoleniach antydyskryminacyjnych, dzięki którym nabędą wiedzę o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, aktach prawnych chroniących przed dyskryminacją, umiejętności rozpoznawania, reagowania na dyskryminację oraz przeciwdziałania jej.

Po odbytych szkoleniach urzędnicy wezmą udział w wybranych seminariach dotyczących dyskryminacji ze względu na: kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, płeć, religię lub wyznanie, światopogląd lub bezwyznaniowość.

Celem projektu, który realizowany będzie do końca roku 2014, jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.

Integracja na Mazowszu II

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2014
kwota dofinansowania: 25 000 zł
krótki opis projektu: Projekt składa się z trzech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów oraz Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, a także spraw związanych z dyskryminacją. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny oraz asystentka międzykulturowa będą pomagali cudzoziemcom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Ich obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

koordynatorka: Małgorzata Wolf

Badanie zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet państwa
termin realizacji: styczeń 2012 – czerwiec 2013
kwota dofinansowania : 86.870 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu:

 • Stworzenie podstaw do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają migranci przymusowi w Polsce, w szczególności dyskryminacji na rynku mieszkaniowym i przemocy wobec migrantek.
 • Zwiększenie zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji migrantów poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji.
 • Zwiększenie świadomości problemu naruszeń praw migrantów oraz ich dyskryminacji.

Projekt zakłada odpowiednie zdiagnozowanie podstawowych problemów, przed jakimi stoją uchodźcy w naszym kraju, a które skutecznie utrudniają ich integrację ze społeczeństwem polskim: dyskryminacji na rynku mieszkaniowym migrantów przymusowych, która niejednokrotnie generuje problem bezdomności uchodźców oraz przemocy wobec kobiet-uchodźczyń.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach projektu przeprowadzi badania nad zjawiskiem przemocy wobec migrantek, której doświadczyły ze strony swojej społeczności. Celem badania będzie nie tylko poznanie zjawiska, ale także oczekiwanych form uzyskania pomocy ze strony polskich władz.

Instytut Spraw Publicznych zajmować się będzie zbadaniem problemu dyskryminacji na rynku mieszkaniowym. Przeprowadzi test dyskryminacyjny (badanie audytowe), które polega na wysłaniu pary testerów (osób chcących wynająć mieszkanie w parze Polak i nie Polak) pod adresy umieszczone przez autentycznych wynajmujących lub do agencji nieruchomości, a następnie monitorowaniu liczby i rodzaju reakcji z ich strony.

Kolejnym badaniem organizowanym przez ISP w ramach projektu będzie określenie wśród uchodźców faktycznej skali zjawiska bezdachowości (skrajny rodzaj bezdomności zdefiniowany jako przebywanie w przestrzeni publicznej lub noclegowniach) i bezdomności (przebywanie w schroniskach, ośrodkach interwencji kryzysowej lub ośrodkach dla oczekujących na przyznanie statusu uchodźcy). Badanie będzie polegało na wysłaniu rachmistrzów/ankieterów na tereny aglomeracji warszawskiej, Białegostoku, Łomży i Lublina do miejsc, w których przebywać mogą bezdomne osoby objęte ochroną międzynarodową.

Ważnym elementem upowszechniania wyników projektu będzie wydanie publikacji końcowej. Będzie ona zbierała wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań i analiz.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

Równościowy samorząd

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 października 2013r – 31 grudnia 2013r
kwota dofinansowania : 37.650,00 zł
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych,  Stowarzyszeniem Lambda Warszawa
Krótki opis projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Instytutem Spraw Publicznych i Stowarzyszeniem Lambda Warszawa realizują projekt polegający  na opracowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów poświęconych tematyce antydyskryminacji dla pracowników warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia.

Adresatem projektu są osoby zatrudnione w jednostkach samorządu warszawskiego. Szczególny nacisk położony jest na zmianę wiedzy i świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania jej w grupie osób zatrudnionych w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnic m. st. Warszawy oraz w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

W  projekcie weźmie udział około 150 osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.  Wezmą one udział w przygotowanych dla nich dwudniowych szkoleniach antydyskryminacyjnych, dzięki którym nabędą wiedzę o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, aktach prawnych chroniących przed dyskryminacją, umiejętności rozpoznawania, reagowania na dyskryminację oraz przeciwdziałania jej.

Po odbytych szkoleniach urzędnicy wezmą udział w wybranych seminariach dotyczących dyskryminacji ze względu na: kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, płeć, religię lub wyznanie, światopogląd lub bezwyznaniowość.

Celem projektu, który realizowany będzie do końca roku 2013, jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.

Albańsko-polska współpraca na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego uchodźców

grantodawca: Fundacja Batorego, program East-East
termin realizacji: lipiec 2012 – luty 2013
kwota dofinansowania : 22 440 zł

partnerzy: Refugee and Migrant Services in Albania (RMSA)

krótki opis projektu: Celem projektu jest podzielenie się z Albanią – będącą na etapie tworzenia i wdrażania prawa związanego z integracją uchodźców oraz dostosowywania go do standardów UE – kilkunastoletnim doświadczeniem Polski w tym zakresie. Od naszego partnera z Albanii dowiemy się z kolei, jak radzić sobie z sytuacjami nagłego masowego napływu uchodźców (doświadczenie z uchodźcami z Kosowa w 1999).

Projekt podzielony jest na dwie fazy:

I faza:

 1. RMSA opracowuje komentarz do ustawodawstwa Albanii w zakresie integracji uchodźców oraz do stanu wdrożenia tych przepisów i przekazuje go SIPowi
 2. Wizyta studyjna 6 osób z Albanii w Polsce, podczas której nasi goście:

a)    zapoznają się z polską polityką integracyjną, z przepisami dotyczącymi integracji uchodźców podczas indywidualnych programów integracyjnych oraz po ich zakończeniu;

b)    odbędą szereg spotkań z przedstawicielami urzędów, instytucji i organizacji pozarządowych tworzących prawo lub działających w praktyce na rzecz integracji uchodźców;

c)    odbędą dyskusję z polskimi ekspertami na temat możliwych/pożądanych zmian w albańskim ustawodawstwie integracyjnym/praktyce stosowania przepisów

II faza:

 1. RMSA przygotuje tekst rekomendacji dla albańskich władz, który następnie zostanie zrecenzowany przez SIP i opublikowany
 2. Wizyta studyjna w Albanii – podsumowujące prace nad rekomendacjami oraz spotkania w albańskich instytucjach i organizacjach
 3. Konferencja podsumowująca projekt w Tiranie, w której udział wezmą także polscy eksperci

Koordynatorka SIP: Aleksandra Chrzanowska

Etnoliga

grantodawcy: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet państwa, Fundacja Batorego, Orange

termin realizacji: styczeń 2012 –  grudzień 2012

kwota dofinansowania: 308896 zł

opis projektu:

ETNOLIGA to projekt integracji poprzez sport, adresowany do wszelkich grup dotkniętych dyskryminacją, w szczególności do cudzoziemców. Główne cele to zwiększenie stopnia integracji i wzmocnienie zdolności do samorealizacji beneficjentów. Osią projektu jest liga piłki nożnej z udziałem wieloetnicznych (ponad 30 narodowości) drużyn, które angażowane są także w zadania dodatkowe (prezentacje, wspólne gotowanie). W ramach projektu realizowane są także treningi piłkarskie, kursy języków i zróżnicowane warsztaty integracyjno-kompetencyjne. Udział bierze ponad stu uchodźców w różnym wieku, kobiet i mężczyzn.

Projekt realizowany jest od 2010 r. przez Fundację dla Wolności (www.fundacjadlawolnosci.org). Honorowy Patronat sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezydent m.st. Warszawa. Partnerzy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.


www.etnoliga.org
www.facebook.com/etnoliga

POLSKO-ROSYJSKA SIEĆ WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PRACUJĄCYCH NA RZECZ MIGRANTÓW

POLISH-RUSSIAN NETWORK OF NGOS WORKING FOR MIGRANTS

grantodawca: Fundacja Batorego, program Wschód-Wschód
termin realizacji: czerwiec 2012 – luty 2013
kwota dofinansowania : 21 775 USD

partnerzy:

 • Программа «Миграция и право» Правозащитного центра «Мемориал» [Program „Migracja i  prawo” Centrum Praw Człowieka „Memoriał”)
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka

krótki opis projektu

Głównym celem projektu pt. „Polsko-rosyjska sieć organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów” jest stworzenie polsko-rosyjskiej sieci organizacji pozarządowych, mających na celu ochronę praw uchodźców oraz innych imigrantów. Celem działania sieci będzie polepszenie zasad obsługi migrantów i zapewnienie im pomocy wysokiej jakości poprzez:

 • wzajemne poznanie się organizacji pozarządowych z Polski i Rosji i wypracowanie warunków i zasad współpracy;
 • wzajemna wymiana doświadczeń – poznanie warunków i standardów swojej pracy, a także przepisów prawa i dobrych praktyk, które funkcjonują w obydwu państwach, a także doświadczeń w zakresie prowadzenia spraw przed organami międzynarodowymi.

Aby zrealizować założone cele, w ramach projektu zostaną zorganizowane wizyty studyjne w Polsce i w Rosji, w ramach których uczestnicy będą mieli możliwość wymiany poglądów, poznania różnych organizacji pracujących z cudzoziemcami i opracowania strategii, mającej na celu poprawę jakości pomocy i poradnictwa świadczonego na rzecz migrantów. Odbędą się także dwa seminaria oraz seria spotkań w obu państwach, by lepiej poznać systemy ochrony migrantów. Zostaną także przygotowane raporty na temat prawa migracyjnego w obu krajach (w językach polskim, rosyjskim i angielskim).

koordynatorzy: Witold Klaus, Adam Chmura

Więcej wiem – lepiej pomagam. Praca z klientem – cudzoziemcem

Grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy

Termin realizacji: 5.07.2012 – 30.09.2012

Kwota dofinansowania: 7400zł.

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie grupy pracowników z Wydziałów Obsługi Mieszkańców warszawskich urzędów dzielnicowych do pracy z cudzoziemcami przebywającymi w Warszawie poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu praw cudzoziemców oraz kwestii międzykulturowych. Ponadto celem projektu jest także zbadanie potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia w urzędach dzielnic w zakresie pracy z klientem odmiennym kulturowo.

Projekt składa się zatem z dwóch części prowadzących do podniesienia kompetencji urzędników warszawskich:

I. Szkolenia dla pracowników z Wydziałów Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic m.st. Warszawy

II. Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia w urzędach dzielnic.

Cele działania I:

 • podniesienie kompetencji pracowników WOM w zakresie obsługi cudzoziemców mieszkających w Warszawie;
 • zapoznanie pracowników WOM z prawami różnych kategorii cudzoziemców przebywających w Warszawie oraz z ich problemami;
 • podniesienie kompetencji międzykulturowych urzędników WOM;
 • usprawnienie pracy WOM w zakresie obsługi mieszkańców-cudzoziemców.

Cele te będą realizowane podczas 4 pięciogodzinnych szkoleń prowadzonych metodą warsztatową.

Szkolenia prowadzą: Abdelhak Bouaoina, Dawid Cegiełka i Karolina Mazurczak.

Cele działania II:

 • zbadanie potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy;
 • zdobycie narzędzi do zaplanowania dla nich adekwatnej oferty szkoleniowej w przyszłości.

Cele te będą realizowane poprzez badanie przeprowadzone wśród Pracowników OPS i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy.


Koordynacja:
 Karolina Mazurczak

Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług.

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Okres realizacji: 08.2012- 12.2012
kwota dofinansowania: 49 400 PLN
partnerzy projektu: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

krótki opis projektu:

W ramach projektu planowane jest wydanie informatora mającego na celu podniesienie wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji oraz jego przeciwdziałania. Adresowany jest głównie do mieszkańców m.st. Warszawy pracujących w branży rozrywkowej (przede wszystkim klubach nocnych), gastronomicznej i kulturalnej, ponieważ właśnie oni mogą mieć styczność z grupami szczególnie narażonymi na zachowania dyskryminujące (kobietami, osobami starszymi, cudzoziemcami, niepełnosprawnymi, wyznawcami różnych religii) i kierować się w swojej działalności przesłankami niemerytorycznymi, a w rezultacie – dyskryminować te grupy.

W informatorze znajdą się podane w przystępny sposób informacje dotyczące m.in. definicji dyskryminacji, opis różnych form dyskryminacji, dobre praktyki z zakresu równego traktowania i zarządzania różnorodnością, przedstawiona zostanie także metoda tzw. testów dyskryminacyjnych jako technika do badania nierówności społecznych.

koordynator: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

Mazowsze dla każdego

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2012
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt składa się z trzech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów oraz Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny oraz asystentka międzykulturowa będą pomagali cudzoziemcom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Ich obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

koordynatorka: Małgorzata Wolf

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją.

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Okres realizacji: 08.2012- 12.2012
kwota dofinansowania: 50 000 PLN
partner projektu: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy ochrony przed dyskryminacją poprzez zapewnienie im jak najszerszej, profesjonalnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. Ma on służyć:

 • Aktywizacji obywateli do dochodzenia praw przed sądami

Chcielibyśmy, aby dzięki projektowi i świadczonej w jego ramach pomocy prawnej nastąpiła aktywizacja ofiar dyskryminacji w dochodzeniu swoich praw. Przede wszystkim chodzi o praktyczne stosowanie przepisów antydyskryminacyjnych i powoływanie się na nie w postępowaniach przed sądami polskimi.

 • Zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu

Zakładanym celem realizacji zadania jest również przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym, z którymi mogą się spotykać mieszkańcy Warszawy.

 • Upowszechnianiu wiedzy dotyczącej możliwości walki z dyskryminacją

Pośrednim celem projektu jest także podniesienie społecznej świadomości oraz wiedzy mieszkańców Warszawy na temat funkcjonujących od niedawna regulacji prawnych związanych z dyskryminacją oraz zasadą równego traktowania.

Projekt polega na prowadzeniu bezpłatnego, specjalistycznego, stacjonarnego poradnictwa prawnego z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz pomocy psychologicznej świadczonej ofiarom dyskryminacji. Oferta skierowana jest do osób fizycznych – mieszkańców Warszawy zagrożonych dyskryminacją lub też doświadczających w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu swojej rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku czy też niepełnej sprawności. Adresatami realizowanego zadania są między innymi: osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, cudzoziemcy, migranci, mniejszości narodowe, etniczne i religijne, osoby nieheteroseksualne czy transpłciowe.

koordynator: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 03.2012 – 12.2012
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 5 lat. Projekt zapewnia im niezbędne wsparcie psychologiczne, językowe i merytoryczne poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe, regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu oraz superwizje psychologiczne.

W ramach projektu chcemy w profesjonalny sposób przygotować wolontariuszy do pracy z osobami pochodzącymi z kultur odmiennych od naszej. Chcemy również nauczyć wolontariuszy, jak w efektywny sposób pomagać innym, nie robiąc tego kosztem własnych potrzeb. Chcemy kształtować i promować poprawne i wartościowe postawy wśród wolontariuszy, motywując ich do dalszego zaangażowania w różnorodną działalność społeczną. Naszym celem jest, aby wolontariusze odnieśli wymierną korzyść z pracy wolontariackiej na rzecz uchodźców, zdobywając pewne szczególne umiejętności i wiedzę, które będą ważnym kapitałem w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Dlatego też, oprócz cyklu szkoleń i superwizji, bardzo ważna jest opieka i stała współpraca koordynatorki Centrum Wolontariatu, która jest w codziennym kontakcie z wolontariuszami jako grupą, ale także w indywidualnym kontakcie z każdym z wolontariuszy, służąc radą i pomocą w przypadku trudnych i nieoczekiwanych sytuacji. Zakładamy, że wolontariusze, zadowoleni ze swojej działalności w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, będą promować ideę wolontariatu wśród innych osób.

koordynator: Zuzia Mączyńska

Europejska Lokalna Współpraca na rzecz Integracji

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 1.12.2010 – 1.06.2012
kwota dofinansowania : 616,794 euro
partnerzy: w Polsce partnerami projektu są: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji z siedzibą we Francji (IOM Francja).
W projekcie bierze udział osiem europejskich krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Hiszpania, Węgry, Czechy oraz Polska.
Każdy kraj reprezentowany jest przez lokalne siedziby IOM oraz wybrane organizacje pozarządowe.

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie dwukierunkowego procesu integracji poprzez kształtowanie strategii integracyjnych pomiędzy obywatelami państw trzecich a społeczeństwami przyjmującymi.

Zamierzenia projektu:

 1. promowanie wiedzy i zrozumienia ważnej roli jaką organizacje migrantów mogą odgrywać w procesie integracji,
 2. wzmocnienie kompetencji organizacji migrantów tak, aby mogły intensywniej przyczyniać się do procesu integracji,
 3. polepszenie komunikacji oraz wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerami rządowymi i samorządowymi odpowiedzialnymi za kwestie integracyjne.

Organizacje migrantów mogą odgrywać kluczową rolę w procesie integracji obywateli państw trzecich, w szczególności dzięki ich dogłębnej wiedzy na temat kultury, norm i zwyczajów ich społeczności, jak również dzięki ich zdolności w określeniu potrzeb integracyjnych. Organizacje migrantów są jednak zwykle niewystarczająco reprezentowane w procesie podejmowania i realizacji polityki integracyjnej na poziomie lokalnym.

Pierwszym celem projektu jest analiza wkładu organizacji migranckich w proces integracji oraz ich działań na szczeblu lokalnym i narodowym oraz promowanie lepszej świadomości władz lokalnych w zakresie roli, jaką powinny odgrywać one w procesie integracji.
W tym celu podjęte zostaną kroki prowadzące do identyfikacji organizacji migranckich zaangażowanych w działania integracyjne w krajach członkowskich UE. Następnie zrealizowane zostaną badania porównawcze w celu oceny aktualnej roli, jaką odgrywają one w stosunku do władz lokalnych realizujących politykę integracyjną.

Drugim celem projektu jest utworzenie i/lub wzmocnienie istniejącego dialogu pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa ich roli w procesach podejmowania decyzji dotyczących kwestii integracji. W każdym kraju uczestniczącym w projekcie zorganizowane zostaną spotkania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji migrantów oraz lokalnych instytucji zaangażowanych w działania integracyjne. Zostaną też przeprowadzone szkolenia instruktorów przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji migrantów, mające na celu usprawnienie poruszania się wśród zasad europejskich w zakresie integracji.

Trzecim celem projektu jest zwiększenie zdolności oraz wymiany informacji w Europie wśród zainteresowanych stron odpowiedzialnych za wdrażanie środków integracji na poziomie lokalnym.

Rezultatem badań będzie publikacja analizy porównawczej dotyczącej roli organizacji obywatelskich i migranckich w procesie integracji, a także prezentującej lokalne modele zarządzania, najlepsze praktyki i zalecenia.

Wyniki projektu zastaną zaprezentowane podczas seminarium eksperckiego w Brukseli, a także przedstawione władzom krajów pochodzenia obywateli państw trzecich, których dotyczy projekt.

Koordynator: Ewa Grzegrzółka

Asystent kulturowy II

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2012
kwota dofinansowania:27 000 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.

Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 58 na warszawskim Targówku, do której uczęszcza wiele dzieci z pobliskiego ośrodka dla uchodźców. W ramach projektu w szkole codziennie będą się odbywały dyżury asystenta procesu integracji – Czeczena znającego język i kulturę polską, który będzie pełnić rolę tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami. Dodatkowo asystent czeczeński będzie prowadził dla chętnych lekcje języka czeczeńskiego jako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej.

Asystent: Yusup Kediev

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Warszawa wielokulturowa

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 12.2009 – 12.2012
kwota dofinansowania : 131 280 zł

krótki opis projektu:

Projekt składa się z czterech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów, trzecią Centrum Wolontariatu, a czwartą mediacje międzykulturowe.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL i NIP, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej etc. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające np. z nieznajomości języka czy początkowego zagubienia w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowychbędzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Będzie udzielał wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; będzie pomagał zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, będzie dzwonił w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby będzie także towarzyszył cudzoziemcom jako “tłumacz międzykulturowy” w wyżej wymienionych sytuacjach. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców. Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie odmienności kulturowej i problemów z nią związanych. W związku z tym grupa ok. 10 wolontariuszy zostanie przygotowana podczas szkolenia do pracy z osobami pochodzącymi z odmiennych od naszej kultur. Ich dalszym zadaniem będzie towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomoc w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać cudzoziemcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców. Głównym beneficjentem projektu będą migranci przymusowi, czyli osoby najbardziej potrzebujące pomocy.
 4. Mediacje międzykulturowe
  W związku z rosnącą liczbą migrantów w Polsce pojawiają się konflikty na tle kulturowym. Są one często wynikiem niezrozumienia innej kultury i zachowań z niej się wywodzących. Prowadzą natomiast do barier w integracji i wykluczenia społecznego. By przeciwdziałać tym zjawiskom prowadzone będą przez doświadczonych mediatorów mediacje międzykulturowe – pomiędzy Polakami i cudzoziemcami lub pomiędzy różnymi grupami cudzoziemców. Odbędzie się w tym celu szkolenie dla mediatorów z zakresu mediacji międzykulturowych.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska, Witold Klaus

Monitoring przestrzegania praw pracowniczych migrantów w Polsce

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji: styczeń – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 80 000 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest diagnoza sytuacji cudzoziemców w zakresie przestrzegania wobec nich praw pracowniczych.

Badania będą miały charakter jakościowy i oparte będą na wywiadach pogłębionych, prowadzonych w oparciu o jednolite i przygotowane wcześniej dyspozycje do wywiadu. Tego typu badania umożliwią uzyskanie różnorodnych informacji na temat sytuacji, w jakich znaleźli się respondenci (jakie szczegółowo prawa były łamane, w jaki sposób, kto w tym uczestniczył), jak oni sami je postrzegają. Metoda ta pozwala także na uzyskanie dodatkowych informacji na temat doświadczeń interesujących z punktu widzenia celów projektu. Badania jakościowe pozwalają także dostrzec problemy w funkcjonowaniu społecznym, jakie mieli pracownicy migracyjni, których prawa były łamane. Ponieważ nie dysponujemy szczegółowymi danymi o liczbie faktycznie zatrudnionych cudzoziemców, szczególnie pracujących nielegalnie, niemożliwe jest przeprowadzenie badań ilościowych, które pokazywałyby skalę zjawiska. Stąd zdecydowaliśmy się na badania jakościowe, jednak prowadzone na dużej liczbie respondentów.

Zamierzamy przeprowadzić łącznie 80 wywiadów wśród pracowników migrujących branż, gdzie są oni najliczniej reprezentowani. Badania prowadzone będą wśród osób pracujących w oparciu o: zezwolenie na pracę oraz oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, przebywających w Polsce na podstawie wiz lub zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, jak też wśród osób przybywających lub pracujących w Polsce nielegalnie. Rozmówcy dobierani będą według kryterium sektora, w którym są zatrudnieni. Pod uwagę wzięte zostaną cztery najbardziej typowe dla pracowników migrujących sektory tj. rolnictwo, budownictwo, usługi domowe, inne usługi (handel, gastronomia). W każdym zostanie przeprowadzonych po 20 wywiadów w językach zrozumiałych dla cudzoziemców. Sytuacja w każdym z wymienionych sektorów potraktowana zostanie z równą uwagą. Podejście takie pozwoli na uzyskanie możliwie pełnego obrazu sytuacji dla każdego z badanych sektorów.

W badaniach uwzględnione zostaną także różne grupy narodowościowe, które pracują w Polsce, przede wszystkim największe: Ukraińcy, Wietnamczycy, Ormianie, ale nie tylko. W przypadku rolnictwa konieczne będą wyjazdy w miejsca, w których praca jest wykonywana przez cudzoziemców. Jest to jedyny sposób, by uzyskać od nich odpowiedzi na nasze badanie. Podobnie może być w przypadku budownictwa.

Terenem badań obejmiemy Mazowsze, jako że w tym województwie pracuje blisko połowa legalnie zatrudnionych cudzoziemców (i prawdopodobnie przynajmniej taki odsetek nielegalnie pracujących osób).

Jako podstawa do badań przygotowana zostanie także ekspertyza, dotycząca prawnej ochrony cudzoziemców przez eksploatacją pracowniczą.

Badania zakończą się sformułowaniem rekomendacji, dotyczących sposobów przeciwdziałania wykorzystywania migrantów przez pracodawców, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie czy pracy, ubezpieczenia zdrowotnego. Celem będzie także rozważanie granicy pomiędzy pracodawcą naruszającym prawa pracownicze a zmuszającym do pracy przymusowej. Stanowić to będzie dobre narzędzie dla służb (policji, straży granicznej, inspektorów pracy) przy wykonywaniu ich zadań. Obecnie brakuje takich narzędzi.

Prawnicy na rzecz uchodźców IV

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa
termin realizacji: 01.2009 – 12.2011
kwota dofinansowania : 165 653 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt “Prawnicy na rzecz uchodźców IV” stanowi kontynuację projektów “Prawnicy na rzecz uchodźców I, II i III” i zorientowany jest na zaspokajanie zapotrzebowania na profesjonalną pomoc prawną wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem szczególnej wrażliwości na specyfikę grup szczególnej troski (zwłaszcza małoletnich i małoletnich bez opieki, kobiet) i dostosowaniem sposobu świadczenia tej pomocy do zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. W jego ramach udzielana jest również informacja i pomoc prawna dla osób, które już uzyskały status uchodźcy lub inną formę ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, projekt obejmuje świadczenie doradztwa integracyjnego, wykraczającego poza pomoc prawną.

 1. Świadczenie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Świadczone w ramach projektu porady prawne obejmują poradnictwo ustne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i listów urzędowych, reprezentowanie klienta w ramach procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy, w tym udział w wywiadach statusowych, a także podejmowanie na rzecz klientów działań o charakterze litygacyjnym.

 1. Informacja i pomoc prawna dla osób, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu udzielana jest informacja prawna osobom, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie to jest realizowane poprzez świadczenie tym osobom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej osobiście przez prawników pracujących w Stowarzyszeniu i stanowi uzupełnienie działań prawnych prowadzonych na etapie procedury. To ważne działania, ułatwiające integrację w Polsce poprzez pomoc w realizacji praw uchodźców i działania, mające na celu przeciwdziałanie ich dyskryminacji, a w dalszej perspektywie wykluczeniu społecznemu.

 1. Świadczenie doradztwa integracyjnego

Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Konsultacje mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny pomaga cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Porady integracyjne i międzykulturowe stanowią uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

Koordynatorzy: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 02.2009 – 12.2011
kwota dofinansowania : 1 637 964 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Celem projektu jest wsparcie cudzoziemców, obywateli Państw Trzecich w ich integracji w Polsce poprzez pomoc w trakcie procedur legalizacyjnych oraz w rozwiązaniu innych problemów prawnych, z jakimi zetkną się w Polsce. Aby osiągnąć zamierzony cel w ramach projektu zostanie podjętych szereg uzupełniających się wzajemnie działań, podejmowanych w bliskiej współpracy przez trzech partnerów: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Fundację Polskie Forum Migracyjne.

W ramach projektu powstanie Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, w którym obywatele państw trzecich będą mogli uzyskać pomoc prawną w dziedzinach, w jakich będą jej potrzebowali, oraz wsparcie w zakresie prowadzonego postępowania legalizacyjnego w Polsce. Centrum będzie ściśle współpracowało z MUW i działającym w tej instytucji Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców.

Ponadto dla wzmocnienia informacji przygotowane zostaną ulotki i plakaty informacyjne oraz stworzona strona internetowa z informacjami dla cudzoziemców, połączona z Infolinią Migracyjną – internetowym narzędziem uzyskiwania informacji na tematy związane z migracją.

W celu poprawienia współpracy oraz sposobu załatwiania spraw cudzoziemców w MUW zostanie stworzony specjalny Zespół Doradczy, którego zadaniem będzie stworzenie standardów obsługi klienta oraz ujednolicenie działań urzędu i uwspólnienie interpretacji trudnych i niejasnych przepisów. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia dla urzędników, które zarówno zwiększą ich kompetencje (wiedzę), ale także wyposażą w nowe umiejętności, które pozwolą im lepiej prowadzić sprawy i w konsekwencji przyczynią się do ocieplenia wizerunku Urzędu i do poprawy traktowania w nim migrantów.

Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska, Agnieszka Kwaśniewska

Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców

grantodawca: Fundacja Batorego
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 100 000 PLN

partnerzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
krótki opis projektu (cele, główne działania):

Celem projektu jest podjęcie próby zreformowania polityki w zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców poprzez uwzględnianie w procesie decyzyjnym kontekstu lokalnego.

Podczas projektu zamierzamy:

 1. Przeprowadzić analizę obecnej i przeszłej polityki Urzędu ds. Cudzoziemcóww zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców, poprzez:
  1. analizę dokumentów – dotychczasowych przetargów na prowadzenie ośrodków dla uchodźców;
  2. wywiady pogłębione z ekspertami na temat celów i polityki, jakie przyświecały lokowaniu ośrodków w poszczególnych miejscach, a także refleksjach odnośnie koniecznych do wprowadzenia zmian.
 2. Przeprowadzić analizę obecnej i przeszłej polityki Urzędu ds. Cudzoziemcóww zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców, poprzez:
  1. Analiza przypadków: analiza powstania, funkcjonowania i likwidacji 3 wybranych ośrodków;
  2. analiza na temat funkcjonowania ośrodków dla uchodźców w innych krajach Unii Europejskiej.
 3. Wypracować rekomendacje w sprawie prowadzenia w przyszłości polityki lokowania ośrodkówdla uchodźców, poprzez:
  1. Zamówienie analizy prawa o zamówieniach publicznych
  2. Opracowanie na postawie analizy prawa, analizy przypadków i wyników badań wstępnych rekomendacji odnośnie polityki lokowania i funkcjonowania ośrodków.
 4. Powołać nieformalną koalicję organizacji działających na rzecz uchodźców w celu lobbowania na rzecz wdrożenia rekomendacji przez władze publiczne (w tym UdsC, MSWiA).

Koordynatorka: Aleksandra Chrzanowska

Mazowsze równych szans

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 25 000 zł

partnerzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt składa się z czterech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów, Centrum Wolontariatu oraz zatrudnienia asystenta czeczeńskiego w szkole.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny, wspierany przez asystentkę międzykulturową, będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.
 4. Obecność asystenta kulturowego (asystenta czeczeńskiego) w szkole będzie wsparciem procesu integracji uczniów czeczeńskich ze społecznością szkolną. Asystent pomoże w przełamywaniu bariery językowej i kulturowej, będzie aktywizował dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcał ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Zatrudnienie asystenta wpłynie także na uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, pomoże w walce z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz będzie promowało ideę wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Asystent kulturowy

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 35 040 zł

krótki opis projektu:(cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu)

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.

Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 58 i Gimnazjum nr 141 na warszawskim Targówku, do których uczęszcza wiele dzieci z pobliskiego ośrodka dla uchodźców. W ramach projektu trzy razy w tygodniu w szkole podstawowej i dwa razy w tygodniu w gimnazjum będą się odbywały dyżury asystenta procesu integracji – Czeczena znającego język i kulturę polską, który będzie pełnić rolę tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami. Dodatkowo asystent czeczeński będzie prowadził dla chętnych lekcje języka czeczeńskiego jako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Dzieci dla integracji – warsztaty międzykulturowe

grantodawca: Program UE Młodzież w działaniu
termin realizacji: styczeń – maj 2011
kwota dofinansowania : 6360 euro

krótki opis projektu:

Tematem projektu jest integracja dzieci polskich i dzieci uchodźców oraz ich rodzin poprzez wspólną aktywność artystyczną. Grupą docelową są dzieci i młodzież (polskie i uchodźcze – w sumie ok. 60 dzieci) w przedziale wiekowym od 8 do 15 roku życia, mieszkające we wsi Moszna i sąsiednim Brwinowie. Przeprowadzone zostaną warsztaty filmowe, plastyczne, muzyczne, aktorskie, taneczne i fotograficzne, a także zajęcia kulinarne. Planujemy stworzenie wspólnie przez dzieci polskie i dzieci uchodźców ok. 30-minutowego filmu dokumentalno – fabularnego.

Podczas warsztatów filmowych dzieci będą uczyły się podstawowej sztuki filmowania, a podczas zajęć muzycznych stworzą ścieżkę dźwiękową do filmu. Ten będzie pokazany w ramach dnia międzykulturowego, który zaplanowaliśmy na 14 maja 2011 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa “Zagroda” w Brwinowie. Wtedy odbędzie się również degustacja narodowych (polskich i kaukaskich) potraw, przygotowanych przez rodziców z dziećmi podczas zajęć kulinarnych. Podczas dnia międzykulturowego odbędzie się również wystawa zdjęć i fotografii z warsztatów oraz rysunków przygotowanych podczas zajęć plastycznych, a także występy muzyczne, taneczne i aktorskie. Warsztaty plastyczne posłużą m.in. stworzeniu plakatów i materiałów promocyjnych wydarzenia.

Udział rodziców w projekcie jest bardzo istotny. Chcemy, aby projekt był skierowany do jak najszerszej liczby odbiorców. Chcemy zaktywizować nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe, które często borykają się z problemami bezrobocia i wykluczenia społecznego. Jest to tym bardziej istotne, że osoby będące w procedurze rozpatrywania prośby o nadanie statusu uchodźcy nie mają prawa legalnie podejmować pracy na terenie Polski.

Działania będą obejmować wieś Moszna oraz podwarszawską miejscowość Brwinów w województwie mazowieckim, gdzie mieści się ośrodek dla uchodźców. W związku z tym, że uchodźcy przebywający w Polsce pochodzą głównie z Kaukazu, to właśnie kultura tamtego regionu będzie prezentowana podczas projektu. Podczas warsztatów dla dzieci w przystępny sposób będą przekazywane informacje dotyczące Polski i Kaukazu oraz prowadzone gry i zabawy promujące różnorodność i wielokulturowość.

Pierwsza część warsztatów artystycznych będzie odbywać się podczas szkolnych ferii zimowych. Jest to czas wolny od nauki, kiedy zamożniejsze dzieci wyjeżdżają, a te z uboższych rodzin zazwyczaj zostają w domach i nie mają czym się zająć. Planowany przez nas projekt ma zaktywizować te dzieci, zachęcić je do wyjścia z domu, kreatywności i twórczego wykorzystania wolnego czasu.

Rasizm, uprzedzenia i nietolerancja często wynikają ze strachu i niewiedzy. Bliższe poznanie osób, pochodzących z innego kraju to pierwszy krok do przełamania niechęci wobec “innego”. Dlatego tak ważne jest to, że grupy dzieci uczestniczące w warsztatach artystycznych będą mieszane kulturowo. Będą miały szansę lepszego poznania się nawzajem, a także dostrzeżenia podobieństw między sobą i nawiązania przyjaźni. Zobaczą, że “inny” nie znaczy “gorszy”, “niebezpieczny”. Rozwinie to tolerancję u uczestników projektu, a także będzie zapobiegać ewentualnym zachowaniom rasistowskim w przyszłości.

W związku z tym, że grupa realizacyjna będzie mieszana kulturowo, będzie stanowiła dobre pole do nauki asertywności i tolerancji. Dzieci będą musiały uzgodnić wspólne działania i sposób przedstawienia siebie nawzajem, nie urażając przy tym nikogo. Działania będą sprzyjały obserwacjom, skłonią dzieci do refleksji na temat innej kultury i jej miejsca w ich codziennym życiu. Dzieci z niską samooceną często wstydzą się swojej inności. Poprzez nasz projekt chcemy rozwijać w nich przekonanie, że inności nie trzeba się wstydzić, że różnorodność jest czymś naturalnym i stale obecnym w codziennym życiu oraz że może (a nawet powinna) być powodem do dumy i radości.

Projekt jest skierowany nie tylko do dzieci, ale również do wszystkich mieszkańców Brwinowa. Chcemy polepszyć wizerunek cudzoziemców w oczach lokalnego otoczenia, pokazać, że wspólne międzykulturowe działania są ciekawe i bezpieczne. Współpracujemy z lokalnymi działaczami i instytucjami – portalem brwinow24.pl, Gminnym Ośrodkiem Pracy z Rodziną, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Towarzystwem Przyjaciół Brwinowa.

Zajęcia będą prowadzone przez wolontariuszy SIP-u. Stale będą mieli kontakt z osobą wspierającą w projekcie – Olgą Hilik, koordynatorką Centrum Wolontariatu w SIP-ie.

Strona projektu: www.interwencjaprawna.pl/dzieci

koordynatorka: Zuza Mączyńska

Health for Undocumented Migrants and Asylum seekers network

Od lipca 2009 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest partnerem HUMA network, zrzeszającej partnerów z 19 krajów UE. Celem koalicji jest poprawa dostępu osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie UE do opieki medycznej.

więcej: www.huma-network.org

Wielokulturowe Mazowsze

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2010
kwota dofinansowania : 28 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt składa się z czterech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów, Centrum Wolontariatu oraz zatrudnienia asystenta czeczeńskiego w szkole.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmował będzie całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.
 4. Obecność asystenta kulturowego (asystenta czeczeńskiego) w szkole będzie wsparciem procesu integracji uczniów czeczeńskich ze społecznością szkolną. Asystent pomoże w przełamywaniu bariery językowej i kulturowej, będzie aktywizował dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcał ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Zatrudnienie asystenta wpłynie także na uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, pomoże w walce z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz będzie promowało ideę wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

SZKOŁA WIELOKULTUROWA III

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
termin realizacji: sierpień – grudzień 2010
kwota dofinansowania : 13 700 zł

krótki opis projektu: (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu)

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.

Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 273, do której uczęszcza wiele dzieci czeczeńskich z pobliskiego ośrodka dla uchodźców na Bielanach. W ramach projektu trzy razy w tygodniu będą się odbywały dyżury asystenta procesu integracji – Czeczena znającego język i kulturę polską, który będzie pełnić rolę tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami. Dwa razy w tygodniu asystent czeczeński będzie prowadził lekcje języka czeczeńskiego jako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

SĄSIEDZI CZY INTRUZI – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa
termin realizacji: kwiecień 2009 – grudzień 2010
Partnerzy: Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Socjologii UW
kwota dofinansowania : 358 207 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska.

Tworzymy podstawy do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają obcokrajowcy pochodzący z państw trzecich w Polsce, w kontekście dyskryminacji oraz przedstawienie rekomendacji zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem w tym kontekście.

Poprzez realizację projektu zwiększamy zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji migrantów.

Dążymy także do zwiększenia świadomości problemu dyskryminacji jako czynnika utrudniającego skuteczną integrację migrantów w społeczeństwie.

Istotnym elementem projektu są działania monitoringowe i rzecznicze. Projekt jest podzielony na następujące działania:

 1. Badania socjologiczne wśród migrantów, urzędników oraz praktyków, zajmujących się problematyką integracji oraz dyskryminacji (badań sprawdzają różne sfery życia cudzoziemców w Polsce – stosunki sąsiedzkie, współpracę z urzędnikami oraz ogólnie występowanie zjawiska dyskryminacji wobec nich.)
 2. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego wśród pracodawców, sprawdzającego ich rzeczywistą chęć zatrudniania różnych kategorii cudzoziemców.
 3. Przeprowadzenie analiz prawnych i politologicznych dotyczących zjawiska dyskryminacji poprzez badanie prawa i praktyki jego stosowania w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE.
 4. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez inicjowanie i współpracę w trakcie procesu legislacyjnego oraz prowadzenie działań rzeczniczych.
 5. Opracowanie publikacji przedstawiających bogaty zasób wiedzy na temat zdiagnozowanych problemów oraz rekomendacji skierowanych zarówno do polskich instytucji i obywateli państw trzecich obecnych na polskim rynku pracy.
 6. Seminaria promujące wyniki projektu.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprzez dobrą diagnozę zjawiska pomoc w wypracowaniu skutecznych narzędzi i programów integracji migrantów w Polsce, w tym poprzez stworzenie rozwiązań strukturalnych i w ten sposób będą zapobiegać dyskryminacji w przyszłości.

koordynator: Dagmara Woźniakowska-Fajst

RÓWNE PRAWA NA MAZOWSZU

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: maj – grudzień 2009
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu

Projekt składa się z trzech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów oraz Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje będzie całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela.W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

RÓWNY START WE WSPÓLNYM MIEŚCIE

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 02.2009 – 12.2009
kwota dofinansowania : 28 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL i NIP, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej etc. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające np. z nieznajomości języka czy początkowego zagubienia w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Będzie udzielał wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; będzie pomagał zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, będzie dzwonił w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby będzie także towarzyszył cudzoziemcom jako “tłumacz międzykulturowy” w wyżej wymienionych sytuacjach. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców. Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

koordynator: Katarzyna Wencel / Witold Klaus

SZKOŁA WIELOKULTUROWA II

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2009
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.
Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 273, do której uczęszcza wiele dzieci czeczeńskich z pobliskiego ośrodka dla uchodźców na Bielanach. W ramach projektu:

 1. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały dyżury asystentki procesu integracji – Czeczenki znającej język i kulturę polską, która będzie spełniać rolą tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami;
 2. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały lekcje języka czeczeńskiego jako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej, prowadzone przez asystentkę czeczeńską;
 3. Raz w tygodniu będą się odbywały spotkania Kółka Miłośników Kaukazu dla wszystkich zainteresowanych dzieci;
 4. Zostanie zorganizowany dzień wielokulturowości jako podsumowanie działania Kółka Miłośników Kaukazu.

Doświadczenia uzyskane w ramach projektu pilotażowego pozwolą na wprowadzenie wypracowanych rozwiązań w innych warszawskich szkołach, w których uczą się dzieci migrantów, w szczególności dzieci uchodźców.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: listopad – grudzień 2009

krótki opis projektu:

Celem projektu będzie ocena przestrzegania przez różnego rodzaju instytucje m.st. Warszawy powołane do zapewnienia różnych form wsparcia społecznego (pomoc społeczna, rodzinna, wsparcie na rynku pracy) stopnia przestrzegania praw migrantów przymusowych oraz spełniania ich oczekiwań odnośnie pomocy w prowadzonych przez nich działaniach.

W ramach projektu będą podjęte następujące działania:

 1. Przygotowanie raportu na temat praw migrantów przymusowych w postępowaniach przed instytucjami wsparcia społecznego.
 2. Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z pracownikami różnych urzędów. Planowane jest przeprowadzenie ok. 30 wywiadów z pracownikami różnych urzędów. Wywiady będą prowadzone zarówno z pracownikami pracującymi bezpośrednio z migrantami, jak również z kierownictwem jednostek. Celem wywiadu jest uzyskanie informacji o: warunkach pracy urzędników oraz podstawowych problemach w jego pracy. Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz wywiadu dostosowywany do konkretnej instytucji i specyfiki pracy z klientem – cudzoziemcem.
 3. Przeprowadzenie wywiadów fokusowych z cudzoziemcami. Przeprowadzonych zostanie ok. 4 grupowych wywiadów fokusowych, których celem będzie rozmowa nt. możliwych zmian w działaniach urzędów, by lepiej odpowiadały na potrzeby migrantów.
 4. Opracowanie raportów cząstkowych z badań jakościowych oraz ilościowych.
 5. Opracowanie ostatecznej wersji raportu oraz rekomendacji i ich konsultacja podczas seminarium

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim

grantodawca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
termin realizacji: listopad – grudzień 2009
kwota dofinansowania: 28 350 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie metodologii i systemu gromadzenia danych o zdarzeniach o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim oraz stworzenie narzędzia pozwalającego monitorować zjawisko rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii.

W ramach projektu zrealizowanych będzie szereg zadań:

 1. Przeprowadzenie kwerendy oraz opracowanie raportu wstępnego na temat doświadczeń zagranicznych (w tym unijnych) oraz krajowych w dziedzinie monitorowania i rejestrowania przypadków zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim.
 2. Opracowanie raportu na temat sytuacji w Polsce z punktu widzenia monitoringu zjawiska poprzez przeprowadzenie i opracowanie wywiadów z kluczowymi osobami odpowiadającymi za zbieranie danych w zakresie dyskryminacji rasowej, rasizmu i ksenofobii.
 3. Przeprowadzenie badania oraz opracowanie raportu z analizy doświadczeń wybranych państw w zakresie zbierania danych o dyskryminacji rasowej, ksenofobii i rasizmie.
 4. Na podstawie zebranych materiałów i badań opracowane zostanie studium wykonalności wprowadzenia konkretnych rozwiązań w Polsce, w szczególności przygotowany zostanie słownik terminów i zbiorcza metodologia zbierania tego typu danych. Produkty te zostaną poddane analizie w trakcie seminarium.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

Równe szanse polskiej szkole

grantodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
termin realizacji: 1 maja – 30 listopada 2009
kwota dofinansowania : 18 000 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w profesjonalne narzędzia użyteczne w pracy z uczniami odmiennymi kulturowo, co ułatwi im wykonywanie codziennych obowiązków. Wiedza przekazana gronu pedagogicznemu szkół w których uczą się dzieci cudzoziemcy pozwoli też na metodyczne przekazanie jej całej społeczności szkolnej, w tym także rodzicom polskich dzieci. Celem projektu jest więc zwiększenie potencjału do pracy z dziećmi odmiennymi kulturowo, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi w społecznościach szkolnych, a co za tym idzie – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uchodźców.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 15 jednodniowych szkoleń dla rad pedagogicznych w szkołach województwa mazowieckiego. Pojedyncze szkolenie obejmować będzie:

 • warsztaty z zakresu tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji;
 • wyjaśnienie sytuacji prawnej i faktycznej dzieci cudzoziemskich w polskim systemie edukacyjnym, przedstawienie podstaw prawnych dostępu do edukacji, barier w realizacji tego prawa oraz praktycznych możliwości ich przezwyciężania,
 • informacje na temat podstaw kultury krajów, z których pochodzą cudzoziemcy i spotkania z nimi.

Na życzenie szkoły możliwe jest poszerzenie zakresu szkolenia o metodologiczne aspekty pracy z dziećmi uchodźczymi.
Szkolenia pomogą budować atmosferę równości i wzajemnej akceptacji w szkole. Pozwoli to uczniom cudzoziemskim zbudować lepsze relacje z rówieśnikami, społecznością szkolną i pozaszkolną, co przekłada się na wyniki w nauce i późniejsze szanse życiowe tych uczniów.

Koordynator: Karol Templin

EWALUACJA PROGRAMÓW INTEGRACYJNYCH DLA UCHODŹCÓW W POLSCE

grantodawca: Europejski Fundusz Społeczny
termin realizacji: 06.2006 – 01.2008
kwota dofinansowania: 151.163 zł
partnerzy (jeśli są): Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz jako instytucja współpracująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu badań, dotyczących skuteczności prowadzonych obecnie w Polsce Indywidualnych Programów Integracji dla uchodźców (IPI). IPI zostały wprowadzone w 2001 r. i dotychczas nie były poddawane ewaluacji. W ramach projektu zostaną:

 • przygotowana i wydana analiza przepisów w zakresie integracji uchodźców w Polsce (jesień 2006, uaktualnienie lato 2007);
 • przeprowadzone badania akt uchodźców (badanie IPI) – planowane jest zbadanie wszystkich IPI zakończonych w 2006 r. (I półrocze 2007);
 • przeprowadzone wywiady z uchodźcami, którzy przeszli przez IPI (w różnym czasie od ich zakończenia) oraz dla porównania z innymi migrantami, którzy nie uczestniczyli w tym programie (IX.2006 – III.2007);
 • przeprowadzone wywiady z pracownikami instytucji i organizacji, zajmujących się pracą z uchodźcami lub kształtowaniem polityki społecznej (IX.2006 – III.2007).

Przeprowadzone badania posłużą do przygotowania przez zespół ekspertów rekomendacji w celu koniecznych zmian w realizacji IPI, by lepiej sprzyjały one realizacji ich podstawowego celu, jakim jest przygotowanie uchodźców do samodzielnego życia w Polsce. Wszystkie wyniki badań oraz rekomendacje zostaną wydane w publikacji końcowej oraz zaprezentowane na konferencji.

koordynator: Witold Klaus

PRZYJAZNY URZĄD DLA KAŻDEGO. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego


grantodawca: Europejski Fundusz Społeczny
termin realizacji: 06.2006 – 01.2008
kwota dofinansowania: 151.163 zł
partnerzy (jeśli są): Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz jako instytucja współpracująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu badań, dotyczących skuteczności prowadzonych obecnie w Polsce Indywidualnych Programów Integracji dla uchodźców (IPI). IPI zostały wprowadzone w 2001 r. i dotychczas nie były poddawane ewaluacji. W ramach projektu zostaną:

 • przygotowana i wydana analiza przepisów w zakresie integracji uchodźców w Polsce (jesień 2006, uaktualnienie lato 2007);
 • przeprowadzone badania akt uchodźców (badanie IPI) – planowane jest zbadanie wszystkich IPI zakończonych w 2006 r. (I półrocze 2007);
 • przeprowadzone wywiady z uchodźcami, którzy przeszli przez IPI (w różnym czasie od ich zakończenia) oraz dla porównania z innymi migrantami, którzy nie uczestniczyli w tym programie (IX.2006 – III.2007);
 • przeprowadzone wywiady z pracownikami instytucji i organizacji, zajmujących się pracą z uchodźcami lub kształtowaniem polityki społecznej (IX.2006 – III.2007).

Przeprowadzone badania posłużą do przygotowania przez zespół ekspertów rekomendacji w celu koniecznych zmian w realizacji IPI, by lepiej sprzyjały one realizacji ich podstawowego celu, jakim jest przygotowanie uchodźców do samodzielnego życia w Polsce. Wszystkie wyniki badań oraz rekomendacje zostaną wydane w publikacji końcowej oraz zaprezentowane na konferencji.

koordynator: Witold Klaus

GOŚĆ W DOM

grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
termin realizacji: 01.07.2007 – 30.12.2007
kwota dofinansowania: 59 510 zł
partnerzy (jeśli są): Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców w zakresie rozpowszechniania informacji o poradach
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest usprawnienie integracji przymusowych migrantów w Polsce. Składa się on z trzech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, w tym przede wszystkim dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uznanych uchodźców oraz osób, którym udzielono zgody na tzw. pobyt tolerowany. Drugą – poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tejże grupy beneficjentów. Trzecią zaś – Centrum Wolontariatu, stanowiące uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz międzykulturowego i integracyjnego.

Porady prawne i międzykulturowe będą się odbywały regularnie przez cały okres trwania projektu.

Zostanie przeszkolonych 10 wolontariuszy-tłumaczy pod kątem pracy z osobami odmiennymi kulturowo (koniec października 2007).
Cudzoziemcy zostaną objęci opieką prawną, będą mogli być reprezentowani przez prawnika przed organami w postępowaniu administracyjnym.

Dzięki poradom prawnym oraz międzykulturowym i integracyjnym, zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw oraz norm zachowania obowiązujących w Polsce, niezbędną do funkcjonowania w naszym kraju. Będą mogli skorzystać z pomocy nie tylko tłumacza z jednego języka na drugi, ale tłumaczącego im różnice kodów kulturowych. Z tą wiedzą łatwiej im będzie załatwiać sprawy w urzędach, znajdować pracę i mieszkania, słowem – integrować się z polskim społeczeństwem.

Uchodźcy, dzięki wsparciu życzliwego wolontariusza, wykażą większą determinację w załatwianiu swoich spraw, będą mieli szansę szybciej zrozumieć polską mentalność i kulturę, co w efekcie przyczyni się do tego, że ich proces integracji będzie szybszy i pełniejszy.

Urzędnicy, załatwiający sprawy cudzoziemców, a także potencjalni pracodawcy, właściciele mieszkań, personel medyczny w szpitalach, wychowawcy w szkołach czy przedszkolach – słowem, przedstawiciele polskiego społeczeństwa, którym przyjdzie się zetknąć z uchodźcami – dzięki obecności wolontariuszy poznają specyfikę zjawiska uchodźstwa, problemy osób, które otrzymały ten status w Polsce, jak również uprawnienia, które im przysługują.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Zrozumieć Innych (realizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich)

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH

grantodawca: Wspólnota Europejska za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
termin realizacji: 01.06.2006 – 31.12.2007
kwota dofinansowania : 81 555 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu “Zrozumieć innych” jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej, skierowanej do różnych grup społecznych, mającej za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne oraz religię.

W ramach projektu zostaną:

 • przeprowadzone spotkania międzykulturowe w szkołach (40 zajęć) dotyczące zjawiska uchodźstwa, krajów pochodzenia uchodźców mieszkających w Polsce, ich historii, kultury, tradycji – tak aby stworzyć możliwość zapoznania dzieci i młodzieży z inną kulturą i poprzez to zwiększyć wzajemne zrozumienie i akceptację, niezbędną w procesie skutecznej integracji,
 • przeprowadzone spotkania dzieci polskich i cudzoziemskich w przedszkolach (20 zajęć). Mali uchodźcy z ośrodków będą odwiedzać polskie dzieci w przedszkolach, gdzie zorganizowanych zostanie szereg gier i zabaw edukacyjnych, tak aby wzbudzić wzajemne zainteresowanie swoją kulturą, pokazać wzorce otwartych, życzliwych zachowań, zachęcić do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobami z innego kręgu kulturowego i religijnego,
 • przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli (2 kursy) na temat uczenia o obecności osób odmiennych kulturowych i etnicznie w polskim społeczeństwie, wzajemnej otwartości, szacunku i w konsekwencji akceptacji,
 • wznowione płyty CD z materiałami dla edukatorów na temat uchodźstwa, migracji oraz tolerancji i otwartości (nakład 500 sztuk). Adresatami płyty są nauczyciele oraz trenerzy organizacji pozarządowych pracujący z młodzieżą. Ostatecznymi beneficjentami dzieci i młodzież szkolna,
 • zostanie także uruchomiona antydyskryminacyjna strona internetowa dla osób dyskryminowanych ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne albo religię, zawierająca opis prawnych instrumentów, które można wykorzystać w walce z dyskryminacją. Forma przekazu tych informacji umożliwia stały dostęp praktycznie nieograniczonej liczbie beneficjentów. Na stronie tej zainteresowana osoba znajdzie wskazówki w jaki sposób walczyć o swoje prawa, jeżeli spotyka się z przejawami dyskryminacji, a także kontakty do organizacji świadczących pomoc w tym zakresie. W razie potrzeby, osoba, która nie będzie w stanie ze względu na trudność sprawy samodzielnie rozwiązać swoich problemów będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy “doradcy antydyskryminacyjnego” – prawnika, zatrudnionego w ramach projektu.

W ramach projektu przygotowywana jest wystawa zdjęć pt. “Droga”, poświęcona obecności uchodźców w polskim społeczeństwie, prezentująca losy uchodźców w Polsce, ich codzienne zajęcia, warunki, w których żyją, pracują, uczą się i odpoczywają połączona z opisem ich historii, a także publikacja książkowa pt. “Przewodnik kulturowy”, wyjaśniająca przyczyny uchodźstwa, specyficzną i bardzo złożoną sytuację prawną i faktyczną uchodźców w nowych, przyjmujących ich społeczeństwach, codzienne radości i problemy, z jakimi borykają się zarówno uchodźcy, jak i Polacy, którzy się z nimi stykają w życiu prywatnym i zawodowym oraz przyczyny tych problemów, wynikające z odmienności kulturowych, religijnych, społecznych. Publikacja ta opierać się będzie między innymi na wywiadach z uchodźcami, zawierać będzie analizę socjologiczną zjawiska uchodźstwa na przykładzie różnych grup uchodźców, ze szczególnym naciskiem na uchodźców czeczeńskich w Polsce, a także dotykać będzie zagadnień dotyczących tożsamości kulturowej największej w Polsce – czeczeńskiej grupy uchodźców.

Uroczyste otwarcie wystawy oraz promocja książki będą miały miejsce na konferencji pt. “Polska wobec cudzoziemców” organizowanej 27 listopada br. w Centrum Zielna w Warszawie.

koordynator: Agnieszka Gutkowska

Prawnicy na rzecz uchodźców II

grantodawca: Europejski Fundusz Uchodźczy
termin realizacji: 01.2007 – 12.2007
kwota dofinansowania : 23 267 EUR

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt “Prawnicy na rzecz uchodźców II” zorientowany jest na zaspokajanie zapotrzebowania na profesjonalną pomoc prawną wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem szczególnej wrażliwości na specyfikę grup szczególnej troski (zwłaszcza małoletnich i małoletnich bez opieki, kobiet) i dostosowaniem sposobu świadczenia tej pomocy do zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. W jego ramach udzielana jest również informacja i pomoc prawna dla osób, które już uzyskały status uchodźcy lub inną formę ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Świadczenie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Świadczone w ramach projektu porady prawne obejmują poradnictwo ustne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i listów urzędowych, reprezentowanie klienta w ramach procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy, w tym udział w wywiadach statusowych, a także podejmowanie na rzecz klientów działań o charakterze litygacyjnym.

 1. Informacja i pomoc prawna dla osób, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu udzielana jest informacja prawna osobom, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie to jest realizowane poprzez świadczenie tym osobom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej osobiście przez prawników pracujących w Stowarzyszeniu.

Koordynator: Witold Klaus

Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej. Działanie III

EQUAL i EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. EQUAL to nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy.

Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny [EFS], ma na celu testowanie i popieranie – w drodze współpracy transnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmuje również działania na rzecz społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o azyl.

EQUAL stwarza możliwości identyfikacji i przewidywania zmian na rynku pracy, jak też wyposaża w nowe narzędzia monitorowania, zapobiegania i rozwiązywania wykrytych problemów.

Program EQUAL stanowi niewielką część środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który głównie finansuje działania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. EQUAL to laboratorium dla nowatorskich pomysłów stanowiących odpowiedź na największe wyzwania zmieniającego się rynku pracy. Wskaźnikami skuteczności programu EQUAL nie będzie liczba objętych wsparciem beneficjentów tylko jakość wypracowanych innowacyjnych modeli (metod), które zostaną wprowadzone do powszechnego zastosowania w polityce i praktyce krajowej. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL będzie jest realizowany przez wybrane w drodze konkursu Partnerstwa na rzecz Rozwoju.

Zakres tematyczny PIW EQUAL obejmuje pięć tematów:

 • Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
 • Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.
 • Temat F: Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
 • Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
 • Temat I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.

Projekt Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji działa w ramach Tematu A.

RÓWNE SZANSE, RÓWNE PRAWA

grantodawca: urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 02.2008 – 12.2008
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmował będzie całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL i NIP, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej etc. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające np. z nieznajomości języka czy początkowego zagubienia w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Będzie udzielał wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; będzie pomagał zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, będzie dzwonił w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby będzie także towarzyszył cudzoziemcom jako “tłumacz międzykulturowy” w wyżej wymienionych sytuacjach. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

koordynator: Katarzyna Wencel / Witold Klaus

INTEGRACJA PRZEZ EDUKACJĘ

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: sierpień – grudzień 2008
kwota dofinansowania : 9 000 zł

krótki opis projektu

Projekt składa się z trzech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów oraz Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje będzie całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela.W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

RÓWNE PRAWA – PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI NA TLE RASOWYM, NARODOWOŚCIOWYM I ETNICZNYM

grantodawca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
termin realizacji: wrzesień – grudzień 2008
kwota dofinansowania : 51 500 zł

krótki opis projektu:

Celem realizacji zadania jest świadczenie poradnictwa dla ofiar dyskryminacji rasowej, narodowościowej lub etnicznej, a zarazem prowadzenie różnorodnych działań edukacyjnych, mających na celu upowszechnienie wiedzy o sposobach udzielania pomocy ofiarom dyskryminacji oraz o przyczynach samego zjawiska.
Aby w pełni móc zrealizować zakładane cele, projekt będzie realizowany w partnerstwie przez dwie organizacje: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Związek Biur Porad Obywatelskich.
W ramach realizacji zadania zostaną podjęte następujące aktywności:

 1. Antydyskryminacyjna strona internetowa oraz doradca antydyskryminacyjny
  W ramach projektu zostanie zaktualizowana i prowadzona strona internetowa dla osób dyskryminowanych ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne albo narodowość oraz doradców, prawników czy innych osób, chcących walczyć z dyskryminacją i jej przejawami. Strona zawierała będzie opis instrumentów, w szczególności prawnych, które można wykorzystać w walce z dyskryminacją.
  W razie potrzeby, osoba, która nie będzie w stanie ze względu na trudność sprawy samodzielnie rozwiązać swoich problemów, będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnika – doradcy antydyskryminacyjnego. W ramach projektu pracować będzie prawnik, który będzie uzyskiwał informacje na temat różnego rodzaju przejawów dyskryminacji i nietolerancji wobec cudzoziemców (w trakcie monitoringów, prowadzonego poradnictwa, od innych organizacji pozarządowych, od samych cudzoziemców etc.) i będzie podejmował interwencje w tym zakresie ? wykorzysta adekwatne środki prawne oraz, w razie potrzeby, zaangażuje media. W razie potrzeby i w miarę możliwości będzie reprezentował cudzoziemców i występował w interesie społecznym przed sądami lub innymi organami.
  Sporządzony zostanie także raport o dyskryminacji, w którym zaprezentowane będą podstawowe problemy w Polsce z przestrzeganiem zasady niedyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej. Zebrane będą także najważniejsze kazusy dyskryminacyjne, jakie miały miejsce w pracy wybranych organizacji pozarządowych oraz skutki działań podjętych przez organizacje w celu przeciwdziałania tego typu praktykom.
 2. Szkolenia dla doradców oraz prawników oraz opracowanie materiałów informacyjnych
  Szkolenia z zakresu przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowość skierowane będą do dwóch grup: prawników oraz doradców, kierowników Biur Porad Obywatelskich i pracowników Biura Związku Biur Porad Obywatelskich.
 3. Szkolenie dla prawników Pogłębione szkolenie merytoryczne skierowane będzie do prawników posiadających już pewną wiedzę nt. prawa antydyskryminacyjnego. Szkolenie będzie miało na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy o prawie antydyskryminacyjnym, dzięki czemu prawnicy będą mogli świadczyć profesjonalne poradnictwo prawne dla ofiar dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych.
 4. Szkolenie dla doradców BPO Szkolenie będzie adresowane szczególnie do osób bez przygotowania prawnego, tj. doradców, kierowników Biur Porad Obywatelskich oraz pracowników Biura ZBPO. Będzie miało na celu wprowadzenie do tematyki dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, aby podnieść kompetencje ww. grup w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego ofiarom dyskryminacji i identyfikacji spraw dyskryminacyjnych.
 5. Opracowanie materiałów informacyjnych Celem działań informacyjnych będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych oraz wzmocnienie kompetencji doradców i prawników. Działania te będą obejmowały opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych dla osób zgłaszających się do prawników i doradców po poradę oraz materiałów informacyjnych dla osób udzielających porad.
 6. Wypracowanie wytycznych dla udzielania porad z zakresu dyskryminacji
  Prowadzenie poradnictwa dla ofiar dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym czy narodowościowym jest trudne z kilku powodów. Jednym z nich jest to, iż najczęściej nie są to sprawy “oczywiste” – tzn. najczęściej klient nie przyjdzie, ponieważ uważa, iż padł ofiarą dyskryminacji. Sprawy te trzeba “wyłuskiwać” z innych problemów, z którymi zwraca się do prawników czy doradców klient. Dlatego istnieje potrzeba wypracowania wytycznych, w jaki sposób pracować z klientem i jak znajdować sprawy dyskryminacyjne, a następnie jak dalej z nimi postępować. Na tym etapie pracy z przeciwdziałaniem dyskryminacji w Polsce nie mogą być to jeszcze standardy, bowiem zbyt mało jest organizacji, które już prowadzą tego typu działalność, by ją standaryzować. Potrzebne są wytyczne, jak wprowadzać to zagadnienie do pracy różnych organizacji.

koordynator: Witold Klaus

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Antydyskryminacyjnym.

Prawnicy na rzecz uchodźców III

grantodawca: Europejski Fundusz Uchodźczy
termin realizacji: 01.2008 – 12.2008
kwota dofinansowania : 135 867,75 EUR

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt “Prawnicy na rzecz uchodźców III” zorientowany jest na zaspokajanie zapotrzebowania na profesjonalną pomoc prawną wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem szczególnej wrażliwości na specyfikę grup szczególnej troski (zwłaszcza małoletnich i małoletnich bez opieki, kobiet) i dostosowaniem sposobu świadczenia tej pomocy do zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. W jego ramach udzielana jest również informacja i pomoc prawna dla osób, które już uzyskały status uchodźcy lub inną formę ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, projekt obejmuje świadczenie doradztwa integracyjnego, wykraczającego poza pomoc prawną.

 1. Świadczenie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Świadczone w ramach projektu porady prawne obejmują poradnictwo ustne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i listów urzędowych, reprezentowanie klienta w ramach procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy, w tym udział w wywiadach statusowych, a także podejmowanie na rzecz klientów działań o charakterze litygacyjnym.

 1. Informacja i pomoc prawna dla osób, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu udzielana jest informacja prawna osobom, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie to jest realizowane poprzez świadczenie tym osobom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej osobiście przez prawników pracujących w Stowarzyszeniu.

 1. Świadczenie doradztwa integracyjnego

Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Konsultacje mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny pomaga cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Porady integracyjne i międzykulturowe stanowią uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

Koordynatorzy: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

SZKOŁA WIELOKULTUROWA – PROJEKT PILOTAŻOWY

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2008
kwota dofinansowania : 18 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.
Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 273, do której uczęszcza wiele dzieci czeczeńskich z pobliskiego ośrodka dla uchodźców na Bielanach. W ramach projektu:

 1. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały dyżury asystentki procesu integracji – Czeczenki znającej język i kulturę polską, która będzie spełniać rolą tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami;
 2. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały lekcje języka czeczeńskiegojako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej, prowadzone przez asystentkę czeczeńską;
 3. Raz w tygodniu będą się odbywały spotkania Kółka Miłośników Kaukazu dla wszystkich zainteresowanych dzieci;
 4. Zostanie zorganizowane “pogotowie naukowe dla uczniów imigrantów” – grupa ok. 3 wolontariuszy będzie świadczyć bezpłatną pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom imigranckim;
 5. Zostanie zorganizowany dzień wielokulturowości jako podsumowanie działania Kółka Miłośników Kaukazu.

Doświadczenia uzyskane w ramach projektu pilotażowego pozwolą na wprowadzenie wypracowanych rozwiązań w innych warszawskich szkołach, w których uczą się dzieci migrantów, w szczególności dzieci uchodźców.

koordynator: Katarzyna Gracz / Aleksandra Chrzanowska

Immigrant Pupils with Special Educational Needs (Uczniowie-imigranci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi)

UCZNIOWIE – IMIGRANCI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

organizator: European Agency for Development in Special Needs Education, www.european-agency.org
strona projektu: www.european-agency.org/imm/

Do udziału w projekcie uczestniczące kraje nominują po dwóch ekspertów krajowych – z ramienia Polski biorą udział prawnik i koordynator sekcji ds. cudzoziemców Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Agnieszka Gutkowska (d. Jasiakiewicz), zastąpiona następnie przez doradcę integracyjnego Aleksandrę Chrzanowską oraz Krzysztof Sikora, wicedyrektor Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej (gimnazjum z zespołu szkół “Bednarska”).

Celem tego międzynarodowego projektu jest zebranie informacji na temat prawa, praktyki oraz metodologii pracy z dziećmi imigrantami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 24 krajach unijnych. Na podstawie zebranych informacji możliwe będzie skorzystanie z “dobrych praktyk” wypracowanych w innych krajach unijnych.

W ramach projektu odbyło się szereg spotkań z udziałem przedstawicieli wszystkich krajów oraz Agencji Europejskiej. Podczas pierwszych spotkań uczestnicy wspólnie wypracowywali narzędzia w celu stworzenia raportów krajowych oraz na ich podstawie wspólnego raportu dotyczącego potrzeb dzieci imigrantów ze specjalnymi potrzebami. Ponadto, mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami metodycznymi stosowanymi w danym kraju.

Pierwsze z nich, spotkanie organizacyjne odbyło się w Brukseli w dniach 7- 9 września 2006 r., a jego celem było przede wszystkim przygotowanie kwestionariusza, według którego zbierane są dane ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 7- 9 grudnia 2006 w Malmo w Szwecji. Głównym celem tego spotkania było ponowne przedyskutowanie kwestionariuszy, które służą jako podstawowe narzędzie w procesie zbierania danych na temat dzieci imigrantów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w poszczególnych krajach unijnych. Ponadto eksperci zapoznali się z rozwiązaniami funkcjonującymi w Malmo.

W marcu 2007 odbyło się spotkanie w Atenach, na którym Polskę reprezentował Krzysztof Sikora.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2007 w Paryżu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu, podczas którego Polskę reprezentowała Agnieszka Gutkowska. Głównym celem tego spotkania było zapoznanie się z rozwiązaniami funkcjonującymi w Paryżu w zakresie edukacji dzieci imigrantów oraz dyskusja nad poznanym rozwiązaniami. Drugim elementem tego spotkania było zapoznanie się ze wstępnymi informacjami zebranymi przez ekspertów z poszczególnych krajów w ramach uzupełniania kwestionariusza, przyjętego jako wiążący w projekcie.

Kolejna tura spotkań roboczych odbyła się w dniach 29.11-01.12.2007 w Belgii. W ramach spotkania odbyły się wizyty zarówno we flamandzko- jak i francuskojęzycznej części kraju.

W dniach 6-8 marca 2008 odbyło się kolejne spotkanie w Amsterdamie, podczas którego eksperci odwiedzili kilka szkół oraz prezentowana była część raportów krajowych, w tym wstępny raport dotyczący Polski opracowany przez Aleksandrę Chrzanowską i Krzysztofa Sikorę.

Następne spotkanie odbyło się we wrześniu 2008 roku w Warszawie. Eksperci odwiedzili kilka szkół, do których uczęszczają dzieci migrantów oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które udziela pomocy prawnej i integracyjnej cudzoziemcom. Dyskutowana była również robocza wersja raportu zbiorowego.

Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się w kwietniu 2009 w Edynburgu.

Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

pełna nazwa projektu: Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 1 lutego 2017 – 31 grudnia 2019
Kwota dofinansowania: 98 000 zł

Krótki opis projektu:

Seniorzy w wielokulturowej Warszawie II to druga odsłona projektu, który jest skierowany do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Działania mają charakter edukacyjno-integracyjny, odbywają się w miejscach dostępnych dla seniorów i sprzyjają możliwości spędzania przez nich czasu wolnego.

Projekt zaplanowany jest na 3 lata. W każdym roku działaniami objęci zostaną seniorzy z 4 różnic dzielnic Warszawy.

Koordynator: Elżbieta Grab

Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016
Kwota dofinansowania: 27.000

Krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Działania mają charakter edukacyjno-integracyjny, odbywają się w miejscach dostępnych dla seniorów i sprzyjają możliwości spędzania przez nich czasu wolnego.

Koordynator: Emilia Piechowska

Grant instytucjonalny – program Demokracja w Działaniu

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019
kwota dofinansowania: 100 000 zł

Krótki opis projektu:

Dotacja przeznaczona jest na dwa podstawowe działania:

 • Prowadzenie działań poradniczych: wsparcie prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz integracyjnego dla cudzoziemców, będącego uzupełnieniem innych projektów prowadzonych przez SIP, co przyczyni się do zwiększenia dostępności cudzoziemców do specjalistycznego interdyscyplinarnego poradnictwa i wsparcia, w tym obejmującego osoby doświadczające różnych form dyskryminacji czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względów rasistowskich, a także podniesienia wiedzy i świadomości prawnej w zakresie przysługującej ochrony prawnej w sytuacji wystąpienia ww. problemów.
 • Prowadzenie działań fundraisingowych i rozwijanie działalności odpłatnej: kontynuacja zatrudnienia osoby, która zajmuje się budowaniem relacji z biznesem i poprawą komunikacji zewnętrznej SIP, a także fundraisingiem i działalnością odpłatną pożytku publicznego. Celem tych działań będzie pozyskanie nowych instytucji wspierających ze sfery biznesu, by móc kontynuować prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na rzecz grup docelowych, na rzecz których działa SIP, w tym przede wszystkim cudzoziemców, co przyczyni się do zapewnienia trwałości w prowadzeniu tego rodzaju wsparcia i uniezależnieniu go w pewnym przynajmniej stopniu od środków zdobywanych przez SIP z różnego rodzaju dotacji.
 • Działania wspierające zespół SIP poprzez organizację seminariów i szkoleń dla naszych pracowników i współpracowników.

Rozjaśniamy SIP

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy

Termin realizacji: 1.03.- 31.08.2018

Kwota: 16.100zł

Opis: Celem ogólnym jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów SIP oraz zmiany proekologiczne w biurze. Projekt przewiduje:

 • wymianę wykładziny podłogowej,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne i lepiej przystosowane do stanowisk pracy,
 • zabezpieczenie antygrzybicze i pomalowanie ściany w korytarzu

Planowane prace będą miały wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno dla pracowników jak i klientów Stowarzyszenia.

Wolontariusze na rzecz migrantów

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy Projekt wolontariatu miejskiego w Warszawie „Ochotnicy Warszawscy”

Termin realizacji: 16.01.2018 – 31.12.2019
Kwota dofinansowania: 71 070 zł

Krótki opis projektu:

Projekt wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” jest długofalowym działaniem na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowanym przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Jest odpowiedzią na potrzeby Miasta, wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Gwarantuje bieżące funkcjonowanie miejskiego systemu wolontariatu i zapewnia jego stały rozwój.

Projekt „Wolontariusze na rzecz migrantów” jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 10 lat. Projekt zapewnia wolontariuszom niezbędne wsparcie merytoryczne i językowe poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe oraz regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu. Jest także dla nich okazją do rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

W ramach projektu przeprowadzona będzie również wewnętrzna ewaluacja dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu SIP, która pomoże w zaplanowaniu nowych sposobów organizacji wolontariatu w Stowarzyszeniu.

Koordynatorka: Elżbieta Grab / Kseniya Homel

Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska “szarej strefy” na rynku pracy

Grantodawca: Centrum Projektów Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Termin realizacji: 01.06.2018 – 30.11.2020
Kwota dofinansowania: 3 886 122,00 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań. Liderem projektu jest Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

Koordynatorka: Barbara Wódkiewicz

Dzieci w międzykulturowej Warszawie III

Grantodawca: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Termin realizacji: 16.08.2018. – 31.07.2019.

Kwota dofinansowania: 44205 zł

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje zajęcia dla dzieci, zarówno polskich, jak i cudzoziemskich. Dzieciaki biorą udział w szeregu zajęć artystycznych, w tym w cyklu warsztatów krawieckich, podczas których pod okiem doświadczonej krawcowej uczą się podstawowej obsługi maszyny do szycia, tworząc kostiumy i rekwizyty do własnego spektaklu. Nad spektaklem czuwa profesjonalny zespół muzyczno-aktorski, ale planują i realizują go dzieci, uczestniczące w przygotowaniach na każdym etapie pracy. W ramach projektu odbywają się także warsztaty filmowe z nauką obsługi podstawowego sprzętu, tworzeniem podkładu dźwiękowego oraz elementami montażu i animacji. Końcowym efektem tych zajęć będzie wspólny film na temat warszawskich legend, które dzieci usłyszą m.in. podczas wycieczki z varsavianistą czy spotkań z seniorami. Celem projektu jest przede wszystkim integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk i kultur, dlatego dodatkowo organizowane są międzykulturowe warsztaty kulinarne, podczas których wspólne gotowanie z cudzoziemcem stanowi pretekst do rozmów o różnorodności i tolerancji.

Koordynatorka: Elżbieta Grab

One for All, All for one

Grantodawca: Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations

Termin realizacji: 1.10.2018-30.09.2019

Kwota dofinansowania: 150.000 USD

Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie występującego w Polsce potencjału wspierania imigrantów i uchodźców poprzez:

 • Zaoferowanie bezpośredniego wsparcia i porad migrantom w kryzysie, szczególnie uchodźcom, którym udało się dotrzeć do Polski oraz ochrona ich praw człowieka w relacjach z polskimi władzami;
 • Podwyższanie jakości oferowanego migrantom wsparcia integracyjnego dzięki dzieleniu się wiedzą, wdrażaniu dobrych praktyk na poziomie lokalnym oraz podnoszeniu jakości działań skierowanych do migrantów zarówno w ramach Konsorcjum, jak i wśród innych liderów;
 • Szerzenie idei niesienia pomocy migrantom w polskim społeczeństwie oraz dostarczanie rzetelnych informacji o migracjach, przede wszystkim uchodźczych, do liderów opinii.

Planowane działania składają się z 4 komponentów:

Komponent 1. „Open Poland”

 1. Bezpośrednia pomoc dla uchodźców, którym udało się do Polski wjechać. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc prawną, bowiem bez niej uchodźcy mają małe szanse na otrzymanie ochrony międzynarodowej. Prawnicy będą także zbierali przypadki łamania prawa przez Straż Graniczną, by móc prowadzić litygację strategiczną w wybranych sprawach przed sądami krajowymi czy międzynarodowymi. Wybranym osobom będzie świadczona także pomoc psychologiczna.
 2. Działania informacyjne. Choć o sytuacji w Terespolu pisze wiele mediów oraz organizacji międzynarodowych, to przekaz ten należy wzmocnić. Będziemy zbierać informacje o tym, co dzieje się w Terespolu i tłumaczyć to w przystępny sposób Polakom, by zrozumieli istotę problemu odmowy wpuszczania uchodźców do Polski.

Komponent 2. „On local level”

Wielu członków Konsorcjum działa na poziomie lokalnym w 4 miastach, gdzie wspiera migrantów. Chcemy rozwijać te działania, poprawiać ich jakość, a przede wszystkim czerpać z naszych różnych doświadczeń i uczyć się od siebie. W ramach tego komponentu planujemy:

 1. Prowadzenie poradnictwa na poziomie lokalnym w 4 miastach (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Będą to różne formy poradnictwa skierowane bezpośrednio do migrantów. Dzięki naszym działaniom stworzymy swego rodzaju sieć usług w różnych częściach kraju. Ważna jest tu także wzajemna pomoc członków Konsorcjum – ponieważ mamy różnych specjalistów, będziemy się wzajemnie wspierać w prowadzeniu trudnych spraw i dzielić ze sobą wiedzą.
 2. Dzielenie się doświadczeniami i standaryzacja. Ponieważ każda z organizacji ma duże doświadczenie w pracy, chcemy uczyć się od siebie, podpatrywać i wcielać w życie dobre praktyki, które sprawdziły się w innych miastach. Wypracujemy także minimalne standardy usług świadczonych dla migrantów, bazując na doświadczeniach naszej pracy.

Komponent 3. „All on Board”

W organizacjach zrzeszonych w Konsorcjum działa obecnie w sumie ponad 300 wolontariuszy z całego kraju. Każdego tygodnia zgłaszają się nowe osoby, które chcą pomagać, co stanowi ogromny potencjał do rozszerzenia i sprofesjonalizowania działań całego sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów i uchodźców. Chcemy lepiej wykorzystać ten potencjał, usprawnić zarządzanie wolontariuszami, zaktywizować ich oraz podnieść ich kompetencje. W przyszłości chcemy powiększyć ten zasób o nowe osoby.

W tym celu w ramach projektu stworzymy wspólną bazę wolontariuszy i platformę dla nich. Będzie ona automatyzowała wiele procesów zarządzania wolontariatem, proponując wolontariuszom działania zgodne z ich kompetencjami i oczekiwaniami. W ramach platformy prowadzone będą także kursy podnoszące kompetencje wolontariuszy (zarówno on-line jak i podczas zjazdów).

Komponent 4. „For Others”

Chcemy stworzyć system wsparcia dla osób, które lokalnie wspierają imigrantów w Polsce poprzez program mentoringu dla liderów tych społeczności. Chcemy wybrać na początek 5 osób, które otrzymają 8-miesięczne wsparcie mentoringowe bazujące na zasobach posiadanych przez Konsorcjum.

Koordynator: Ewa Grzegrzółka

Razem Przeciwko Dyskryminacji

Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją.

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 1.12.2018 do 31.12.2020
Kwota dofinansowania: 96.000

Partner: Stowarzyszenie Lambda – Warszawa

Krótki opis projektu:

Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla przedstawicieli dwóch szczególnie wrażliwych grup ryzyka: mieszkających w Warszawie osób LGBT oraz migrantów.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez zaoferowanie przedstawicielom tych dwóch grup dostępu do profesjonalnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w zakresie spraw dotyczących doświadczanej przez nich dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Poradnictwo świadczone będzie w siedzibach oferentów (Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej).

Koordynatorka: Ewa Grzegrzółka

Praca, rodzina, dom – case management dla nieaktywnych zawodowo uchodźczyń

Grantodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach programu grantowego “Małe Wielkie Zmiany”

Termin realizacji: 15.12.2018 – 15.06.2019 r.

Kwota dofinansowania: 42.982 zł

Partner: Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Krótko o projekcie:

Pilotażowy projekt skierowany do grupy 6 migrantek mieszkających w Warszawie i okolicach, które są oddalone od rynku pracy. Są to głównie samotne-matki, migrantki posiadające rodziny wielodzietne.

Nasza innowacja społeczna będzie polegała na udzielaniu cudzoziemkom wsparcia w postaci tzw. zarządzania przypadkiem (ang. case management). Każda z uczestniczek pilotażu będzie otoczona odpowiednią, dostosowaną do jej potrzeb i możliwości, oraz – co najważniejsze – indywidualną asystą prawną, psychologiczną, ale także asystą w poszukiwaniu pracy czy pozyskaniu wsparcia socjalnego (przedszkole, żłobek, mieszkanie socjalne, pomoc lekarska itd.). Taki pakiet pomocy dopasowany do potrzeb konkretnej osoby będzie dobrym przygotowaniem do jej wkroczenia na rynek pracy.

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Fostering Across Borders

Grantodawca: Komisja Europejska

Kwota dofinansowania: 18 492 euro
Termin realizacji: styczeń 2018 – listopad 2019 r.
Partnerzy: Projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (International Organization for Migration) w partnerstwie z Coram BAAF i Coram Children’s Legal Centre (Wielka Brytania), Minor Ndako i Mentor Escale (Belgia), the Luxembourgish Red Cross (Luxembourg) oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Polska).

Krótko o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i kwalifikacji rodziców zastępczych opiekujących się dziećmi cudzoziemskimi pochodzącymi z krajów trzecich oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi (w szczególności profesjonalistów wspierających rodziców zastępczych) w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki.

Działania podjęte w ramach projektu można podzielić na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu zostaną zbadane potrzeby szkoleniowe obu grup docelowych. Mając na uwadze ustalone potrzeby grup docelowych zostanie opracowany plan dwudniowego szkolenia wraz z niezbędnymi materiałami szkoleniowymi tj. podręcznikiem dla uczestników i podręcznikiem dla przyszłych trenerów. Drugi etap realizacji projektu polegać będzie na przeszkoleniu grupy trenerów (profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi lub rodzinami zastępczymi w różnych powiatach na terytorium RP) w zakresie prowadzenia szkoleń dla rodziców zastępczych i profesjonalistów w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki. Trzeci etap realizacji projektu polega na przeprowadzeniu kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości wśród potencjalnych i obecnych rodziców zastępczych na temat możliwości zostania rodziną zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce.

Koordynator: Magdalena Sadowska

Międzypokoleniowa twarz Warszawy

Pełna nazwa projektu: Międzypokoleniowa twarz Warszawy

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 23.04.2019 – 21.06.2019 r.
Kwota dofinansowania: 9 940,00 zł

W ramach konkursu: Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych: środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz osób represjonowanych wynikających z Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 w 2019 roku ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Projekt “Międzypokoleniowa twarz Warszawy” jest działaniem skierowanym do seniorów i dzieci cudzoziemców mieszkających na terenie Warszawy. Polega na zorganizowaniu szeregu warsztatów i zajęć dla seniorów i dzieci cudzoziemców zwieńczonych wielopokoleniowym i międzykulturowym piknikiem.

Propozycje aktywności są bardzo zróżnicowane tematycznie.Planowane są międzypokoleniowe zajęcia artystyczne, tworzenia przetworów, składanie robotów, układanie puzzli 3D i spotkania z alpakami.

Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Projekt zakłada, że grupy uczestniczące w proponowanych aktywnościach będą mieszane pokoleniowo. W każdych zajęciach połowę uczestników stanowić będą dzieci, a połowę osoby starsze. Celem takiego rozplanowania uczestników jest stworzenie więzi między osobami starszymi i dziećmi cudzoziemcami tak, aby po zakończeniu projektu przynajmniej część z nich w grupach mieszanych wiekowo spotykała się na gruncie poza formalnym, ale koordynowanym przez SIP.

Z pomocą nowym mieszkańcom i mieszkankom Woli

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 15 października 2020 – 31 grudnia 2020
Kwota dofinansowania: 8800 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest uzupełnienie systemu integracji cudzoziemców mieszkających w Dzielnicy Wola, ze szczególnym uwzględnieniem osób objętych ochroną międzynarodową oraz ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, a także innych migrantów mieszkających w Warszawie, pozostających w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez zapewnienie im wsparcia prawnego i integracyjnego

Projekt składa się z trzech zadań:

 1. Specjalistyczne poradnictwo prawne dla cudzoziemców.
  Zakres konsultacji prawnych obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć cudzoziemcy w Polsce. Oprócz zagadnień związanych z uzyskaniem ochrony międzynarodowej i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, czy też w sprawie legalizacji pobytu, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej, etc. Prawnicy są też wyczuleni na przypadki dyskryminacji cudzoziemców w różnych sferach i starają się im przeciwdziałać. Wspierają też cudzoziemców wykorzystywanych przez nieuczciwych pracodawców oraz monitorują przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią.
 2. Specjalistyczne poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla cudzoziemców.
  Zakres konsultacji obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami, osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą oraz które ubiegają się o ochronę międzynarodową, i zamieszkują na Woli, a także przed innymi migrantami w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Stanowią uzupełnienie porad prawnych.
 3. Paczka świąteczna – akcja na wzór “Szlachetnej Paczki”, w ramach której trzy wytypowane, rodziny z dziećmi zagrożone ubóstwem otrzymają paczki na święta.

Dzieci w Międzykulturowej Warszawie IV

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy

Termin realizacji: 2019 – 2020

Kwota dofinansowania: 53 000 zł

Krótki opis projektu:

Projekt jest działaniem skierowanym do dzieci z doświadczeniem uchodźczyń oraz dzieci polskich (w wieku od 6 do 16 lat), uczących się w warszawskich szkołach.
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do wymiany kulturowej, budowania postaw otwartości i tolerancji wśród dzieci i młodzieży, zrozumienie i poszanowanie dla innych kultur, narodowości i religii. Projekt zakłada edukacje wielokulturową poprzez rozwój zainteresowań artystycznych.

VI edycja projektu została zrealizowana w okresie 2019-2020. W trakcie projektu odbyły się cykle zajęć teatralnych, plastycznych i warsztatów krawieckich, a także zostały przygotowane materiały edukacyjne:
Smaki na emigracji – scenariusz zajęć przybliżających międzykulturowość: Indie
Smaki na emigracji – scenariusz zajęć przybliżających międzykulturowość: Wietnam
Smaki na emigracji – scenariusz zajęć przybliżających międzykulturowość: Czeczenia
załącznik do scenariuszy – lista produktów

Scenariusze zajęć wielokulturowych są skierowane do nauczycielek i nauczycieli oraz opiekunek i opiekunów w celu przybliżenia tematyki wielokulturowości oraz edukacji na rzecz różnorodności poprzez zajęcia interaktywne, zawierające element wspólnego gotowania. Proponujemy zajęcia które pokażą dzieciom i młodzieży jak wiele kultur współtworzy naszą rzeczywistość.

Scenariusze proponują formę zajęć opartych na zaangażowaniu i inicjatywie uczennic i uczniów. Każdy scenariusz to także względnie dwie formy realizacji zajęć zarówno z częścią wspólnego gotowania jak i tylko na podstawie materiałów edukacyjnych, w zależności od możliwości czasowych oraz warunków technicznych.

Dzięki zaproponowanym zajęciom wielokulturowym dzieci zapoznają się ze smakiem, elementami kultury i tradycji Indii, Czeczenii i Wietnamu.

Scenariusze zostały opracowane przez aktywistkę i edukatorkę Annę Bielawską.

Koordynatora projektu: Kseniya Homel

Warszawa dla Uchodźców


Termin realizacji: 28.05.2019 – 30.11.2019
Inicjatywa polega na zorganizowaniu wielokulturowego i wielopokoleniowego pikniku z okazji Dnia Uchodźcy oraz stworzeniu broszury “Welcome pack” dla uchodźców mieszkających w Warszawie i migrantów w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej (w kilku językach).

Piknik pozwoli uczcić Światowy Dzień Uchodźcy. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty. Uchodźcy i migranci będą współtworzyli wydarzenie, w szczególności przez prowadzenie warsztatów kulinarnych oraz przygotowanie części jedzenia na kolację.

Broszura będzie odpowiedzią na problem braku świadomości praw i obowiązków migrantów oraz możliwości, które daje im mieszkanie w Warszawie. W publikacji znajdzie się m.in. opis praw i obowiązków, miejsc, w których można uzyskać pomoc oraz zaangażować się w życie społeczno-kulturalne miasta. Publikacja będzie rozpowszechniana w siedzibie SIPu, placówkach udzielających wsparcia uchodźcom (WCPR,OPS) i w ośrodkach dla cudzoziemców. Broszura będzie też dostępna na stronie www.

Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

One for All, All for one II

Grantodawca: Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations

Termin realizacji: 01.10.2019-31.12.2020

Kwota dofinansowania: 250.000 USD

Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie występującego w Polsce potencjału wspierania imigrantów i uchodźców poprzez:

 • Zaoferowanie bezpośredniego wsparcia i porad migrantom w kryzysie, szczególnie uchodźcom, którym udało się dotrzeć do Polski oraz ochrona ich praw człowieka w relacjach z polskimi władzami;
 • Podwyższanie jakości oferowanego migrantom wsparcia integracyjnego dzięki dzieleniu się wiedzą, wdrażaniu dobrych praktyk na poziomie lokalnym oraz podnoszeniu jakości działań skierowanych do migrantów zarówno w ramach Konsorcjum, jak i wśród innych liderów;
 • Szerzenie idei niesienia pomocy migrantom w polskim społeczeństwie oraz dostarczanie rzetelnych informacji o migracjach, przede wszystkim uchodźczych, do liderów opinii.

Planowane działania składają się z 4 komponentów:

Komponent 1. „Open Poland”

 1. Bezpośrednia pomoc dla uchodźców, którym udało się do Polski wjechać. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc prawną, bowiem bez niej uchodźcy mają małe szanse na otrzymanie ochrony międzynarodowej. Prawnicy będą także zbierali przypadki łamania prawa przez Straż Graniczną, by móc prowadzić litygację strategiczną w wybranych sprawach przed sądami krajowymi czy międzynarodowymi. Wybranym osobom będzie świadczona także pomoc psychologiczna.
 2. Działania informacyjne. Choć o sytuacji w Terespolu pisze wiele mediów oraz organizacji międzynarodowych, to przekaz ten należy wzmocnić. Będziemy zbierać informacje o tym, co dzieje się w Terespolu i tłumaczyć to w przystępny sposób Polakom, by zrozumieli istotę problemu odmowy wpuszczania uchodźców do Polski.

Komponent 2. „On local level”

Wielu członków Konsorcjum działa na poziomie lokalnym w 4 miastach, gdzie wspiera migrantów. Chcemy rozwijać te działania, poprawiać ich jakość, a przede wszystkim czerpać z naszych różnych doświadczeń i uczyć się od siebie. W ramach tego komponentu planujemy:

 1. Prowadzenie poradnictwa na poziomie lokalnym w 4 miastach (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Będą to różne formy poradnictwa skierowane bezpośrednio do migrantów. Dzięki naszym działaniom stworzymy swego rodzaju sieć usług w różnych częściach kraju. Ważna jest tu także wzajemna pomoc członków Konsorcjum – ponieważ mamy różnych specjalistów, będziemy się wzajemnie wspierać w prowadzeniu trudnych spraw i dzielić ze sobą wiedzą.
 2. Dzielenie się doświadczeniami i standaryzacja. Ponieważ każda z organizacji ma duże doświadczenie w pracy, chcemy uczyć się od siebie, podpatrywać i wcielać w życie dobre praktyki, które sprawdziły się w innych miastach. Wypracujemy także minimalne standardy usług świadczonych dla migrantów, bazując na doświadczeniach naszej pracy.

Komponent 3. „All on Board”

W organizacjach zrzeszonych w Konsorcjum działa obecnie w sumie ponad 300 wolontariuszy z całego kraju. Każdego tygodnia zgłaszają się nowe osoby, które chcą pomagać, co stanowi ogromny potencjał do rozszerzenia i sprofesjonalizowania działań całego sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów i uchodźców. Chcemy lepiej wykorzystać ten potencjał, usprawnić zarządzanie wolontariuszami, zaktywizować ich oraz podnieść ich kompetencje. W przyszłości chcemy powiększyć ten zasób o nowe osoby.

W tym celu w ramach projektu stworzymy wspólną bazę wolontariuszy i platformę dla nich. Będzie ona automatyzowała wiele procesów zarządzania wolontariatem, proponując wolontariuszom działania zgodne z ich kompetencjami i oczekiwaniami. W ramach platformy prowadzone będą także kursy podnoszące kompetencje wolontariuszy (zarówno on-line jak i podczas zjazdów).

Komponent 4. „For Others”

Chcemy stworzyć system wsparcia dla osób, które lokalnie wspierają imigrantów w Polsce poprzez program mentoringu dla liderów tych społeczności. Chcemy wybrać na początek 5 osób, które otrzymają 8-miesięczne wsparcie mentoringowe bazujące na zasobach posiadanych przez Konsorcjum.

Koordynator: Ewa Grzegrzółka

Warszawa Wielokulturowa IV

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.12.2018 – 30.11.2021
Kwota dofinansowania : 262 000 PLN

Krótki opis projektu:

Projekt składa się z trzech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów, trzecią Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć cudzoziemcy w Polsce. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem ochrony międzynarodowej i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, czy też w sprawie legalizacji pobytu, porady dotyczą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej, etc. Prawnicy wyłapują też przypadki dyskryminacji cudzoziemców w różnych sferach i starają się im przeciwdziałać. Wspierają też cudzoziemców wykorzystywanych przez nieuczciwych pracodawców oraz monitorują przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią.
 2. Porady integracyjne i międzykulturowe są uzupełnieniem poradnictwa prawnego dla cudzoziemców. Ich zakres obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami, osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą oraz które ubiegają się o ochronę międzynarodową, i zamieszkują w Warszawie, a także przed innymi migrantami w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie jest istotne zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej w której trudności wynikają z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradcy integracyjni pomagają cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Udzielają wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; pomagają zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, dzwonią w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby towarzyszą cudzoziemcom jako „tłumacze międzykulturowi” w wyżej wymienionych sytuacjach. Ich obecność zapewnia zarówno cudzoziemcom jak i Polakom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejsza ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. Zadaniem wolontariuszy jest towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomoc w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze nie tylko pomagają uchodźcom i imigrantom, ale też szerzą wiedzę o problematyce uchodźstwa i migracji w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

Koordynatorka: Aleksandra Chrzanowska

No Detention Necessary II

Grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Network of European Foundations w ramach programu European Programme for Integration and Migration
Termin realizacji: 01.11.2019 – 31.12.2021
Kwota dofinansowania: 120 000 EUR

Opis projektu:

Projekt No Detention Necessary II jest drugą fazą pilotażu nowatorskiego podejścia do alternatyw do detencji. W oparciu o wypracowany przez koalicję International Detention Coalition (IDC) model skutecznych alternatyw do detencji – tzw. Community Assessment and Placement model (CAP) – osobom opuszczającym ośrodki strzeżone bądź zagrożonym detencją oferujemy wsparcie w postaci pracy quasi-socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego. Staramy się zwiększyć zaangażowanie cudzoziemców objętych programem w procedury, które są ich udziałem, poprawić ich funkcjonowanie na wolności i wypracować wraz z nimi długofalowy plan działania, w oparciu o krajowe przepisy dot. migracji.

Uzasadnienie projektu

Badania pokazują, że największą efektywność procedur migracyjnych przy jednoczesnym wysokim stopniu poszanowania praw cudzoziemców, osiągnąć można poprzez stosowanie alternatyw do detencji opartych o model pracy socjalnej w formie tzw. zarządzania przypadkiem (ang. case management) wykonywanego przez osoby niebędące pracownikami służb ani urzędów migracyjnych.

Zarządzanie przypadkiem jest kompleksowym i systemowym podejściem do udzielania wsparcia osobom, które nie zostały umieszczone w detencji, zaprojektowanym jako odpowiedź na złożoność sytuacji faktycznej i prawnej takich osób. Badania pokazują, iż przydzielenie cudzoziemcom specjalnej osoby, która nie mając wpływu na toczące się w ich sprawie procedury administracyjne, koordynuje i ułatwia dostęp do oferowanych im usług, udziela informacji o ich sytuacji faktycznej i prawnej oraz jest pośrednikiem między cudzoziemcami a urzędem i służbami migracyjnymi, ma pozytywny wpływ na efektywność procedur z udziałem cudzoziemców. Stosowanie alternatyw do detencji w oparciu o case management i współpracę ze społeczeństwem obywatelskim zalecają rządom m.in. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Agencja Praw Podstawowych UE czy też Zgromadzenie Ogólne Rady Europy.

Europejska sieć NGOsów realizujących pilotaże alternatyw do detencji

Projekt realizowany jest na terenie Polski, jednak stanowi element szerszego ruchu obywatelskiego w Unii Europejskiej – w ramach sieci European ATD network zrzeszonych jest obecnie 6 organizacji krajowych realizujących projekty pilotażowe oparte na modelu zarządzania przypadkiem. Działania członków wspiera międzynarodowa koalicja IDC oraz platforma Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM).

Grupa docelowa projektu No Detention Necessary II

Do współpracy w ramach projektu zapraszamy cudzoziemców, wobec których wszczęto bądź zakończono postępowanie o zobowiązanie do powrotu (w tym osoby, które ubiegały się nieskutecznie o ochronę międzynarodową) oraz:

 • zostali zwolnieni ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców,
 • nałożono na nich obowiązki wynikające ze środków alternatywnych do detencji, lub
 • uniknęli umieszczenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Wsparciem z projektu mogą być objęte (poza szczególnymi przypadkami) tylko osoby, które:

 • są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe tj. zakwaterowanie i wyżywienie,
 • gwarantują aktywną współpracę z pracownikami SIP, w tym zwłaszcza z case-managerem/ką

Wsparcie udzielane w ramach projektu projektu obejmuje:

 • zarządzanie przypadkiem (ang.case management): udzielanie informacji, pośrednictwo między organami administracji a cudzoziemcem/ką, pomoc w załatwianiu bieżących spraw, wspólne opracowanie strategii wyjścia z sytuacji kryzysowej, praca quasi-socjalna,
 • poradnictwo prawne,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie tłumaczeniowe.

Koordynatorka: Katarzyna Słubik, k.slubik@interwencjaprawna.pl.

Razem Przeciwko Dyskryminacji II

Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją

Grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Partner w projekcie: Stowarzyszenie Lambda

Krótki opis projektu:

Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla przedstawicieli dwóch szczególnie wrażliwych grup ryzyka: mieszkających w Warszawie osób LGBT oraz migrantów.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez zaoferowanie przedstawicielom tych dwóch grup dostępu do profesjonalnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w zakresie spraw dotyczących doświadczanej przez nich dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Poradnictwo świadczone będzie w siedzibach obu organizacji (Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej).

Koordynatorka: Maria Deuar

One for All, All for one III

Grantodawca: Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021

Kwota dofinansowania: 100.000 USD

Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Konsorcjum organizacji wspierających imigrantów i uchodźców w Polsce to nieformalna grupa 9 organizacji, które wspierają imigrantów i uchodźców w 4 różnych regionach Polski (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Konsorcjum powstało w maju 2017 roku podczas spotkania organizacji wspierających imigrantów i uchodźców z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Od tego czasu członkowie konsorcjum spotykają się co miesiąc, aby wspierać się nawzajem i planować wspólne działania zgodnie z protokołem ustaleń uzgodnionym na pierwszym spotkaniu.

W ramach projektu członkowie Konsorcjum będą współpracować w celu utrzymania i poszerzenia wsparcia dla imigrantów i uchodźców w Polsce, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji, oferując im szeroką gamę bezpośredniej pomocy – przede wszystkim prawnej, psychologicznej i socjalnej. Dodatkową częścią projektu będzie stworzenie projektu strategii ochrony praw pracowników-migrantów. Uzupełnieniem działania będzie stworzenie grupy sojuszników, która powstanie dzięki zaproszeniu do procesu dodatkowych aktorów – ekspertów, naukowców, związków zawodowych, organizacji pracodawców, aktywistów migrantów itp. Celem strategii jest podjęcie wspólnych, zorganizowanych działań na rzecz promowania praw pracowników migrujących – z rządem, odpowiednimi podmiotami (urzędy pracy, związki, inspekcje pracy itp.), ale także z samymi pracodawcami i migrantami.

Koordynatorka: Maria Deuar

Veillige Haven voor Vluchtelingenkinderen / Bezpieczna przystań dla dzieci uchodźców

Grantodawca: The European Child Rights Helpdesk
Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021
Wysokość dofinansowania: 10 000 EUR

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu Helpdesk, którego liderem jest holenderska organizacja DCI NL (Defence for Children International Netherlands), jest wspieranie małoletnich migrantów w Europie poprzez indywidualną pomoc prawną oraz wskazując prawidłowe rozwiązania polityczne i praktyczne. Projekt realizowany jest przez współpracę organizacji pozarządowych w różnych państwach europejskich. Dzięki doświadczeniom zebranych podczas udzielania przez każdego NGO porad prawnym dzieciom migrantom, zbiera się dobre rozwiązania zabezpieczające interesy małoletnich migrantów. W ramach projektu tworzone są też opracowania i udostępniane w celu wdrażania dobrych praktyk w Europie.

Jest to druga edycja projektu.

Koordynatorka: Maria Deuar

Towards non-detention measures in the Times of crisis and beyond

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Termin realizacji: 06.05.2020 – 31.05.2022
Kwota dofinansowania: 100 000 USD
Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu wykorzystanie “momentum” pandemii do podejmowania działań na rzecz systemowego zwalniania migrantów z detencji przy jednoczesnym zapewnieniu im wsparcia w ich społecznościach lokalnych, zapewnieniu zakwaterowania i zabezpieczeniu realizacji ich podstawowych potrzeb. Powyższe działania powinny przyczynić się do opracowania długoterminowych strategii w zarządzaniu migracjami, bez konieczności przetrzymywania migrantów o zamkniętych ośrodkach.

Koordynatorka projektu: Katarzyna Słubik

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All

Grantodawca: Norway Grants (Norweski Mechanizm Finansowy)
Operator programu: Norway Innovation
Termin realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2022
Kwota dofinansowania: 214 000 EUR
Lider projektu: OPZZ
Partnerzy: Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO)
Urząd Norweskiej Inspekcji Pracy
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie wdrażania agendy godnej pracy w Polsce, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania dotyczące godnej pracy dla obywateli państw trzecich. Program projektu obejmuje: działania związane z budowaniem potencjału – szkolenia, spotkania u partnerów projektu w Oslo, warsztaty w Polsce, przygotowanie przez SIP podręcznika “Związki zawodowe a migracja”. Projekt zakłada także zorganizowanie 4 seminariów wdrożeniowych oraz kampanii podnoszącej świadomość (w tym wydarzenia inauguracyjne i końcowe).

Koordynatorka projektu: Katarzyna Słubik (k.slubik@interwencjaprawna.pl)

Capacity Building for Foster Care Professionals and Foster Families in Poland

Grantodawca / Lider projektu: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji 
Termin realizacji: 01.06.2022 – 31.10.2022
Kwota dofinansowania: 19 588 USD

Krótki opis:

Z danych szacunkowych wynika iż od 5 do 7 tysięcy dzieci objętych pieczą zastępczą w Ukrainie przekroczyło polską granicę od rozpoczęcia działań wojennych w tym kraju. W świetle potencjalnie dużej liczby dzieci bez opieki lub dzieci rozdzielonych od rodziców przebywających w Polsce oraz zmian w prawie dotyczących tymczasowej kurateli i pieczy zastępczej nad takimi dziećmi, istnieje potrzeba doinformowania i przeszkolenia odpowiednich podmiotów. 

W ramach projektu eksperci ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przygotują suplement podręcznika dla trenerów stworzonego w ramach projektu „Rodzinna Piecza Zastępcza Ponad Granicami” realizowanego przez IOM we współpracy z SIP w latach 2018-2019. Ponadto projekt przewiduje przeprowadzenie 10 jednodniowych szkoleń dla pracowników pieczy zastępczej o rodzin zastępczych. Szkolenia będą dotyczyły praw i obowiązków dzieci bez opieki lub dzieci oddzielonych od rodziców, jak i ich kuratorów i opiekunów kierując się zasadą dobra dzieci. 

Koordynatorka: Aleksandra Gutowska

Razem Przeciwko Dyskryminacji III

Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją

Grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Termin realizacji: 01.02.2022 – 31.12.2022
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Partner w projekcie: Stowarzyszenie Lambda

Krótki opis projektu:

Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla przedstawicieli dwóch szczególnie wrażliwych grup ryzyka: mieszkających w Warszawie osób LGBT oraz migrantów.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez zaoferowanie przedstawicielom tych dwóch grup dostępu do profesjonalnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w zakresie spraw dotyczących doświadczanej przez nich dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Poradnictwo świadczone będzie w siedzibach obu organizacji (Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej).

Koordynatorka: Maria Deuar

One for All, All for One IV

Grantodawca: The Open Society Foundation
Termin realizacji: 01.10.2021-31.12.2022
Kwota dofinansowania: 125.000 USD

Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Konsorcjum organizacji wspierających imigrantów i uchodźców w Polsce to nieformalna grupa 9 organizacji, które wspierają imigrantów i uchodźców w 4 różnych regionach Polski (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Konsorcjum powstało w maju 2017 roku podczas spotkania organizacji wspierających imigrantów i uchodźców z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Od tego czasu członkowie konsorcjum spotykają się co miesiąc, aby wspierać się nawzajem i planować wspólne działania zgodnie z protokołem ustaleń uzgodnionym na pierwszym spotkaniu.

W ramach projektu członkowie Konsorcjum będą współpracować w celu utrzymania i poszerzenia wsparcia dla imigrantów i uchodźców w Polsce, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji, oferując im szeroką gamę bezpośredniej pomocy – przede wszystkim prawnej, psychologicznej i socjalnej. Dodatkową częścią projektu będzie stworzenie projektu strategii ochrony praw pracowników-migrantów. Uzupełnieniem działania będzie stworzenie grupy sojuszników, która powstanie dzięki zaproszeniu do procesu dodatkowych aktorów – ekspertów, naukowców, związków zawodowych, organizacji pracodawców, aktywistów migrantów itp. Celem strategii jest podjęcie wspólnych, zorganizowanych działań na rzecz promowania praw pracowników migrujących – z rządem, odpowiednimi podmiotami (urzędy pracy, związki, inspekcje pracy itp.), ale także z samymi pracodawcami i migrantami.

Koordynatorka: Maria Deuar

Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści.

GrantodawcaAktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Operator: Fundacja im. Stefana Batorego
Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022
Kwota dofinansowania: 37 500 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle rasowym, etnicznym religijnym i narodowościowym, aby zminimalizować ich skutki i pomóc w ściganiu sprawców. W ramach projektu utworzone zostaną 3 centra wsparcia w miastach, w których mieszkają duże społeczności migranckie: Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Jest to odpowiedź na problem niskiej dostępności nieodpłatnego wsparcia dla tej grupy osób. Projekt łączy w sobie działania strażnicze, rzecznicze i interwencyjne. Rejestrowanie spraw, interwencji i monitoring spraw sądowych pozwoli na skuteczne nagłaśnianie tych spraw, zmianę postaw organów ścigania i świadków przemocy rasistowskiej oraz podejmowanie działań na rzecz zmian w prawie oraz funkcjonowaniu organów i instytucji państwowych lub samorządowych.

Koordynatorka: Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska

Seniorzy w wielokulturowej Warszawie III edycja

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantodawca: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Termin realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2022
Kwota dofinansowania: 135 500 PLN

Krótki opis projektu:

Projekt jest działaniem skierowanym do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Jego celem jest budowanie dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej.
Projekt stanowi niecodzienną propozycję łączenia seniorów i cudzoziemców, którzy dzięki integrującej sile wspólnego działania i wzajemnego uczenia się mogą przełamać istniejące po obu stronach stereotypy i obawy.
W ramach projektu organizowane są wspólne działania poświęcone innym kulturom, m.in. spotkania z cudzoziemcami, odwiedziny świątyń i innych miejsc związanych z obcymi kulturami, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne poświęcone technikom typowym dla innych kultur, cykl warsztatów artystycznych poświęconych mozaice, otwarte zajęcia dotyczące innych kultur podczas Warszawskiego Tygodnia Seniora, piknik międzykulturowy i spotkanie świąteczne.

Koordynatorka projektu: Olga Hilik

Udzielanie pomocy osobom, umieszczonym w ośrodkach strzeżonych (sytuacja na granicy polsko-białoruskiej)

Grantodawca: UNHCR
Termin realizacji: 13.04.2022 – 31.12.2022
Kwota finansowania: 634 915 PLN
Partnerzy:Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Homo Faber, Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego, Fundacja Ocalenie, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zapewnienie rzetelnej informacji i bezpłatnej pomocy prawnej osobom zainteresowanym, w szczególności przebywającym w ośrodkach strzeżonych, a także budowanie zdolności dostawców usług prawnych w Polsce do wspierania doradztwa prawnego dla osób poszukujących ochrony międzynarodowej, w kontekście obywateli państw trzecich przekraczających granicę polsko-białoruską w sposób nieregularny od sierpnia 2021 r. Projekt osiągnie oczekiwane rezultaty dzięki współpracy sześciu polskich organizacji pozarządowych, które mają doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej i informacji prawnej osobom ubiegającym się o status uchodźcy w ośrodkach strzeżonych i poza nimi. Tak szeroka koalicja umożliwi nam świadczenie pomocy w każdym ośrodku strzeżonym w Polsce (Kętrzyn, Lesznowola, Biała Podlaska, Przemyśl, Białystok, Krosno Odrzańskie, Wędrzyn, Czerwony Bór). W ramach projektu będziemy udzielać pomocy prawnej i informacji bezpośrednio osobom ubiegającym się o status uchodźcy w ośrodkach strzeżonych, a także osobom skierowanym do nas z interwencji w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Jeśli w czasie trwania projektu zaistnieje taka potrzeba, pomoc prawna i informacja dla osób zainteresowanych będzie udzielana również w otwartych ośrodkach dla uchodźców oraz w biurach organizacji partnerskich (osobiście, telefonicznie lub listownie). Wreszcie, w czasie trwania projektu co najmniej 4 młodszych prawników zostanie zatrudnionych i będzie mentorowanych przez starszych prawników azylowych.

Koordynator: Natallia Klimchuk

Pomoc prawna dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie

Grantodawca: UNHCR
Termin realizacji: 01.06.2022 – 31.12.2022
Kwota finansowania: 272 002 PLN

Partnerzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu zapewnienie rzetelnej informacji i bezpłatnej pomocy prawnej osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Informacja prawna będzie udzielana w ośrodkach recepcyjnych lub innych oficjalnych i nieoficjalnych miejscach przyjmowania osób w obszarach miejskich w  Mazowieckim i Lubelskim województwach. Miejsca, w których będą świadczone usługi, zostaną ocenione według aktualnych potrzeb. Partnerzy będą udzielać informacji prawnych w Lublinie i w Warszawie . Ośrodki recepcyjne i inne obiekty wybieramy na podstawie aktualnych przepływów ludności. W ramach projektu w Lublinie będzie działał helpdesk udzielający niezbędnych informacji prawnych w języku ukraińskim. Ponadto, doświadczeni prawnicy przeprowadzą szkolenia online lub stacjonarne lub sesji mentorskie dla wolontariuszy, pracowników pomocy i zespołów mobilnych pracujących z osobami uciekającymi z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów pracujących w ośrodkach recepcyjnych i strefach tranzytowych.

Koordynator: Natallia Klimchuk

Zadaniowa Grupa Prawna

Grantodawca: Oxfam GB
Termin realizacji: 15.04.2022 – 31.03.2023
Kwota dofinansowania:  62 439 euro

Krótki opis: 

Ogólnym celem projektu jest identyfikacja najbardziej bezbronnych osób uciekających z Ukrainy i zapewnienie im pomocy prawnej, a w razie potrzeby wprowadzenie strategicznego postępowania sądowego, a także zidentyfikowanie i wypełnienie luk w reakcji państwa na wojnę na Ukrainie i kryzys na granicy z Białorusią w celu ochrony praw osób najbardziej bezbronnych. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest wzmocnienie potencjału zespołu prawnego SIP oraz stworzenie kompleksowej polityki ochrony w miejscu pracy w zakresie zapobieganiu wykorzystywaniu i nadużyciom.

Koordynatorka: Aleksandra Gutowska

RISING – Mentoring to raise motivate migrants

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantodawca: Program Erasmus +
Termin realizacji: 1.11.2020 – 30.04.2023
Kwota dofinansowania: 216.630,00 EUR
Organizacje partnerskie:
KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU Grecja
SAN GIUSEPPE ONLUS Włochy
APROXIMAR- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL Portugalia
ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION Rumunia
Kadin ve Genc Girisim Merkezi Dernegi – Woman and Young Entrepreneurship Centre Association Turcja

Krótki opis projektu:
Projekt ma na celu wsparcie migrantów w drodze monitoringu służącego zwiększeniu ich motywacji i pomagającego im nabyć umiejętności społeczne potrzebne do życia w nowym kraju.

Cudzoziemcom zapewnia się zwykle dostęp do kursów językowych lub zawodowych, bardzo często jednak pełne wykorzystanie nowo nabytych umiejętności przysparza im trudności. Czasem wynika to z traum i trudnych doświadczeń w krajach pochodzenia, a czasem po prostu z tego, że odnalezienie się w zupełnie nowej, nieznanej sytuacji życiowej nie jest łatwym zadaniem.

Wspólnie z organizacjami partnerskimi uznaliśmy, że aby wspomóc integrację migrantów, konieczne jest wdrożenie skutecznych metod edukacyjnych opartych na innowacyjnych sposobach zwiększania motywacji uczestników. Projekt RISING postuluje dodanie takich działań do programu szkoleń edukacyjnych oferowanym migrantom.

W ramach projektu przeszkolimy 30 mentorów oraz 30 migrantów z krajów partnerskich. Stworzymy także zestaw narzędzi, który ma pomóc mentorom w ich pracy z cudzoziemcami.

Cele projektu:

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia motywacji jako czynnika niezbędnego dla kontynuacji rozwoju i edukacji migrantów;
 • Wzrost liczby cudzoziemców zainteresowanych przystąpieniem do programów mentoringowych;
 • Wzmocnienie umiejętności mentorów, zwłaszcza w zakresie motywowania migrantów do działania;
 • Przygotowanie podręcznika dla mentorów z zasobami i narzędziami do sesji mentoringowych;
 • Wzrost poziomu motywacji i pro-aktywności wśród podopiecznych-migrantów;
 • Poprawienie relacji między mentorami a osobami mentorowanymi, dzięki lepszemu zrozumieniu wzajemnych oczekiwań;
 • Zwiększenie umiejętności pracowników i wolontariuszy organizacji partnerskich projektu, dzięki czemu będą oni mogli skutecznie wspierać migrantów i ich mentorów.

Koordynatorka: Maria Deuar

No Detention Necessary III

Grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Network of European Foundations w ramach programu European Programme for Integration and Migration
Termin realizacji: 01.03.2022 – 31.01.2023
Kwota dofinansowania: 120 000 EUR

Opis projektu:

Projekt No Detention Necessary III jest trzecią fazą pilotażu nowatorskiego podejścia do alternatyw do detencji. W oparciu o wypracowany przez koalicję International Detention Coalition (IDC) model skutecznych alternatyw do detencji – tzw. Community Assessment and Placement model (CAP) – osobom opuszczającym ośrodki strzeżone bądź zagrożonym detencją oferujemy wsparcie w postaci pracy quasi-socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego. Staramy się zwiększyć zaangażowanie cudzoziemców objętych programem w procedury, które są ich udziałem, poprawić ich funkcjonowanie na wolności i wypracować wraz z nimi długofalowy plan działania, w oparciu o krajowe przepisy dot. migracji.

Uzasadnienie projektu

Badania pokazują, że największą efektywność procedur migracyjnych przy jednoczesnym wysokim stopniu poszanowania praw cudzoziemców, osiągnąć można poprzez stosowanie alternatyw do detencji opartych o model pracy socjalnej w formie tzw. zarządzania przypadkiem (ang. case management) wykonywanego przez osoby niebędące pracownikami służb ani urzędów migracyjnych.

Zarządzanie przypadkiem jest kompleksowym i systemowym podejściem do udzielania wsparcia osobom, które nie zostały umieszczone w detencji, zaprojektowanym jako odpowiedź na złożoność sytuacji faktycznej i prawnej takich osób. Badania pokazują, iż przydzielenie cudzoziemcom specjalnej osoby, która nie mając wpływu na toczące się w ich sprawie procedury administracyjne, koordynuje i ułatwia dostęp do oferowanych im usług, udziela informacji o ich sytuacji faktycznej i prawnej oraz jest pośrednikiem między cudzoziemcami a urzędem i służbami migracyjnymi, ma pozytywny wpływ na efektywność procedur z udziałem cudzoziemców. Stosowanie alternatyw do detencji w oparciu o case management i współpracę ze społeczeństwem obywatelskim zalecają rządom m.in. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Agencja Praw Podstawowych UE czy też Zgromadzenie Ogólne Rady Europy.

Europejska sieć NGOsów realizujących pilotaże alternatyw do detencji

Projekt realizowany jest na terenie Polski, jednak stanowi element szerszego ruchu obywatelskiego w Unii Europejskiej – w ramach sieci European ATD network zrzeszonych jest obecnie 6 organizacji krajowych realizujących projekty pilotażowe oparte na modelu zarządzania przypadkiem. Działania członków wspiera międzynarodowa koalicja IDC oraz platforma Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM).

Grupa docelowa projektu No Detention Necessary III

Do współpracy w ramach projektu zapraszamy cudzoziemców, wobec których wszczęto bądź zakończono postępowanie o zobowiązanie do powrotu (w tym osoby, które ubiegały się nieskutecznie o ochronę międzynarodową) oraz:

 • zostali zwolnieni ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców,
 • nałożono na nich obowiązki wynikające ze środków alternatywnych do detencji, lub
 • uniknęli umieszczenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Wsparciem z projektu mogą być objęte (poza szczególnymi przypadkami) tylko osoby, które:

 • są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe tj. zakwaterowanie i wyżywienie,
 • gwarantują aktywną współpracę z pracownikami SIP, w tym zwłaszcza z case-managerem/ką

Wsparcie udzielane w ramach projektu projektu obejmuje:

 • zarządzanie przypadkiem (ang.case management): udzielanie informacji, pośrednictwo między organami administracji a cudzoziemcem/ką, pomoc w załatwianiu bieżących spraw, wspólne opracowanie strategii wyjścia z sytuacji kryzysowej, praca quasi-socjalna,
 • poradnictwo prawne,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie tłumaczeniowe.

Koordynatorka: Katarzyna Słubik, k.slubik@interwencjaprawna.pl.

W stronę wolności

Grantodawca: Aktywni Obywatele. Fundusz regionalny, Norway Grants
Operator: Konsorcjum Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji
Termin realizacji: 01.2022-30.09.2023
Kwota dofinansowania: 83,972 EUR

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zapewnienie przestrzegania prawa do wolności osobistej osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli i Kętrzynie.

W ramach projektu zapewnimy indywidualną pomoc prawną dla osób umieszczonych w tych ośrodkach i z niego zwolnionych. Celem wsparcia będzie udzielenie indywidualnej pomocy prawnej i zidentyfikowanie osób szczególnie wrażliwych (m.in. złym stanie psychofizycznym, po doświadczeniu przemocy), a następnie zapewnienie im reprezentacji prawnej przed sądami i trybunałami w celu zwolnienia z ośrodka, uzyskania zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności i przyznania przez władze, że doszło do naruszenia ich praw (przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka). W celu zwiększenia skuteczności działań prawnych, oraz zmniejszenia cierpienia psychicznego osób przebywających w ośrodku strzeżonym, zapewniona będzie pomoc psychologiczna dla osób szczególnie wrażliwych. W jej wyniku ma zostać sporządzona indywidualna diagnoza psychologiczna, która wesprze argumentację prawną przemawiającą za zwolnieniem z detencji.

Bieżące informacje o projekcie

Koordynator: Aleksandra Gutowska

Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja Migracyjna

Grantodawca: Danish Refugee Council
Operator: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Patronaty: Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Krajowa Izba Radców Prawnych
Termin realizacji: 15.12.2022-30.09.2023
Kwota dofinansowania: 117 255 PLN

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie praktyków prawa do litygacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jak również do postępowań przed polskimi sądami w sprawie zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności cudzoziemców.  Zrealizowanych zostanie 11 wykładów online oraz spotkanie stacjonarne w Warszawie połączone z wykładem. Uczestniczki i uczestnicy projektu będą mogli korzystać również z indywidualnych i grupowych konsultacji z doświadczonymi prawnikami i prawniczkami. W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość udzielania bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom umieszczonym w ośrodkach detencyjnych.

Koordynatorka: Paulina Zając

System wsparcia przyjmowania małoletnich migrantów bez opieki w Polsce

Grantodawca: HIAS
Operator: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Termin realizacji: 15.12.2022-30.09.2023
Kwota dofinansowania: 31070 USD

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie małoletnim cudzoziemcom  bez opieki, przebywającym w strzeżonym ośrodku lub placówkach-opiekuńczo wychowawczych, reprezentacji prawnej w postaci wykwalifikowanych kuratorów mogących prowadzić ich sprawy w pobliżu ich miejsca przebywania, jak również wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez szkolenia i sieciowanie.   Projekt ma na celu nabór i przeprowadzenie szkoleń dla prawników i prawniczek, którzy będą chcieli podjąć się roli kuratora dla małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce bez opieki. Nabór i szkolenia dla kuratorów będą dopasowane czasowo i regionalnie z zaangażowaniem odpowiednich placówek opiekuńczo-wychowawczych gotowych do przyjęcia małoletnich migrantów tak, aby mogli oni uzyskać wsparcie i reprezentację prawną w regionie przebywania. Placówki opiekuńczo-wychowawcze deklarujące przyjęcie małoletnich migrantów bez opieki otrzymają wsparcie w postaci szkoleń dopasowanych do ich potrzeb, będą współtworzyć system wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

Koordynatorka: Paulina Zając

Sekcja Sprawiedliwości Naprawczej:

Mediacja w szkole – recepta na konflikt

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.
kwota dofinansowania: 20 500,00 złotych
Krótki opis projektu:

Projekt polega na prowadzeniu warsztatów profilaktyki konfliktów w szkole oraz konsultacji mediacyjnych i/lub mediacji szkolnych.

Adresatami projektu są uczniowie, nauczyciele i rodzice . Projekt jest realizowany na terenie dzielnicy Wola i znaczna część działań jest dedykowana właśnie jej mieszkańcom.

Celem projektu jest zapobieganie konfliktom oraz rozwiązywanie już zaistniałych konfliktów szkolnych.

Działania projektowe:

 1. Warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół podstawowych z siedzibą na Woli.
 2. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej na Woli.
 3. Warsztaty dla uczniów pierwszych klas Gimnazjum na Woli.
 4. Kurs dla mediatorów rówieśniczych.
 5. Warsztaty dla rodziców .
 6. Konsultacje mediacyjne / mediacje

Koordynacja projektu: Joanna Figura

POMYSŁ NA KONFLIKT- mediacje rówieśnicze w Gruzji

program-RITA

Grantodawca: projekt finansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
Czas realizacji: 10.01.2015- 10.07.2015
Kwota dofinansowania: 38 000,00

Krótki opis projektu:

Projekt „Pomysł na konflikt – mediacje rówieśnicze” to kolejne z działań O-środka Mediacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, na rzecz upowszechnienia mediacji.
Projekt tym razem będzie realizowany w Gruzji. Partnerami projektu są dwie organizacje gruzińskie “Kartlosi” oraz Mediation Center.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji w szkołach w Gruzji co w rezultacie przyczyni się do wzmocnienia kultury dialogu, komunikacji, współpracy i szacunku dla odmienności.

W ramach projektu 16 mediatorów gruzińskich zostanie przygotowanych do roli edukatorów w zakresie mediacji rówieśniczej, a następnie przeszkoleni edukatorzy przeprowadzą cykl szkoleń mediacyjnych w 8 gruzińskich szkołach.

Działania projektowe

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 1. Szkolenie edukatorów mediacji rówieśniczych

przeszkolenie 16 edukatorów / mediatorów w zakresie mediacji rówieśniczych

Szkolenie edukatorów obejmować będzie 40 godz. warsztatów. Po ukończeniu szkolenia edukatorzy współpracować będą ze szkołami w zakresie wdrażania programów mediacji szkolnej

 1. Szkolenia mediacyjne w szkołach.

W ramach projektu przeszkoleni edukatorzy przeprowadzą zajęcia w 8 szkołach regionu Shida Kartli. Dzięki nim uczniowie, rodzice i kadry szkolne dowiedzą się, czym jest mediacja i jak ją skutecznie stosować.

Projekt szkolny obejmować będzie:

 • spotkania informacyjne dla kadry pedagogicznej
 • warsztaty dla dzieci z rozwiązywania konfliktów
 • warsztat dla rodziców
 • warsztatów dla mediatorów rówieśniczych liczba uczestników 16 osób
 • superwizje dla mediatorów rówieśniczych.
 1. Konkurs filmowy „Mediacja w szkole- jak to działa?”

Celem konkursu jest wzmocnienie motywacji szkolnych mediatorów na rzecz pracy, którą wykonują oraz promocja mediacji w środowisku lokalnym. Szkolni mediatorzy bazując na swoim doświadczeniu w mediacji oraz obserwacji życia i konfliktów szkolnych mają przygotować krótki – 10 min film prezentujący zastosowanie mediacji w ich codziennych sprawach. Kryteria oceny będą przygotowanie i znane dzieciom zanim zaczną pracować. Najważniejszym kryterium będzie przedstawienie praktycznego zastosowania mediacji z dziecięcego punktu widzenia. 3 z 8 filmów zostaną nagrodzone materiałami edukacyjnymi dla szkół. Postaramy się aby nagrodzone prace wraz z relacją z konferencji.

 1. Konferencja podsumowująca

Podczas konferencji nastąpi rozdanie certyfikatów ukończenia programu edukacyjnego.

Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia dot. Mediacji rówieśniczych dla profesjonalnych mediatorów oraz referencji dla edukatorów w projekcie. Zaproszeni goście: reprezentacje 8 szkół, edukatorzy, mediatorzy rówieśniczy, rodzice, lokalne media i przedstawiciele władz lokalnych, partnerskie organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko rozumianą edukacją i wsparciem młodzieży.

 1. Podręcznik „ABC mediatora rówieśniczego”

W ramach projektu zostanie przygotowany podręcznik młodego mediatora pt. „ABC mediatora rówieśniczego”. Podręcznik dedykowany jest mediatorom rówieśniczym przeszkolonym w ramach projektu. Będzie służył im pomocą w stawianiu pierwszych kroków mediacyjnych.

Koordynacja projektu:
Joanna FIGURA- koordynacja merytoryczna
Magdalena RAMOS- koordynacja finansowo-organizacyjna

Wolę zgodę – mediacja w szkole

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Miasto st. Warszawy
termin realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2014
kwota dofinansowania: 24 512,00 zł
Krótki opis projektu:

Projekt „Wolę zgodę – mediacja w szkole” to kontynuacja działań O-środka Mediacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, na rzecz upowszechnienia mediacji w warszawskich szkołach. Mediacja jest promowana jako jedna z najskuteczniejszych metod rozwiązywania konfliktów szkolnych. Inaczej, niż w poprzednich latach działania projektowe obejmą nie tylko dwie konkretne placówki (Gimnazjum nr 46 i ZS-P nr 2), ale również skierowane będą do pedagogów i psychologów szkolnych z placówek oświatowych z siedzibą w Dzielnicy Wola wspierając aktywizację dzielnicowego systemu skutecznego reagowania na konflikt. Poprzednie edycje projektu wskazują na potrzebę pracy nad trwałością efektów projektu. Nacisk na pracę z pedagogami szkolnymi, a nie z całymi Radami Pedagogicznymi spowoduje utrwalenie wiedzy o mediacji u tych osób, do których skonfliktowane strony konfliktów szkolnych trafiają najczęściej. Projekt pozwoli im na lepsze poznanie systemu reagowania na konflikt istniejącego w Mieście st. Warszawa . Działaniami projektowym w dwóch biorących udział w projekcie placówkach zostaną objęci uczniowie oraz rodzice. Ważnym elementem projektu jest cykl warsztatów dla mediatorów rówieśniczych (członków samorządów szkolnych). Projekt wpisuje się w politykę edukacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.

Planowane działania:

Szkolenia informacyjne. Pierwszym komponentem projektu są szkolenia informacyjne dla Rad Pedagogicznych. W szkoleniach uczestniczą nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy, pracujący w szkołach w dzielnicy Wola oraz zaproszeni lokalni mediatorzy. Celem tych spotkań  jest poinformowanie uczestników o sposobach zastosowania mediacji w środowisku szkolnym. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły po ukończeniu zajęć będą w stanie zdiagnozować sytuację konfliktową i ocenić, czy dana sprawa nadaje się do mediacji.

Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej. Kolejnym elementem projektu  są warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej. Zakres tematyczny zajęć to podstawy psychologii konfliktu oraz podstawy mediacji. Warsztaty są prowadzone metodami interaktywnymi dostosowanymi do wieku odbiorców. Podczas warsztatów w  klasach i po rozmowie z wychowawcami  zostanie wybrana grupa uczniów, którzy wezmą udział w szkoleniu mediacyjnym dla mediatorów rówieśniczych. Program szkolenia zbliżony jest do programu szkolenia dorosłych mediatorów, jednak przypadki i ćwiczenia będą dostosowane do doświadczeń i zainteresowań młodzieży.

Warsztaty dla pierwszych klasom szkół gimnazjalnym. Obecny projekt jest wzbogacony o nowy program dedykowany pierwszym klasom szkół gimnazjalnym. Podczas warsztatów młodzi ludzie będą mieli szanse zintegrować się i przygotować na ewentualne konflikty. Będą się uczyć sposobów pokojowego rozwiązywania konfliktów. Program ma charakter prewencyjny.

Warsztaty dla rodziców uczniów. W tej edycji w obu szkołach objętych projektem zostaną przeprowadzone 3-godzinne warsztaty nt. metod rozwiązywania konfliktów dla rodziców. Warsztaty skierowane będą przede wszystkim do rodziców zasiadających w Radach Rodziców i będą prowadzone metodami interaktywnymi.

Konsultacje mediacyjne. Ostatnim elementem projektu są konsultacje mediacyjne, z których mogą korzystać w zależności od potrzeb : uczniowie, nauczyciele oraz kadra pedagogiczna.

Cele projektu: 

Celem projektu jest:

 • pogłębiona promocja rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (w tym promocja istniejących rozwiązań systemowych – listy mediatorów);
 • wprowadzenie w jednej szkole podstawowej projektu, w ramach którego stworzony zostanie system rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji.
 • ugruntowanie w jednym gimnazjum systemu rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji oraz realizacja zadań z zakresu profilaktyki eskalacji konfliktów w klasach pierwszych gimnazjum;
 • zaangażowanie pedagogów szkolnych Dzielnicy Wolaw tworzenie systemu skutecznego reagowania na konflikt – możliwość poznania teorii i praktyki rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji (np. możliwość wspólnego poprowadzenia mediacji z profesjonalnym mediatorem).
 • zaangażowanie samych uczniów w tworzenie systemu poprzez przygotowanie grupy uczniów z najstarszych klas do pełnienia roli mediatorów.
 • zaangażowanie rodziców w proces wspierania systemu.
 • wspieranie i rozwój w Dzielnicach Wola oraz Bemowo sieci szkół, gdzie mediacja jest wiodącą metodą rozwiązywania konfliktów.

Koordynacja:  Joanna Kubiak ( do 26 maja br.) Joanna Figura ( od 27 maja br.)

kontakt: figura.joanna@gmail.com

Pomysł na konflikt IV – mediacje w szkole

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo_male

Kolejna edycja projektu „Pomysł na konflikt – mediacje w szkole” odbywa się w Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów oraz Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w okresie kwiecień – grudzień 2013.

Pierwszym komponentem projektu są 2-godzinne szkolenia informacyjne dla Rad Pedagogicznych w obu szkołach. W szkoleniach uczestniczą nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy pracujący w szkole oraz zaproszeni lokalni mediatorzy. Celem tych spotkań  jest poinformowanie uczestników o sposobach zastosowania mediacji w środowisku szkolnym. Podczas szkolenia zaprezentowano następujące tematy: sprawiedliwość naprawcza w szkole, zalety mediacji w pracy z młodzieżą,  procedury mediacji,  wskazania i przeciwwskazania do mediacji, uregulowania prawne. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły po ukończeniu zajęć będą w stanie zdiagnozować sytuację konfliktową i ocenić, czy dana sprawa nadaje się do mediacji.

Kolejnym elementem są 2-godzinne warsztaty dla uczniów. Zakres tematyczny zajęć to podstawy psychologii konfliktu oraz podstawy mediacji. Warsztaty są prowadzone metodami interaktywnymi dostosowanymi do wieku odbiorców. Podczas spotkania prezentowany jest film pokazujący straty, jakie wiążą się z agresywnym zachowaniem w konflikcie oraz  zyski związane z jego konstruktywnym rozwiązywaniem. Po prezentacji odbywa się dyskusja na temat skutków konfliktu i metod radzenia sobie z nimi.

Podczas warsztatów klasach i po rozmowie z wychowawcami klas zostanie wybrana grupa uczniów, którzy wezmą udział w szkoleniu mediacyjnym dla mediatorów rówieśniczych. Program szkolenia zbliżony jest do programu szkolenia dorosłych mediatorów, jednak przypadki i ćwiczenia będą dostosowane do doświadczeń i zainteresowań młodzieży. Jednym z elementów szkolenia będzie spotkanie i nawiązanie współpracy z doświadczonymi mediatorami rówieśniczymi.

W tej edycji w obu szkołach objętych projektem zostaną przeprowadzone 3-godzinne warsztaty nt. metod rozwiązywania konfliktów dla rodziców. Warsztaty skierowane będą przede wszystkim do rodziców zasiadających w Radach Rodziców i będą prowadzone metodami interaktywnymi.

Integracja na Mazowszu

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2013
kwota dofinansowania : 25 000 zł

krótki opis projektu: Projekt składa się z trzech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów oraz Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, a także spraw związanych z dyskryminacją. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny oraz asystentka międzykulturowa będą pomagali cudzoziemcom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Ich obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

koordynatorka: Małgorzata Wolf

Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013
kwota dofinansowania części SIP: 490 338 PLN
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych

krótki opis projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska w szczególności poprzez:

 1. Stworzenie podstaw do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają obcokrajowcy pochodzący z państw trzecich w Polsce w kontekście ich dyskryminacji i naruszania ich praw, a także przedstawienie rekomendacji zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem w tym kontekście.
 2. Zwiększenie zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji migrantów.
 3. Zwiększenie świadomości problemu naruszeń praw cudzoziemców (w tym dyskryminacji), jako czynnika utrudniającego skuteczną integrację migrantów w społeczeństwie.

W ramach projektu podejmowane będą następujące działania:

Badania realizacji praw pracowniczych, które będą miały na celu sprawdzenie, na ile polscy pracodawcy przestrzegają praw pracowników migracyjnych, przede wszystkim w zakresie warunków pracy, płacy i przestrzegania przepisów BHP. Badania obejmą samych migrantów (badania jakościowe), będą również zawierać element analityczny (nt. prawnej ochrony cudzoziemców przez eksploatacją pracowniczą).

Badania dyskryminacji migrantów na rynku pracy za pomocą tzw. testów dyskryminacyjnych – przeprowadzone zostaną eksperymentalne badania dotyczące gotowości do zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwach i instytucjach prywatnych oraz państwowych. Testy dyskryminacyjne poprzedzone zostaną badaniem eksperymentalnym mającym na celu określenie mechanizmów prowadzących do dyskryminacji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce.

Badanie instytucji ekonomicznych migrantów w Polsce – przemian i ich roli w integracji migrantów. Badaniu poddane zostanie funkcjonowanie ekonomicznych instytucji migranckich, np. centrum handlowego opartego na etnicznej przedsiębiorczości. Przeprowadzone będą także pogłębione analizy czynników, które kształtują instytucje ekonomiczne migrantów oraz wpływają na ich przemiany na przestrzeni lat.

Ewaluacja funkcjonowania nowej ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania w 2 lata po okresie jej funkcjonowania. Ustawa wdraża przepisy m.in. tzw. dyrektywy rasowej w zakresie walki z dyskryminacją ze względu na narodowość, rasę i pochodzenie etniczne.

Poradnictwo i rzecznictwo – prowadzone będzie poradnictwo dla migrantów i świadczona pomoc w sprawach o dyskryminację, a na podstawie monitorowanych spraw – rzecznictwo interesów migrantów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Działania informacyjne i promocyjne – rozbudowana zostanie strona internetowa na temat dyskryminacji – przede wszystkim o materiały dla praktyków, przeprowadzone zostaną także szkolenia upowszechniających idee i metody przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce.

Wizyty studyjne – zorganizowane zostaną wizyty studyjne do ośrodków akademickich, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w krajach, które z powodzeniem używają testów dyskryminacyjnych do badania nierówności. Po zakończeniu wszystkich wizyt opublikowana zostanie analiza, która będzie zawierała zdobyte doświadczenia, dobre praktyki stosowane w krajach wizytowanych, a także rekomendacje dla polskich badaczy dotyczące stosowania testów dyskryminacyjnych przez polskie organizacje.

Koordynator: Witold Klaus

Pomysł na konflikt III

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo_male

Projekt jest kontynuacją projektu “Pomysł na konflikt II” skierowanego do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w okresie kwiecień – grudzień 2011 również przy wsparciu finansowym Urzędu m. st. Warszawy. Celem realizatorów jest wprowadzenie do dwóch szkół podstawowych rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 80 i w Szkole Podstawowej nr 214 z oddziałami integracyjnymi na warszawskich Bielanach.

Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, mediacji i negocjacji skierowanych do dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Najmłodsi uczestnicy projektu, czyli uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wezmą udział w dwugodzinnych warsztatach opartych na programie „Ja się nie biję”. Uczniowie dowiedzą się, jakie są skutki agresywnych zachowań i poznają alternatywne, pokojowe sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Młodzież ostatnich klas szkoły podstawowej weźmie udział w dwugodzinnych zajęciach obejmujących m.in. ćwiczenia i dyskusje z zakresu psychologii konfliktu i komunikacji interpersonalnej. Warsztaty są prowadzone przy użyciu materiałów multimedialnych, z zastosowaniem metod aktywizujących (scenki, burza mózgów, gry, praca w grupach i indywidualna).

Podczas zajęć dla klas V i VI realizatorzy projektu wraz z wychowawcami wybiorą uczniów, którzy w ramach zajęć Klubu Mediatora przejdą zaawansowane szkolenie mediacyjne (symulacje mediacji). Bazując na doświadczeniach poprzednich projektów zapewnimy mediatorom szkolnym konsultacje opiekuna mediatorów szkolnych tak, by mogli stosować nabytą na szkoleniach wiedzę w praktyce. Celem projektu jest również nawiązanie współpracy między szkołami biorącymi udział w projekcie i wymiana doświadczeń między mediatorami rówieśniczymi – uczestnikami Klubu Mediatora.

Ważnym elementem są też szkolenia skierowane do Rad Pedagogicznych obu szkół. Mają one na celu zapoznanie nauczycieli z zasadami i technikami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – przede wszystkim takich, z jakimi spotykają się w codziennej pracy w szkole. Program obejmuje warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i psychologii konfliktu oraz dyskusje na temat specyfiki konfliktów szkolnych i ich rozwiązywania.

Podczas szkoleń zostanie wyłoniona grupa nauczycieli, którzy przejdą pogłębione, 10-godzinne szkolenie mediacyjne. Jego uczestnicy poznają techniki mediacyjne, elementy negocjacji, a następnie procedury i fazy mediacji. Zwieńczeniem szkolenia będzie możliwość wzięcia udziału w symulacjach przypadków mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego opracowanych na podstawie prawdziwych spraw.

Porozmawiajmy o tym, co nas łączy – promocja mediacji międzykulturowej w szkole

grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej
termin realizacji: 29.11.2012 – 31.12.2013
wartość projektu:  50 200 zł
wartość dotacji: 44 900 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt ma na celu promocję mediacji, jako efektywnego sposobu rozwiązywania konfliktów w szkołach województwa mazowieckiego do których uczęszczają uczniowie cudzoziemcy. W tym celu zostanie zrealizowany 15 minutowy film promocyjno-instruktarzowy ilustrujący mediację. Film stanie się przyczynkiem do rozmowy na temat różnic kulturowych i różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, w tym mediacji. Będzie mógł zostać wykorzystany do pracy z uczniami w ramach godzin wychowawczych, pracy z nauczycielami i rodzicami. Rezultatem twardym projektu będzie produkcja 2,5 tysiąca płyt, z których 2 230 szt. zostanie dostarczonych do szkół w województwie mazowieckim. Dystrybucja będzie prowadzona przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

koordynator: Joanna Kubiak

Pomysł na konflikt II

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Edukacji)
termin realizacji: 15.04.2011 – 31.12.2011
kwota dofinansowania:19 350 zł
partnerzy (jeśli są):brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt jest kontynuacją projektu “Pomysł na konflikt” skierowanego do młodzieży gimnazjalnej i realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w okresie sierpień – grudzień 2010 również przy wsparciu finansowym Urzędu m. st. Warszawy. Celem realizatorów jest wprowadzenie do jednego gimnazjum oraz jednej szkoły podstawowej systemu rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji, o którym dowiedzą się wszyscy główni aktorzy w szkole, a wielu będzie uczestniczyć w jego powstawaniu. Obecnie realizowany projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej oraz klas IV, V i VI szkoły podstawowej i realizowany jest w Zespole Szkół nr 46 na Warszawskim Bemowie.

Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej, negocjacji i mediacji skierowanych do młodzieży i nauczycieli.

Uczniowie wszystkich klas gimnazjum oraz ostatnich klas szkoły podstawowej wezmą udział w dwugodzinnych zajęciach podstawowych, mających na celu poinformowanie wszystkich o projekcie. Program zajęć obejmuje m.in. ćwiczenia i dyskusje z zakresu psychologii konfliktu i komunikacji interpersonalnej. Dodatkowo grupa uczniów uczęszczających na zajęcia Klubu Mediatora przejdzie zaawansowane szkolenie mediacyjne (symulacje mediacji). Bazując na doświadczeniach poprzednich projektów zapewnimy mediatorom szkolnym konsultacje opiekuna mediatorów szkolnych tak, by mogli stosować nabytą na szkoleniach wiedzę w praktyce.

Ważnym elementem są też szkolenia skierowane do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 46. Mają one na celu zapoznanie nauczycieli z zasadami i technikami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – przede wszystkim takich, z jakimi spotykają się w codziennej pracy w szkole. Program obejmuje warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i psychologii konfliktu oraz dyskusje na temat specyfiki konfliktów szkolnych i ich rozwiązywania.

Podczas szkoleń zostanie wyłoniona grupa nauczycieli, którzy przejdą pogłębione, 12-godzinne szkolenie mediacyjne. Jego uczestnicy poznają techniki mediacyjne, elementy negocjacji, a następnie procedury i fazy mediacji. Zwieńczeniem szkolenia będzie możliwość wzięcia udziału w symulacjach przypadków mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego opracowanych na podstawie prawdziwych spraw.

koordynator: Ilona Miller – Groniecka

Pomysł na konflikt – mediacja w szkole

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Edukacji)
termin realizacji: 15.08.2010 – 31.12.2010
kwota dofinansowania: 15 160 zł
partnerzy (jeśli są): brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest stworzenie w Gimnazjum nr 48 na Warszawskiej Woli systemu rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji. Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej, negocjacji i mediacji. Dzięki nim uczniowie wszystkich klas dowiedzą się, czym jest mediacja, podobnie wszyscy nauczyciele, a także pracownicy pionu administracyjnego.

Uczniowie gimnazjum przejdą dwugodzinne warsztaty, obejmujące ćwiczenia i dyskusje z zakresu psychologii konfliktu i komunikacji interpersonalnej, m.in. w oparciu o gry dydaktyczne i film szkoleniowy.

Istotnym elementem projektu są również szkolenia skierowane do Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 48. Ich celem jest zapoznanie nauczycieli z zasadami i technikami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Program warsztatów obejmuje ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i psychologii konfliktu oraz dyskusje na temat specyfiki konfliktów szkolnych i ich rozwiązywania.

Ponadto grupa nauczycieli weźmie udział w 12-godzinnym szkoleniu drugiego stopnia, którego program obejmuje pogłębioną wiedzę na temat procedury i faz mediacji, psychologii konfliktu i z zakresu dobrej komunikacji.

W trakcie trwania projektu zapewnione zostaną konsultacje opiekuna mediatorów szkolnych.

koordynator: Ilona Miller – Groniecka

Szkoła radzenia sobie z konfliktem 2009

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Edukacji)
termin realizacji: 15.04.209 – 31.12.2009
kwota dofinansowania: 15 000 zł
partnerzy (jeśli są): brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu Szkoła radzenia sobie z konfliktem realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w okresie 1.04.2008 – 15.12. 2009 również przy wsparciu finansowym Urzędu m. st. Warszawy. Celem realizatorów jest wypracowanie programów systemu szkolenia uczniów i nauczycieli na różnych poziomach edukacji w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy, oraz wprowadzanie systemu rozwiązywania konfliktów opartych na mediacji w szkołach, gdzie realizowane są projekty. Obecnie realizowany projekt nadal realizowany jest w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie – tym razem głównie w Szkole Podstawowej nr 261.

Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń w zakresie dobrej komunikacji, psychologii konfliktu, negocjacji i mediacji skierowanych do nauczycieli szkoły podstawowej, oraz przygotowanie scenariuszy lekcji w tym zakresie przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej (maj – czerwiec 2009), a następnie przeprowadzenie ich we wszystkich klasach w wrześniu 2009. Będziemy też kontynuować pracę z uczniami przygotowanymi przez nas do prowadzenia mediacji w poprzedniej edycji, oraz przeszkolimy kolejną grupę uczniów, będą to przewodniczący klas i ich zastępcy (jesień 2009).

W tej edycji w obu szkołach będzie działał opiekun mediatorów, który zaoferuje pomoc superwizyjną nauczycielom i uczniom zainteresowanym prowadzeniem mediacji w obu szkołach należących do Zespołu Szkół nr 79. Jest to niezwykle ważny element, gdyż celem programu jest nie tylko zaoferowanie społeczności szkolnej szkoleń, ale również pomoc w zastosowaniu nowych narzędzi w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.

koordynator: Aleksandra Winiarska

Szkoła radzenia sobie z konfliktem

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Edukacji)
termin realizacji: 01.04.2008 – 15.12.2008
kwota dofinansowania: 15 000 zł
partnerzy (jeśli są): brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu “Szkoła radzenia sobie z przemocą – wychowawczy program przeciwdziałania agresji” skierowanego do młodzieży gimnazjalnej i realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w okresie maj – listopad 2007 również przy wsparciu finansowym Urzędu m. st. Warszawy. Celem realizatorów jest wypracowanie programów systemu szkolenia uczniów i nauczycieli na różnych poziomach edukacji w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy, oraz wprowadzanie systemów bezpieczeństwa opartych na mediacji rówieśniczej do szkół polskich. Obecnie realizowany projekt skierowany jest do młodzieży licealnej i realizowany jest w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń w zakresie dobrej komunikacji, psychologii konfliktu, negocjacji i mediacji skierowanych do młodzieży i nauczycieli. Przewidujemy dwa etapy szkoleń dla młodzieży. Uczniowie wszystkich klas pierwszych liceum wezmą udział w jednodniowych zajęciach podstawowych mającym na celu poinformowanie wszystkich o projekcie. Następnie wyłoniona zostanie grupa uczniów, którzy wezmą udział w szkoleniach drugiego stopnia i będą przygotowywani do pełnienia roli mediatorów w swoich klasach i w szkole. Wybierając te osoby realizatorzy wezmą pod uwagę opinię młodzieży tak, żeby przyszli mediatorzy cieszyli się autorytetem i byli akceptowani przez kolegów.

Młodzi mediatorzy po przejściu 2-dniowego szkolenia we wrześniu 2008 będą do końca roku uczestniczyli w zajęciach mających na celu wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na mediacji rówieśniczej w szkole.

Ważnym elementem będzie też szkolenie skierowane do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 79. Szkolenie to ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwościami, jakie daje mediacja w szkole i zachęcenie ich do korzystanie z tego skutecznego narzędzia pracy z konfliktem. Ważnym elementem pracy z Radą Pedagogiczną będzie też wypracowanie wsparcia dla młodych mediatorów.

koordynator: Joanna Kubiak

Szkoła radzenia sobie z przemocą – wychowawczy program przeciwdziałania agresji

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy
termin realizacji:15 lipca 2007 – 30 listopada 2007
kwota dofinansowania: 10 400,00 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest wypracowanie efektywnego programu szkoleń z zakresu dobrej komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (mediacji) przeznaczonego dla gimnazjów i rozpropagowanie wypracowanego w projekcie modelu szkoleń.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie pilotażowego cyklu szkoleń z zakresu dobrej komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów skierowanego do nauczycieli i uczniów klas pierwszych w jednym z warszawskich gimnazjum tj. Gimnazjum Nr 82 im. prof. T. Kotarbińskiego mieszczące się przy ul. Czumy 8 w Warszawie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli (wychowawców klas i pedagoga szkolnego), szkolenia dla uczniów, a także zostanie wydana broszura na temat projektu.

W ramach podsumowania odbędzie się mini-konferencji dla dyrektorów gimnazjów warszawskich.

koordynator: Joanna Kubiak

Ja się nie biję

grantodawca: Dzielnica Bemowo – Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej
termin realizacji: 13.05.2009 – 15.06.2009
wartość projektu: 2520 zł
partnerzy (jeśli są): brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Z inicjatywy Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Dzielnicy Bemowo przeprowadziliśmy warsztaty mające na celu prewencję zachowań agresywnych w klasach 1-3. Były to 2-godzinne spotkania, podczas których uczniowie obejrzeli film animowany. Jego tematem była walka dwóch kameleonów o muszkę, oraz jej skutki dla samych kameleonów i ich otoczenia. Film był wyjściem do rozmowy na temat sensowności rozwiązań siłowych i agresji w ogóle. Uczniowie bardzo trafnie wskazywali ważne szczegóły. Następnie dzieci uczyły się rozpoznawać symptomy zbierającej w nas złości i poznały sposoby bezpiecznego radzenia sobie z tym uczuciem. Uwieńczeniem warsztatów było odgrywanie scenek konfliktu, który uczniowie mieli za zadanie rozwiązać bez użycia przemocy. Młodzi aktorzy zaskakiwali nas twórczymi rozwiązaniami – wprowadzali mediatorów, zmieniali zasady gry, wymyślali inną grę, która była możliwa do zaakceptowania dla wszystkich. Prowadzenie tych zajęć było dla nas ogromną przyjemnością.

koordynator: Joanna Kubiak

Wolę zgodę – wykorzystanie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów w placówkach edukacyjnych

grantodawca: Dzielnica Wola
termin realizacji: 8.06.2009 – 9.06.2009
wartość projektu: 2900 zł
partnerzy (jeśli są): brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt miał na celu zapoznanie Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz przedszkoli mających siedzibę na terenie Dzielnicy Wola, z różnorodnymi zastosowaniami technik mediacyjnych na terenie prowadzonych przez nich placówek. Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe informacje na temat mediacji – jej formy, zasady, przebieg procedury. Przybliżona została też inna forma sprawiedliwości naprawczej, która jest niezwykle efektywna w pracy z młodzieżą – konferencja sprawiedliwości naprawczej. W szkołach, w których Rady Pedagogiczne zdecydują się na rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji, dopełnieniem ich pracy może być wprowadzenie mediacji rówieśniczej. Uczestnicy obejrzeli film pokazujący, jak wygląda szkolenie mediatorów rówieśniczych w Wielkiej Brytanii. Podczas szkoleń prowadzące spotkanie mediatorki przedstawiły własne doświadczenia w zakresie mediacji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. Opowiedziały też o swojej pracy w szkołach objętych projektami realizowanymi przez stowarzyszenie. Duże zainteresowanie wzbudziły sposoby pracy z klasami, gdzie jedna osoba jest wykluczana, a gdzie umiejętnie i twórczo poprowadzona mediacja daje pozytywne skutki.

koordynator: Joanna Kubiak

Szkoła Sprawiedliwości Naprawczej

termin realizacji: 22.02.2007 – 14.05.2007
krótki opis projektu  (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu): 

W maju 2007 r. zakończyła się II Edycja Szkoły SN. Upowszechnianie tematyki sprawiedliwości naprawczej i mediacji rozpoczęliśmy 22 lutego 2006 r. w ramach I Edycji Szkoły SN. Nasze przedsięwzięcia realizujemy współpracy z Instytutem nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Celem Szkoły jest upowszechnienie idei i praktyki sprawiedliwości naprawczej i mediacji wśród studentów wydziałów: prawa, resocjalizacji, socjologii, pedagogiki oraz wśród służb społecznych takich jak kuratorzy czy służba więzienna. Studenci Szkoły mają możliwość nie tylko nabycia wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej: koncepcji i modeli, ale także zastosować ją w praktyce poprzez przygotowanie specjalnej akcji na rzecz jej upowszechnienia oraz poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu umiejętności komunikacyjnych i mediacyjnych, prowadzenia sesji naprawczej, innych alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Dodatkowo po ukończeniu Szkoły są organizowane specjalistyczne warsztaty z technik pracy mediatora i procedury mediacji dla studentów chętnych do podjęcia stażu w roli mediatora.

W nadchodzącym roku 2008 r. planujemy III Edycję Szkoły SN.

Poradnictwo prawne dla mediatorów


grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.12.2005 – 30.11.2006
kwota dofinansowania: 10 000 zł
krótki opis projektu  (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu): 

Celem projektu było:

 • dostarczenie mediatorom z obszaru całego kraju fachowego wsparcia w formie porad prawnych udzielanych przez prawników Stowarzyszenia;
 • stworzenie bazy porad prawnych.

Mediacja w sprawach karnych została wprowadzona do kodeksu w 1997 r. Jednak dopiero nowela ustawy z 2003 r. włączyła ją do ogólnych dyrektyw postępowania karnego rozszerzając możliwości jej stosowania. Podobnie w postępowaniu w sprawach nieletnich, dopiero przepisy wykonawcze z 2003 r. pozwoliły na pełne wykorzystanie tej instytucji. W 2005 r. ustawodawca uregulował kodeksowo mediację w sprawach cywilnych i rodzinnych, co w praktyce mogło rodzić wątpliwości natury prawnej. Mediatorzy zazwyczaj nie są prawnikami, zaś odsyłanie stron mediacji do profesjonalnych prawników wydłuża czas jej trwania i zwiększa koszty. Założeniem programu było wyjść naprzeciw oczekiwaniom mediatorów a w konsekwencji stron mediacji, aby efektywnie i w bez zbędnej zwłoki przeprowadzić mediację, której skutek będzie akceptowany przez sąd.
Upowszechnienie informacji o projekcie odbywało się:

 • podczas szkoleń dla mediatorów organizowanych przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Suwałkach;
 • poprzez ogłoszenie w czasopiśmie “Mediator” w numerze nr 35 z grudnia 2005 r.;
 • poprzez rozesłanie drogą elektroniczną informacji członkom Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, pracownikom Fundacji Sławek, Zarządowi Polskiego Centrum Mediacji oraz Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji;
 • poprzez rozesłanie drogą elektroniczną, telefoniczną oraz faxem do ośrodków pozawarszawskich PCM.

Udzielanie porad odbywało się:

 • osobiście, na dyżurach prawnika;
 • drogą elektroniczną;
 • drogą telefoniczną.

W trakcie całego projektu udzielono 218 porad, w tym z zakresu:

 • prawa cywilnego – 100 porad,
 • prawa rodzinnego – 49 porad,
 • prawa karnego – 60 porad,
 • prawa dla nieletnich – 9 porad.

Średnia liczba udzielanych miesięcznie porad oscylowała w okolicach 20 porad. Wzrost zainteresowania projektem zanotowano od marca 2006 r., po ukazaniu się ogłoszenia w kwartalniku “Mediator”. Dużą liczbę udzielonych porad zanotowano także w ostatnich trzech miesiącach trwania projektu.

Zakres udzielanych porad był bardzo szeroki, ale zgodny z założeniami projektu. Dotyczył mediacji prowadzonych w sprawach cywilnych sensu stricte, rodzinnych, karnych i dla nieletnich.  Warto zauważyć, że w pewnym momencie (po pierwszych czterech miesiącach) nastąpił wzrost pytań z mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych, co było związane z wejściem w życie nowych przepisów do kodeksu postępowania cywilnego i ich stosowaniu oraz z nieprzygotowaniem mediatorów do prowadzenia mediacji w ramach postępowania cywilnego, które dodatkowo jeszcze jest niezwykle trudną gałęzią prawa.

Pod koniec projektu nastąpił wzrost pytań z mediacji w sprawach karnych, choć nadal wiele z nich dotyczyło kwestii cywilnych (np. związanych z powództwem cywilnym, egzekucją zobowiązań ugody). Wiele pytań pojawiło się w związku z sytuacją i statusem osoby pokrzywdzonej, co może wskazywać na aktywność pokrzywdzonych w procesie karnym, w trakcie mediacji. Na uwagę zasługuje także porada z zakresu mediacji w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego w Policji. W trakcie realizacji projektu pojawiła się tylko jedna porada z tego zakresu. Niemniej jednak wciąż istotna w porównaniu z innymi pozostaje liczba mediacji w sprawach cywilnych (w tym także rodzinnych). Najmniejszy zakres udzielonych porad można zauważyć w sprawach nieletnich. Wynika to m.in. z faktu, że sądy rodzinne nie przesyłają spraw na mediację.

PRAWO W DZIAŁANIU

grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
termin realizacji:1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007
kwota dofinansowania: 68 312,80 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem programu jest:

 • przeszkolenie służb publicznych: kuratorów i policjantów z wybranych zagadnień prawa, ochrony ofiar przemocy domowej i mediacji oraz
 • przygotowanie ich do pełnienia roli rzeczników obywateli.

W codziennej pracy policjanci i kuratorzy spotykają się z ludźmi, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub bytowej, bywają skonfliktowani z najbliższymi, sąsiadami, a także z otoczeniem, borykają się niewyjaśnionymi problemami, które wpływają na ich relacje z innymi osobami. Czasem dobra i trafna porada prawna, wyjaśnienie sytuacji obywatela oraz możliwości, jakie daje mu prawo, aby w samodzielny sposób wpłynął na napotkane trudności pozwala uporać się z codziennymi problemami. Poprzez poinformowanie obywateli o ich uprawnieniach, obowiązkach i możliwościach reagowania na dany problem, służby publiczne przywiałyby się do poprawy ich sytuacji.

W ramach realizowanego programu prawnicy Stowarzyszenia:

 • przeprowadzili szkolenia dla 200 funkcjonariuszy służb patrolowo-interwencyjnych, 120 dzielnicowych i kierowników rewirów, 40 funkcjonariuszy ze służb dochodzeniowo-śledczych,
 • przeprowadzili szkolenia dla 40 kuratorów sądów warszawskich,
 • udzielili 56 porad w ramach Punktu konsultacyjnego,
 • wystąpili do Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania mediacji w postępowaniu przygotowawczym przez policjantów,
 • nawiązali kontakt z pięcioma dzielnicowym w celu współpracy przy korzystaniu z mediacji na etapie postępowania przygotowawczego lub z mediacji cywilnych, rodzinnych, sąsiedzkich,
 • opracowali ulotkę o mediacji w sprawach cywilnych, karnych i dla nieletnich; ulotki zostały przekazane do Komendy Stołecznej Policji, kuratorów sądów warszawskich oraz innych służb publicznych i społecznych i do organizacji pozarządowych,
 • opracowali broszurę “Prawa człowieka w działaniu. Dobre praktyki w policji”.

koordynator: Maria Niełaczna

Powrót do domu. Program dla zakładów poprawczych dla nieletnich

Wraz z Polskim Centrum Mediacji prowadziliśmy projekt finansowany ze środków programu PHARE 2003 Wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości mający na celu wprowadzenie w zakładach poprawczych sesji naprawczych z udziałem nieletnich. Nosi on tytuł: Powrót do domu – zastosowanie sprawiedliwości naprawczej w integracji społecznej nieletnich sprawców czynu karalnego i skierowany jest do nieletnich przebywających w zakładach poprawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych lub podopiecznych kuratorów sądowych. Główne działania, przewidziane w ramach projektu, to:

 • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla osób pracujących z nieletnimi, przygotowujących ich do udziału w sesjach sprawiedliwości naprawczej oraz pracy z nieletnimi w oparciu o ideę sprawiedliwości naprawczej;
 • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla mediatorów – koordynatorów sesji naprawczych, przygotowujące do prowadzenia sesji sprawiedliwości naprawczej; w ramach programu zostanie także przeprowadzonych kilka sesji naprawczych.

Udział nieletnich w sesjach sprawiedliwości naprawczej pomoże im w zrozumieniu szkody i krzywdy, jakie wyrządzili, i wzięciu na siebie odpowiedzialności za swoje czyn. Opracowanie – wspólnie z nieletnim, jego rodziną oraz środowiskiem lokalnym – programu chroniącego przed powrotem do przestępczości da młodemu człowiekowi możliwość normalnego uczestnictwa w życiu społecznym.

koordynator: Maria Niełaczna

Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie:

SPEŁNIONA, SZCZĘŚLIWA, ZATRUDNIONA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 832 905,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji: 01.04.2012- 31.05.2014
Koordynator projektu: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Partnerzy:

 • Miasto Stołeczne Warszawa / Dzielnica Targówek
 • Fundacja MAMA

CEL PROJEKTU:

Projekt zakłada działania zmierzające do reintegracji zawodowej, kształcenia umiejętności społecznych kobiet pozostających poza rynkiem pracy, wspiera ich samodzielność, uczy orientacji na rynku pracy (również elastycznych form zatrudnienia), daje możliwość treningu pracy, oferuje porady prawne (prawa pracownicze w kontekście równości płci), uczy analizy bilansu posiadanego potencjału, wzmaga poczucie siły sprawczej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym. W projekcie metodą warsztatową zostaną omówione techniki rekrutacji (nowe trendy), umiejętność stwarzania pozytywnego kontaktu z pracodawcą przy prowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia prowadzone będą m.in. przy wykorzystaniu dostępu do Internetu, wzmagając znaczenie technologii informatycznych jako narzędzi poznawczych i edukacyjnych.

Działania projektowe obejmują:

 • Program Rozwoju Osobistego
 • Warsztaty Aktywizujące Mamy
 • Doradztwo prawne, poradnictwo rodzinne
 • Trening pracy-trenuję, pracuję!
 • Wizyty studyjne o charakterze praktycznym w firmach/ przedsiębiorstwach
 • Staż zawodowy-reintegracja zawodowa

ODBIORCY

30 kobiet, które otrzymają możliwość rozwoju osobistego, podniesienia umiejętności budowania relacji i efektywnej autoprezentacji w kontaktach z potencjalnym pracodawcą, jak również możliwość 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Koordynatorka: Aleksandra Zając

Mam prawo mieć rodzinę!

Projekt współfinansowany ze środków Programu “Obywatel i Prawo VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 40350,75 zł
Źródło dofinansowania: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo VII”
Okres realizacji: 01.01.2013- 30.10.2013
Koordynator projektu: Agnieszka Kwaśniewska

Partnerzy: Dzieci Które Kochacie – Fundacja ARCHON+

CEL PROJEKTU:

Nasz projekt powstał po to, żeby nieść pomoc prawną, edukację i fachową informację skierowaną zarówno do osób pełniących już funkcję rodziny zastępczej, jak i kandydatów na rodziny zastępcze. Chcemy pomóc w profesjonalizacji rodzinnych form zastępczej opieki nad dzieckiem odpowiadając na wyzwania nowoczesnego świata.

Projekt zakłada prowadzenie wieloaspektowego wsparcia osób związanych z rodzicielstwem zastępczym i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych lub zagrożonych umieszczeniem w opiece zastępczej (informacja, poradnictwo i pomoc prawna). W ramach projektu podjęte zostaną też interwencje w sprawach tego wymagających.

Poza bezpośrednią pomocą projekt zakłada także monitorowanie problemów związanych z opieką zastępczą, lobbowanie na jej rzecz oraz propagowanie zarówno profesjonalnych form tej opieki, jak i pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

Promowaniu i wzmacnianiu świadomości społecznej służyć będzie wydanie poradnika we współpracy z Fundacją Dzieci Które Kochacie, poświęconego prawom dziecka do wychowania w rodzinie oraz społecznym skutkom nie przestrzegania tego prawa.

Promocją projektu i działań w nim zawartych będzie strona internetowa, fanpage na stronie społecznościowej Facebook oraz spotkania z osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin biologicznych i rodzinnych form opieki zastępczej.

ODBIORCY

Beneficjentami Projektu będą rodziny dzieci zagrożonych umieszczeniem w opiece zastępczej lub już umieszczonych oraz rodziny zastępcze, adopcyjne i rodzinne domy dziecka, a także pracownicy instytucji zajmujący się tą tematyką. Pośrednimi beneficjentami projektu będą dzieci, umieszczone lub zagrożone umieszczeniem w opiece zastępczej.

Nie jesteście sami na Mazowszu – wsparcie prawne systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

grantodawca: Województwo Mazowieckie
termin realizacji: 1 maja 2009 – 31 grudnia 2009
całkowite koszty kwalifikowane: 31 010 zł
kwota dofinansowania: 24 800 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Cel Projektu:
Głównym celem Projektu jest pomoc dzieciom pozbawionym opieki poprzez:

 • Rozpoznanie i analizę najczęstszych problemów prawnych związanych z rodzicielstwem zastępczym.
 • Działania na rzecz budowy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej, w tym działania na rzecz deinstytucjonalizacji opieki zastępczej.
 • Prowadzenie działań na rzecz poszerzania i ułatwiania dostępu do pomocy prawnej osobom związanym z systemem opieki nad dzieckiem i rodziną, w szczególności rodzinom zastępczym, adopcyjnym i biologicznym. Pomoże to powyższym odważniej walczyć o swoje prawa i ułatwi im współpracę z instytucjami publicznymi.
 • Ochrona praw dzieci pozbawionych opieki oraz osób roztaczających nad nimi opiekę zastępczą (rodziców zastępczych).
 • Podwyższenie świadomości prawnej obywateli związanej z zastępczym rodzicielstwem.
 • Lobbowanie zmian w prawie ułatwiających zastępcze rodzicielstwo.
 • Promocja rozwiązywania konfliktów w pieczy zastępczej w formie mediacji.

Działania podejmowane w ramach Projektu:

 • Prowadzenie telefonu interwencyjno-konsultacyjnego dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodzin zastępczych.
 • udzielanie porad prawnych i informacji bezpośrednio, listownie oraz przez e-mail,
 • przeprowadzanie interwencji w sprawach klientów w wybranych przypadkach,
 • litygacja strategiczna ważnych spraw precedensowych,
 • monitorowanie przestrzegania prawa w zakresie dotyczącym rodzinnej opieki zastępczej,
 • rozwijanie strony internetowej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego poprzez stworzenie bazy wzorów dotyczących tego zagadnienia, opinii prawnych dotyczących kwestii najbardziej kontrowersyjnych oraz omówienia spraw precedensowych,
 • przeprowadzenie mediacji w sprawach rodzin zastępczych i promocja tej formy pomocy,
 • druk i rozsyłka ulotek informacyjnych.

Koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

Prawnicy na rzecz dzieci pozbawionych opieki

grantodawca: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu “Obywatel i Prawo V”
termin realizacji: 1 grudnia 2009 – 31 sierpnia 2010
całkowite koszty kwalifikowane: 34 080 zł
kwota dofinansowania: 25 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Cel Projektu:

Celem projektu jest świadczenie pomocy prawnej i edukacja prawna rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz zainteresowanych adopcją lub rodzicielstwem zastępczym. Projekt odpowiada na potrzebę poradnictwa prawnego dla ww. grup, związaną z brakiem wyspecjalizowanych w tym zakresie organizacji czy nawet profesjonalnych pełnomocników. Tylko świadome korzystanie przez rodziny zastępcze i adopcyjne z ich uprawnień umożliwi umocnienie tych zmarginalizowanych grup, a w jego następstwie – promocję szeroko rozumianej idei rodzicielstwa zastępczego.

Projekt zakłada prowadzenie poradnictwa prawnego w następujących formach: telefonu interwencyjno – konsultacyjnego (płatnego jak za normalne połączenie), konsultacji bezpośrednich, listownych oraz poprzez e-mail. W sprawach tego wymagających prowadzone będą interwencje na rzecz beneficjentów przed właściwymi organami, instytucjami lub sądami. W ramach Projektu prowadzona będzie także litygacja strategiczna, polegająca na prowadzeniu spraw tak, by doprowadzić do precedensowych orzeczeń i decyzji. Dzięki tym działaniom możliwa będzie nie tylko pomoc prawna w sprawach konkretnych klientów, ale także systematyczna zmiana linii orzeczniczej i decyzyjnej w sądach i organach administracji, co będzie owocować w przyszłości wobec wszystkich rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Elementem działań na rzecz edukacji prawnej rodzin będzie stworzenie komentarza do przepisów dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Komentarz zostanie umieszczony na stronie internetowej, dzięki czemu będzie ogólnodostępny dla zainteresowanych osób. Stworzenie tej publikacji realnie przyczyni się do wzrostu świadomości prawnej czytelników, jako że przedstawi w przystępny sposób wszystkie przepisy prawne dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Zasięg działań w ramach Projektu i informacji o nich zostanie zwiększony przez prowadzenie i aktualizację strony internetowej. Na stronie tej umieszczone zostaną publikacje, akty prawne oraz wzory pism procesowych, dzięki którym beneficjenci otrzymają wsparcie funkcjonowania rodzin w postaci dostępu do bieżących informacji o stanie prawnym i praktyce orzeczniczej. W ramach Projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród studentów prawa oraz aplikantów do wolontariatu na rzecz beneficjentów. Wolontariusze wezmą aktywny udział w udzielaniu pomocy prawnej, prowadzeniu interwencji oraz prowadzeniu litygacji strategicznej.

Koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie

grantodawca: Fundacja “Ernst&Young”
termin realizacji: 1 marca 2009 – 31 maja 2009
całkowite koszty kwalifikowane: 20 910 zł
kwota dofinansowania : 20 910 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Cel Projektu:
Głównym celem Projektu jest pomoc dzieciom pozbawionym opieki poprzez:

 • Rozpoznanie i analizę najczęstszych problemów prawnych związanych z rodzicielstwem zastępczym.
 • Działania na rzecz budowy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej, w tym działania na rzecz deinstytucjonalizacji opieki zastępczej.
 • Ochrona praw dzieci pozbawionych opieki oraz osób roztaczających nad nimi opiekę zastępczą (rodziców zastępczych).
 • Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci oraz pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej.
 • Podwyższenie świadomości prawnej obywateli związanej z zastępczym rodzicielstwem.
 • Lobbowanie zmian w prawie ułatwiających zastępcze rodzicielstwo.

Poszczególne cele:

 • Prowadzenie telefonu interwencyjno-konsultacyjnego dla rodzin zastępczych oraz udzielanie konsultacji prawnych.
 • Rozbudowanie strony internetowej oraz stworzenie bazy danych instytucji pomocowych dla rodzin zastępczych.
 • Litygacja strategiczna ważnych spraw precedensowych.
 • Formułowanie opinii w sprawie projektowanych programów polityki społecznej oraz zmian w prawie w sprawie ustaw o rodzinnych formach opieki zastępczej.
 • Zbieranie informacji (monitorowanie) i opublikowanie raportu na stronie internetowej na podstawie doświadczeń z poprzedniego projektu, z wnioskami dotyczącymi zmian. Na tej podstawie lobbowanie konkretnych zmian w prawie.
 • Promocja rodzinnej opieki zastępczej poprzez udzielanie wywiadów w prasie i kontakty z mediami.

Działania podejmowane w ramach Projektu:

 • Poradnictwo prawne w formie konsultacji osobistych, telefonicznych i e-mailowych
 • Prowadzenie spraw precedensowych (litygacja strategiczna).
 • Rozbudowanie strony internetowej poświęconej tematyce zastępczego rodzicielstwa.

Koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

Rodzinne Domy Dziecka – wsparcie prawne

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego, w ramach programu “Edukacja Prawna 2008, Prawo w interesie publicznym”
termin realizacji: 1 kwietnia 2008 r. – 31 marca 2009 r.
całkowite koszty kwalifikowane: 22 580 zł
kwota dofinansowania : 17 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Cel Projektu:
Głównym celem Projektu jest pomoc pracownikom rodzinnych domów dziecka poprzez:

 • Rozpoznanie i analizę najczęstszych problemów prawnych związanych z działalnością rodzinnych domów dziecka,
 • Podwyższenie świadomości prawnej obywateli związanej z rodzinnymi domami dziecka,
 • Lobbowanie zmian w prawie ułatwiających prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

Poszczególne cele:

 • Udzielanie konsultacji prawnych w różnych formach,
 • Litygacja strategiczna ważnych spraw precedensowych,
 • Formułowanie opinii w sprawie projektowanych programów polityki społecznej oraz zmian w prawie w sprawie ustaw o rodzinnych domach dziecka,
 • Zbieranie informacji (monitorowanie) i opublikowanie raportu na stronie internetowej na podstawie doświadczeń z projektu i wcześniejszych, z wnioskami dotyczącymi zmian. Na tej podstawie lobbowanie konkretnych zmian w prawie.

Działania podejmowane w ramach Projektu:

 • Poradnictwo prawne w formie konsultacji osobistych, telefonicznych i e-mailowych,
 • Prowadzenie spraw precedensowych (litygacja strategiczna),
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym przez współpracujących ze Stowarzyszeniem radców prawnych specjalizujących się w prawie pracy,
 • Opracowanie raportu dotyczącego funkcjonowania rodzinnych domów dziecka, jego publikacja oraz elektroniczna dystrybucja.

Koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

Prawnicy na rzecz rodziny II – poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych

grantodawca: Unia Europejska w ramach programu Środki Przejściowe 2005 “Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”, linia budżetowa 2005/017-488.01.01.01.
termin realizacji: 1 lutego 2008 r. – 30 listopada 2008 r.
całkowite koszty kwalifikowane: 28 349,65 EURO
kwota dofinansowania : 25 514,69 EURO

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Cel Projektu:
Głównym celem Projektu jest pomoc dzieciom pozbawionym opieki poprzez:

 • Rozpoznanie i analizę najczęstszych problemów prawnych związanych z rodzicielstwem zastępczym.
 • Działania na rzecz budowy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej, w tym działania na rzecz deinstytucjonalizacji opieki zastępczej.
 • Ochrona praw dzieci pozbawionych opieki oraz osób roztaczających nad nimi opiekę zastępczą (rodziców zastępczych).
 • Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci oraz pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej.
 • Podwyższenie świadomości prawnej obywateli związanej z zastępczym rodzicielstwem.
 • Lobbowanie zmian w prawie ułatwiających zastępcze rodzicielstwo.

Poszczególne cele:

 • Prowadzenie telefonu interwencyjno-konsultacyjnego dla rodzin zastępczych oraz udzielanie konsultacji prawnych.
 • Rozbudowanie strony internetowej oraz stworzenie bazy danych instytucji pomocowych dla rodzin zastępczych.
 • Litygacja strategiczna ważnych spraw precedensowych.
 • Formułowanie opinii w sprawie projektowanych programów polityki społecznej oraz zmian w prawie w sprawie ustaw o rodzinnych formach opieki zastępczej.
 • Zbieranie informacji (monitorowanie) i opublikowanie raportu na stronie internetowej na podstawie doświadczeń z poprzedniego projektu, z wnioskami dotyczącymi zmian. Na tej podstawie lobbowanie konkretnych zmian w prawie.
 • Promocja rodzinnej opieki zastępczej poprzez udzielanie wywiadów w prasie i kontakty z mediami.

Działania podejmowane w ramach Projektu:

 • Specjalistyczne konsultacje prawne i pomoc dla beneficjentów Projektu w formie prowadzenia telefonu interwencyjno-informacyjnego oraz konsultacji osobistych z klientami i litygacja strategiczna.
 • Monitorowanie przestrzegania i funkcjonowania prawa poprzez analizę konkretnych przypadków (case-study) oraz opracowanie i lobbowanie niezbędnych zmian w prawie ułatwiających funkcjonowanie rodzinnej opieki zastępczej.
 • Rozbudowanie strony internetowej poświęconej tematyce zastępczego rodzicielstwa wraz z raportem analitycznym z I edycji projektu oraz stworzenie bazy danych o organizacjach pomocowych
 • Przygotowanie do podobnej pracy ok. 5 wolontariuszy.
 • Zbieranie informacji (monitorowanie) i opublikowanie raportu na stronie internetowej na podstawie doświadczeń z poprzedniego projektu, z wnioskami dotyczącymi zmian.

Koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

Prawnicy na rzecz rodziny – poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych

grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2004 “Zwiększenie świadomości społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”
termin realizacji:1 lutego 2007 – 30 listopada 2007
jednostka finansująco-kontraktująca: Fundacja Fundusz Współpracy
cel projektu:

Pomoc dzieciom pozbawionym opieki poprzez propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz świadczenie pomocy prawnej dla rodziców zastępczych z całej Polski. W ramach projektu planowane jest też przygotowanie ulotki informacyjnej, broszury prawnej oraz strony internetowej poświęconej problematyce zastępczego rodzicielstwa. Prawnicy zatrudnieni przy projekcie będą nadto monitorowali przestrzeganie prawa, po czym opracują raport z propozycjami zmian i będą zajmowali się lobowaniem wprowadzenia tych zmian w życie.

poszczególne cele:

Głównym celem Projektu jest pomoc dzieciom osieroconym lub pozbawionym opieki poprzez:

 • Rozpoznanie i analizę  najczęstszych problemów prawnych związanych z rodzicielstwem zastępczym,
 • Ochronę praw dzieci pozbawionych opieki oraz osób roztaczających nad nimi opiekę zastępczą (rodziców zastępczych),
 • Podwyższenie świadomości prawnej obywateli związanej z zastępczym rodzicielstwem,
 • Lobbowanie zmian w prawie ułatwiających zastępcze rodzicielstwo,
 • Propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej,
 • Udzielanie porad prawnych,
 • Wydanie ulotki informacyjnej, poradnika prawnego i stworzenie strony internetowej,
 • Litygację strategiczną,
 • Formułowanie opinii w sprawie w sprawie projektowanych programów polityki społecznej oraz zmian w prawie,
 • Przeprowadzanie interwencji,
 • Przygotowanie do podobnej pracy 10 wolontariuszy,
 • Zbieranie informacji (monitorowanie) i opublikowanie raportu na stronie internetowej o źle funkcjonujących przepisach prawnych i złej praktyce utrudniającej zastępcze rodzicielstwo, z wnioskami dotyczącymi zmian. Na tej podstawie lobbowanie konkretnych zmian w prawie.

działania podejmowane w ramach projektu: 

 • Wydanie ulotki i broszury informacyjnej (poradnika prawnego) oraz strony internetowej poświęconej tematyce zastępczego rodzicielstwa,
 • Specjalistyczne konsultacje prawne i pomoc dla beneficjentów Projektu,
 • Monitorowanie przestrzegania i funkcjonowania prawa poprzez analizę konkretnych przypadków (case-study) oraz opracowanie i lobbowanie niezbędnych zmian w prawie ułatwiających funkcjonowanie rodzinnej opieki zastępczej,
 • Przygotowanie i przeszkolenie wolontariuszy zainteresowanych tematyką zastępczego rodzicielstwa do pracy prawnika zajmującego się tematyką rodzinnej opieki zastępczej.

koordynator: Sabina Stasiak

Prowadzenie punktu informacyjno-interwencyjnego dotyczącego opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny

grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
termin realizacji:1 lipca – 31 października 2007
kwota dofinansowania: 29 755 zł

Telefon informacyjno-interwencyjny prowadzony jest przezStowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach kampanii społecznej “Rodzice zastępczy – miłość prawdziwa”, prowadzonej przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest wsparcie idei zastępczego rodzicielstwa. Podejmujemy działania mające na celu jego rozwój poprzez udzielanie rodzinom zastępczym niezbędnej pomocy prawnej. Problemy prawne wszystkich osób sprawujących rodzinną opiekę zastępczą są poważną barierą utrudniającą tworzenie dzieciom pozbawionym opieki stabilnego, rodzinnego środowiska wychowawczego.

Projekt przewiduje prowadzenie punktu informacyjno – interwencyjnego dotyczącego opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny, poprzez prowadzenie telefonu dla rodzin zastępczych w lokalu Stowarzyszenia. Dyżury przy telefonie pełnią prawnicy, członkowie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i pod ich opieką wolontariusze. Na telefon informacyjno – interwencyjny można dzwonić pięć dni w tygodniu, a w sprawach pilnych także na telefon komórkowy przez niemal całą dobę.

Zakres konsultacji prawnych obejmuje całe spektrum problemów prawnych, jakie mają osoby rozważające decyzję o adopcji lub kandydaci na rodzinę zastępczą, jak również osoby, które już taką decyzję podjęły. Pomoc prawna jest również udzielana osobom, które w związku ze sprawowaniem opieki zastępczej potrzebują takiej pomocy oraz osobom, które rozważają decyzję o wyrażeniu zgody na przysposobienie własnego dziecka. Oprócz zagadnieństricte związanych z procedurą adopcyjną i kwestiami dotyczącymi rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem, udzielane są informacje i porady na temat praw osób biorących udział w tym procesie, w szczególności praw dziecka, praw rodzica zastępczego czy praw rodziny biologicznej dziecka pozbawionego trwale lub czasowo opieki

Telefon służy także podejmowaniu interwencji.Przez interwencję rozumiemy każde działanie prawnika w celu udzielenia pełnej informacji lub porady prawnej osobie dzwoniącej, wykonywane po zakończeniu rozmowy. Interwencją jest w szczególności: wysłanie wzoru pisma procesowego, podanie i analiza treści obowiązujących przepisów prawnych, napisanie i przesłanie projektu pisma procesowego. W szczególnie trudnych i precedensowych sprawach prawnicy obsługujący telefon obejmą klientów kompleksową pomocą prawną.

Projekt przewiduje ponadto stworzenie bazy danych rozmów odbywanych przez telefon. Podczas trwania rozmowy konsultant rejestruje ją poprzez zapisywanie w bazie najważniejszych informacji statystycznych dotyczących prowadzonej rozmowy. Wnioski płynące ze statystyk i wykazów uzyskiwanych dzięki bazie danych, pozwolą na opracowanie raportu problemów prawnych dotyczących rodzinnej opieki zastępczej (np. w jakich terenach Polski z jakim problemami dzwonią rodziny). Dzięki bazie rozmów, będzie możliwość monitorowania problemów z jakim rodziny zastępcze dzwonią do Stowarzyszenia, prowadzenia szczegółowej statystyki spraw z jakimi zgłaszać się będą osoby dzwoniące. Raporty z telefonu opracowywane przez program publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia. Spełnia ona wymogi stawiane przez Ustawę o ochronie danych osobowych.

koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

Wszystkie dzieci nasze są II – projekt promowania rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy, Biuro Polityki Społecznej
termin realizacji:1 lutego 2007 – 31 grudnia 2007
całowite koszty kwalifikowane: 60 650 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Pomoc dzieciom pozbawionym opieki poprzez propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz świadczenie pomocy prawnej dla rodziców zastępczych z całej Polski. W ramach Projektu planowane jest też przygotowanie ulotki informacyjnej, prowadzenie telefonu interwencyjno-konsultacyjnego oraz specjalistyczne konsultacje prawne.

poszczególne cele: 

Projekt przewiduje:

 • udzielanie porad prawnych przez prawników członków Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz pod ich kierunkiem przez studentów ostatnich lat wydziału prawa;
 • prowadzenie w siedzibie Stowarzyszenia telefonu informacyjno-interwencyjnego odnośnie kwestii związanych z rodzinnymi formami opieki zastępczej;
 • wydanie ulotki informacyjnej poświęconej problematyce zastępczego rodzicielstwa.

działania podejmowane w ramach Projektu: 

 • Ulotka informacyjna poświęcona problematyce zastępczego rodzicielstwa, skierowana do wszystkich osób zainteresowanych rodzinnymi formami opieki zastępczej;
 • Specjalistyczne konsultacje prawne i pomoc dla beneficjentów Projektu;
 • Telefon informacyjno-interwencyjny, przy którym dyżurować będą prawnicy członkowie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

koordynator: Sabina Stasiak

Sekcja Wolność:

Projekt “Watch 24”

Okres trwania: Luty 2009-Marzec 2011
Kwota dofinansowania: 80.000 $

Cele projektu:

 1. Wzmocnienie gwarancji i standardów postępowania z więźniami oraz pomoc w realizacji ich praw i poszanowania ich wolności.
 2. Promowanie i badanie polityki readaptacji skazanych.

Działania:

 • Poradnictwo prawne i okołoprawne dla skazanych. Zakres porad obejmuje sprawy, które bezpośrednio wynikają z pozbawienia wolności i wpływają na status prawny oraz społeczny skazanych (sprawy cywilne, rodzinne, karne, realizacja praw z art. 102 kkw).
 • Monitoring jednostek penitencjarnych.
 • Spotkania eksperckie i spotkania Koalicji „Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”.
 • Analiza polskiego systemu postpenitencjarnego i polityki prowadzonej w tym zakresie.
 • Promowanie modelu przygotowywania więźniów do zwolnienia i wspierania ich działań podejmowanych już po nim.

Efekty:

Projekt był finansowany przez Open Society Institute Budapest.

Projekt „Watch More” – kontynuacja działań strażniczych w więzieniach

Okres trwania: Luty 2012-czerwiec 2014
Kwota dofinansowania: 94.700 $

Cele projektu:

 1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw więźniów, zwłaszcza więźniów należących do szczególnych kategorii podatnych na ryzyko niehumanitarnego traktowania (więźniów długoterminowych, w tym dożywotnio pozbawionych wolności oraz tzw. niebezpiecznych).
 2. Wzmocnienie gwarancji ochrony więźniów w postępowaniu wykonawczym oraz przed sądami penitencjarnymi, cywilnymi i administracyjnymi lub organami postępowania wykonawczego, jak również wzmocnienie odpowiedzialności cywilnej więźniów poprzez prowadzenie spraw precedensowych przed sądami penitencjarnymi i cywilnymi.
 3. Monitorowanie, wspieranie i uzupełnianie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT).

Działania:

 • Monitorowanie warunków uwięzienia i postępowania z więźniami, w szczególności poprzez wizytacje jednostek penitencjarnych oraz badanie skarg więźniów,
 • Udzielanie skazanym porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego wykonawczego, a następnie identyfikujemy sprawy precedensowe (ważnych dla osiągnięcia pozytywnej zmiany i ukształtowania dobrej praktyki) i prowadzimy je przed sądami lub organami postępowania wykonawczego,
 • Monitorowanie organizacji, sposobu działania i efektów pracy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) oraz wspieranie go w wykonywaniu przez niego funkcji prewencyjnej poprzez konsultowanie metod i narzędzi pracy, przygotowywanie stanowisk, opinii i ekspertyz, popieraniu jego zaleceń, organizację wspólnych seminariów i konferencji.

Realizujemy trzy komponenty:

 1. Monitoring warunków uwięzienia i postępowania z więźniami.
 2. Badanie skarg więźniów.
 3. Monitoring działania KMP i asystowanie mu.

Efekty:

 • Ustalenia co do wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności w 12 polskich więzieniach (Czarne, Sieradz, Sztum, Płock, Wronki, Strzelce Opolskie nr 1, Grudziądz nr 1, Racibórz, Kamińsk, Włocaławek, Wrocław nr 1, Goleniów); przeprowadzenie wywiadów z 44 funkcjonariuszami więziennymi i 93 skazanymi;
 • Założenie zespołu badawczego ds. więźniów dożywotnich we współpracy z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW;
 • Ustalenia co do postępowania z więźniami “niebezpiecznymi” w 7 oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach (w ZK Tarnów, Rzeszów, Wołów, Sztum, Włocławek, Barczewo i AŚ Lublin); przeprowadzenie wywiadów z 22 funkcjonariuszami więziennymi i 22 więźniami “niebezpiecznymi” oraz analiza 45 akt osobowych
 • Publikacje z badań nad wykonaniem kdpw i postępowania z więźniami “niebezpiecznymi”
  M. Niełaczna, Sprawiedliwość skrajna. Dożywotnie więzienie, maksymalne zabezpieczenie,
  M. Markowska, M. Niełaczna, Skazani na dożywotnie więzienie. Niezbędnik informacyjny,
 • Udzielenie 773 porad prawnych skazanym bezpośrednio w warszawskich aresztach śledczych i zapoznanie się z 723 listami skazanych piszących z całej Polski do Stowarzyszenia
 • Wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze sprawą Łukasz Z. przeciwko Polsce, skarga nr 50868/12. W sprawie Strony zawarły ugodę;
 • Wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze sprawą Sebastian P. przeciwko Polsce, skarga nr 3529/14; sprawa w toku.

Projekt był finansowany przez Open Society Institute Budapest.

Stowarzyszenie jako partner Uniwersytetu Warszawskiego – współpraca z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz z “Kliniką art. 42 Kkw”

W okresie 01.04.2008 –31.08.2011 Stowarzyszenie było jednym z partnerów projektu “Klinika artykułu 42 Kkw” realizowanego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego przez Fundusz TRUST for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Nasza rola polegała na zapewnieniu ekspertów biorących udział w seminariach i warsztatach dla studentów Kliniki, w szczególności – w warsztatach z zakresu monitoringu więzień oraz mediacji i sprawiedliwości naprawczej po wyroku. W warsztatach wzięli udział dr Witold Klaus w temacie zapobiegania różnym postaciom nieludzkiego traktowania więźniów oraz dr Paweł Waszkiewicz w temacie mediacji jako takiej i tej, po wyroku.

W ramach współpracy opracowaliśmy dla studentów Kliniki skrypt dotyczący monitoringu i działań strażniczych. Zaprosiliśmy ich także do udziału w realizowanym przez nas monitoringu jednostek penitencjarnych pt.:

 • Realizacja przez władze polskie zaleceń Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT);
 • Postępowanie ze skazanymi przy przyjęciu do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności;
 • Najstarsze jednostki penitencjarne.

Stowarzyszenie współorganizowało także następujące ogólnopolskie konferencje i debaty:

 • 24.10.2008 r. konferencja pt. „Znaczenie i rola studenckich Klinik prawa w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Jak działa art. 42 Kkw?”, w celu promowania idei zajęć klinicznych, także we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nasi członkowie byli autorami przedkonferencyjnej publikacji Kliniki „Dobre praktyki. Klinika artykułu 42 Kkw”;
 • 28.11.2008 r. debata pt. „Zapobieganie przemocy i nagłym wypadkom w więzieniach. Gwarancje i strategie postępowania z więźniami przez personel więzienny” z udziałem przedstawiciela BRPO, pracowników naukowych i więzienników;
 • 22.01.2010 r. debata pt. „Udział czynnika społecznego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi” z udziałem przewodniczących wydziałów penitencjarnych, przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich [dalej: BRPO], prawnika Fundacji Helsińskiej, pracowników naukowych i studentów;
 • 23.03.2011 r. konferencja pt. „Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce”.

Nasza współpraca z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz z Kliniką art. 42 kkw trwa nadal (zob. SIP jako partner Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej i Ośrodka Badań Praw Człowieka IPSiR Uniwersytet Warszawski). W efekcie zaszczepiliśmy w studentach „bakcyla” strażniczego i pokazaliśmy im, że dobrym sposobem na życie zawodowe jest praca w III sektorze.

Monitoring realizacji zaleceń CPT przez władze polskie

grantodawca: Fundacja “Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca. Środki Przejściowe 2005 “Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” – Schemat Grantowy
termin realizacji: 1 lutego 2007 – 30 listopada 2008
kwota dofinansowania: 22.381,3 EUR
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest monitoring realizacji zaleceń Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT) przez władze polskie w odniesieniu do jednostek penitencjarnych; zbadanie powodów, które uniemożliwiły Polsce spełnienie tych zaleceń. Odbiorcami projektu będą polskie władze (więziennictwo, MS i RPO), studenci oraz pośrednio osoby pozbawione wolności. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania stopnia realizacji przez polskie władze zaleceń CPT oraz sprawdzone będzie, jak zalecenia te są odbierane przez funkcjonariuszy służby więziennej i w jaki sposób wpływają na ich pracę. Ich wyniki zostaną wydane w formie publikacji. Projekt będzie realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Ośrodek Badań Praw Człowieka przy Katedrze Kryminologii i Polityki Karnej Uniwersytetu Warszawskiego. Badania będą polegały na:

 • zebraniu informacji na temat Komitetu, jego wizytacji w polskich jednostkach penitencjarnych oraz ich wyników; informacje zostaną zebrane w oparciu o analizę raportów CPT z wizytacji w Polsce w latach: 1996, 2000, 2004;
 • opracowanie raportu nt. zaleceń formułowanych wobec polskiego więziennictwa przez CPT; jest to niezbędny etap badań, który pozwoli na określenie konkretnych zobowiązań Polski wobec CPT dotyczących poprawy warunków pozbawienia wolności i sposobu traktowania więźniów;
 • stworzeniu narzędzi badawczych do przeprowadzenia monitoringu jednostek penitencjarnych wizytowanych przez CPT (plan monitoringu wraz z pomocniczą ankietą badawczą); w oparciu o plan monitoringu (obserwacji) zespoły badawcze złożone ze studentów i opiekuna badań będą monitorowały czy zalecenia Komitetu zostały wprowadzone i w jakim zakresie, a jeśli nie, to jakie są powody braków;
 • stworzeniu narzędzi badawczych w celu zbadania opinii funkcjonariuszy i władz publicznych na temat Komitetu (wywiad fokusowy); wiadomości uzyskane w drodze wywiadów ze Służbą Więzienną uzupełnia wiedze o CPT – czym jest Komitet w opinii głównych adresatów jego uwag i rekomendacji, czy działa skutecznie, czy metodologia, która stosuje pozwala mu na poznanie wizytowanych więzień i działanie na rzecz poprawy warunków izolacji?
 • przeprowadzeniu monitoringu 8 jednostek penitencjarnych przy zaangażowaniu studentów UW w oparciu o przygotowany wcześniej plan monitoringu i harmonogram; monitoring będą przeprowadzać dwa zespoły badawcze złożone z przeszkolonych i przygotowanych studentów oraz opiekunów badawczych; obserwacja jednostki i przeprowadzanie wywiadów – w zależności od wielkości więzienia – będzie trwała 2-3 dni.

Wyniki badań zostaną opracowane i opublikowane w dwóch raportach. będą upowszechnione na końcowej konferencji ogólnopolskiej oraz poprzez rozesłanie raportów do władz polskich, do władz więziennych, środowisk akademickich oraz CPT.

koordynator: Maria Niełaczna

Monitoring – innowacyjna forma rzecznictwa obywatelskiego

grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
termin realizacji: lipiec – grudzień 2008
kwota dofinansowania: 49 249 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest poprawienie sytuacji osób pozbawionych wolności i przebywających w jednostkach penitencjarnych poprzez rozpropagowanie mechanizmu zapobiegawczego, jakim jest monitoring, prowadzony przez instytucje niezależne od Służby Więziennej, w szczególności organizacje pozarządowe i środowisko akademickie (naukowe) oraz wdrożenie tej innowacyjne formy rzecznictwa obywatelskiego.

Projekt obejmuje powiązane ze sobą i dopełniające się działania:

 • monitoringi jednostek penitencjarnych przez grupę akademickich ekspertów z udziałem studentów z “Kliniki art. 42 k.k.w.” oraz Naukowego Koła Resocjalizacji IPSiR UW. Celem tej części przedsięwzięcia jest z jednej strony zaszczepienie modelu regularnego monitoringu (wizytacji) więzień (lub innych miejsc pozbawienia wolności) przez środowiska akademickie i organizacje pozarządowe jako innowacyjnej formy rzecznictwa obywatelskiego, który służy poprawie warunków pozbawienia wolności i wsparcie władz publicznych w drodze konsultacji i komentarzy;
 • opracowanie raportów z monitoringu wraz z zaleceniami i ich publikacja. Celem tej części przedsięwzięcia jest upowszechnienie pozytywnych rezultatów monitoringu i utrwalenie “dobrych praktyk” formułowania zaleceń i kontynuowania dialogu z władzami publicznymi;
 • organizacja obozu naukowego dla studentów w celu głębszego zbadania jednego z obszarów funkcjonowania jednostki penitencjarnej w aspekcie przestrzegania międzynarodowych standardów. Celem tej części przedsięwzięcia jest pogłębienie możliwości poznania warunków pozbawienia wolności i jednocześnie warunków pracy personelu więziennego w świetle międzynarodowych standardów;
 • opracowanie “dobrych praktyk” w zakresie monitoringu przez niezależne podmioty i współpracy środowiska akademickiego i studenckiego z władzami publicznymi (władze więzienne i sędziowie penitencjarni); celem tej części przedsięwzięcia jest dostarczenie obydwu grupom skutecznego narzędzia do realizacji zadań związanych z zapobieganiem niewłaściwemu traktowaniu więźniów i realizacji zobowiązań wypływających z OPCAT;
 • organizacja cyklu spotkań grupy akademickich ekspertów w celu opracowania modelowego rozwiązania zakresu i sposobu wizytacji więzień; celem tej części przedsięwzięcia jest promowanie i wzmocnienie “dobrych praktyk” w temacie wizytacji zapobiegawczych (które leżą w obowiązkach Krajowego Mechanizmu Prewencji) oraz realizacja zasady pomocniczości i współpracy z władzami publicznymi.

koordynator: Witold Klaus

Kompensata dla ofiar przestępstw – prawo a praktyka

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji:1 listopada 2006 – 31 października 2007
kwota dofinansowania: 39 950 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

W październiku 2007 r. zakończyliśmy program monitoringowo – badawczy “Kompensata dla ofiar przestępstw – prawo i praktyka”. Projekt dotyczył działania ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych uchwalonej w dniu 7 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.). Celem ustawy jest powołanie w ramach struktur państwowych funduszu na rzecz pomocy ofiar dla niektórych przestępstw umyślnych i poprzez określenie warunków udzielania rekompensaty, faktyczne wypłacanie go pokrzywdzonym lub osobom uprawnionym (najbliższym). Chcieliśmy zbadać w jaki sposób władze publiczne, w szczególności sądy, wypełniają tę rolę, czyli skontrolować sposób wydatkowania środków finansowych Skarbu Państwa. Ponieważ ustawa realizuje jeden z priorytetowych celów postępowania karnego i wymiaru sprawiedliwości, jakim jest uwzględnienie prawnie chronionych interesów ofiary (art. 2 §1 pkt 3 k.p.k.), chcieliśmy zbadać na ile uregulowania przyjęte w ustawie oraz ich stosowanie sprzyjają osobom pokrzywdzonym w uzyskaniu “sprawiedliwej i odpowiedniej” kompensaty, czyli jak ustawa chroni interesy i prawa pokrzywdzonego.
Badania polegały na:

 • opracowaniu analizy prawnej ustawy (dostępna na stronie SIP);
 • analizie akt sądowych w sprawach kompensacyjnych według opracowanej przez Zespół badawczy ankiety;
 • przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami wymiaru sprawiedliwości: sędziami wydziałów cywilnych oraz prokuratorami.

Badaniu akt sądowych towarzyszyły następujące pytania:

 1. czy środki przeznaczone na rekompensaty dla ofiar są przekazywane efektywnie i zgodnie z przepisami prawa,
 2. czy środki są przekazywane na czas i w jakich kwotach,
 3. kto i jak podejmuje decyzje o ich bieżącym wydatkowaniu,
 4. czy wydatkowanie to jest racjonalne,
 5. jak jest zagwarantowana realizacja interesów SP oraz osób uprawnionych na mocy ustawy,
 6. czy w związku z tym możliwość, jaką daje ustawa, istotnie wpisuje się w generalny, ogólnopolski system pomocy ofiarom przestępstw.

Łącznie zostało przebadanych 143 sprawy. Wyniki badań zarówno akt sądowych jak i przeprowadzonych wywiadów zostały opublikowane w raporcie i upowszechnione w ogólnopolskiej konferencji w dniu 30 października 2007 r. organizowanej przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii.

Skład Zespołu badawczego: prof. Dobrochna Wójcik (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. St. Batawii), dr Michał Fajst (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) oraz mec. Maria Niełaczna (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).

Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem

logo-ms

Projekt finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (www.pokrzywdzeni.gov.pl) w zakresie organizowania oraz przeprowadzania akcji i przedsięwzięć informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także organizowania szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań poświęconych prawom sytuacji oraz potrzebom osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Czas realizacji: 10-12.2015
Grantodawca: Ministerstwo Sprawiedliwości
Realizatorzy:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Pryzmat, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Stowarzyszenie OVUM, Stowarzyszenie „Nowy Horyzont”

W ramach Projektu planowane jest:

 • prowadzenie kampanii promocyjnych zwiększających świadomość społeczną pokrzywdzonych,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych (w tym skierowanych do grup szczególnie wrażliwych na wiktymizację, takich m.in. jak młodzież, osoby starsze czy migranci),
 • szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów
 • warsztaty dla młodzieży,
 • szkolenia dla seniorów,
 • konferencje naukowe.

Główne cele działań proponowanych w Projekcie to:

 1. Podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw i form pomocy, przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
 2. Promowanie wiedzy społeczeństwa o istnieniu i funkcjonowaniu różnych instytucji prawnych oraz instytucji publicznych działających na rzecz wsparcia dla ofiar przestępstw (w tym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), a tym samym poprawa efektywności działania tych instytucji,
 3. Zwiększenie wiedzy, świadomości i wrażliwości osób pracujących z pokrzywdzonymi, a poprzez to zwiększenie potencjału wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnym,
 4. Umocnienie współpracy organizacji pozarządowych z państwowymi i samorządowymi instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą problematyką pokrzywdzonych przestępstwami.
 5. Zwiększenie wiedzy i zainteresowania problematyką osób pokrzywdzonych przestępstwem w środowiskach naukowych.

Koordynatorki: Dagmara Woźniakowska – Fajst, Magdalena Ramos-Smul

Rozwój instytucjonalny SIP

Grantodawca: Stowarzyszenie Sieć obywatelska – Watchdog Polska

Termin realizacji: 1.02.2015-31.12.2015

Kwota dofinansowania: 30 000 zł

Krótki opis projektu:

Od lutego do listopada 2015 r. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej realizuje projekt ukierunkowany na rozwój instytucjonalny organizacji. Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację działań podjętych przez nas w 2013 r.

Główne celami projektu to pozyskanie i utrzymanie zwolenników oraz rozwinięcie lepszej współpracy SIP z biznesem.

Dlaczego te działania uznaliśmy za ważne? Wyzwania, jakie stoją przed naszą organizacją, są typowe dla organizacji grupujących ekspertów w danej dziedzinie, bazujących na działaniach merytorycznych. W takich przypadkach często zdarza się, że do pewnego momentu zaniedbywana jest komunikacja zewnętrzna, promocja i upowszechnianie działań. W efekcie marka SIP – mimo iż znana w środowisku pozarządowym (polskim i zagranicznym), władz publicznych, a przede wszystkim wśród naszych klientów – niewiele mówi tzw. szerokiej opinii publicznej, w tym potencjalnym darczyńcom. Przekłada się to negatywnie na możliwości sprawnego funkcjonowania organizacji. W praktyce oznacza uzależnienie od jednego źródła dochodu – funduszy grantowych, przede wszystkim unijnych. Tymczasem dywersyfikacja źródeł przychodów, w naszym przypadku, oznacza stabilność w udzielaniu przez nas bezpłatnej pomocy prawnej osobom, które jej bardzo potrzebują. Zaś dzięki sprawnej komunikacji zewnętrznej wzmacniamy nasze działania rzecznicze, pozyskując dla nich szerszą publiczność i w ten sposób dodatkowo (poza argumentami merytorycznymi) wpływanie na decydentów.

W trakcie realizacji projektu podejmiemy następujące działania: nawiązanie kontaktów z firmami, m.in. w celu pozyskiwania funduszy na działalność (fundraising korporacyjny), opracowanie koncepcji i pilotażu wolontariatu pracowniczego, przebudowa strony internetowej, zorganizowanie 10-lecia działalności SIP, opracowanie 3-letniej strategii rozwoju organizacji.

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia grupy zwolenników Stowarzyszenia o nowych adresatów naszych działań: przedstawicieli biznesu. Przyczynić się to ma w dłuższej perspektywie do dywersyfikacji źródeł przychodów organizacji. Zakładamy, że rozpoczęcie współpracy z biznesem w kolejnych latach przełoży się na pozyskanie dodatkowych funduszy na naszą działalność. Przebudowa strony, organizowanie wydarzeń, kontakty z mediami pozwolą nam ugruntować markę SIP jako organizacji eksperckiej. To wszystko przełoży się na stabilizację naszej działalności, co oznacza stabilną, systemową pomoc prawną dla grup dyskryminowanych.

Koordynatorka: Klara Sołtan-Kościelecka

logo-trust
Projekt realizowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Dobre rządzenie

grantodawca: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
termin realizacji: 01.10.2013 – 30.06.2015
kwota dofinansowania: 820 215 PLN
partnerzy:  Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Gmina Miasto Sochaczew

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • poprawa jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk i realizacji zadań publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”,
 • stworzenie korzystnych warunków dla współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych poprzez uporządkowanie sposobów uczestnictwa NGO w konsultowaniu założeń projektów i aktów normatywnych dzięki przeprowadzeniu oceny metodą „Lokalny Indeks Jakości Współpracy”,
 • zwiększenie zakresu wiedzy przedstawicieli NGO w zakresie przygotowywania profesjonalnych ocen realizacji polityk i programów publicznych oraz przedstawicieli JST w zakresie projektowania i wdrażania strategii i programów realizacji polityk publicznych,
 • zapewnienie współpracy samorządu z NGO w zakresie realizacji zadań publicznych poprzez wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy w JST,
 • zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli NGO i obywateli w konsultacji polityk publicznych poprzez wykorzystanie procedur zawartych w „Modelu współpracy JST+NGO” w procesie konsultacji społecznych przeprowadzonych w JST.

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

 1. Ocena współpracy JST z NGO,
 2. Opracowanie „Modelu współpracy JST+NGO”,
 3. Szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej i NGO,
 4. Konsultacje społeczne,
 5. Indywidualne doradztwo prawne,
 6. Ewaluacja konsultacji społecznych i mainstreaming „Modelu współpracy JST+NGO”.

Powyższe zadania będą realizowane w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

 • Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • Gmina Wieliszew
 • Gmina Miasto Sochaczew
 • Gmina Ożarów Mazowiecki
 • Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
 • Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
 • Miasto Zielonka

W ramach projektu 19 czerwca 2015 w Sochaczewie odbędzie się konferencja końcowa, szczegóły na poniższym plakacie:

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 658 380,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 658 380,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.4 Projekty innowacyjne
Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2012
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa

Partnerzy krajowi:

 • Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie
 • WYG International Sp. z o.o.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Partner zagraniczny:

 • Stowarzyszenie Niemiecko – Polskiej Współpracy Socjalnej

CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych w ciągu 24 miesięcy

W ramach projektu planowane jest wsparcie Instytucji Ekonomii Społecznej poprzez:

 • wypracowanie modelowego Instrumentu Finansowego
 • stworzenie Systemu Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć( narzędzie IT)
 • przygotowanie Wieloletniego Programu Współpracy
 • wypracowanie Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej w prowadzeniu działalności pożytku publicznego

UŻYTKOWNICY

 1. Przedstawiciele Instytucji Ekonomii Społecznej – 30 osób aktywni na polu pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności NGO.
 2. Przedstawiciele JST – pracownicy Urzędu m.st. Warszawy – 40 osób współpracujących z Instytucjami Ekonomii Społecznej z obszaru pomocy społecznej, bezpośrednio zajmujący się problematyką aktywnej integracji.

ODBIORCY

 1. 1 Minimum 135 przedstawicieli NGO z Warszawy i Mazowsza uczestniczących w konsultacjach i upowszechnianiu Produktów Finalnych – odbiorcy pośredni to społeczność miasta.
 2. Minimum 500 przedstawicieli potencjalnych NGO z Warszawy mających możliwość korzystania z Produktów Finalnych projektu, będących adresatami kampanii informacyjnej.

W ramach projektu Stowarzyszenie będzie podejmowało następujące działania:

 1. Badanie luk kompetencyjnych Instytucji Ekonomii Społecznej (IES) – w tym badanie luk umiejętności stosowania prawa, korzystania ze środków zewnętrznych, potrzeb związanych z rozwojem i stabilnością organizacji. Wynikiem badań będą rekomendacje wdrożenia, przygotowanie programów szkoleń.
 2. Badanie luk kompetencyjnych jednostek IES z perspektywy pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy JST z IES (w obszarze stosowania przepisów prawa) wraz z propozycją rekomendacji.
 3. Przeprowadzenie konsultacji produktów projektu z Instytucjami Ekonomii Społecznej z Warszawy.
 4. Szkolenie z obszaru luk kompetencyjnych dla pracowników JST oraz IES w zakresie zdiagnozowanych w badaniach luk kompetencyjnych.
 5. Badanie ewaluacyjne wśród: organizacji, które korzystają z wypracowanego w ramach projektu produktu, wśród organizacji, które chciałyby, a nie korzystają z jego dobrodziejstw oraz urzędników, obsługujących system. Jej celem będzie sprawdzenie wśród różnych grup interesariuszy, jak w ich ocenie działa produkt oraz jak oceniają jego wdrażanie, a także w jakich sferach można byłoby poprawić działanie.
 6. Udział w zarządzaniu projektem i w jego upowszechnianiu.

Kwota dofinansowania działań Stowarzyszenia: 184 080 zł

Seniorzy – klawiaturą i piórem

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 01.04.2011 – 31.12.2011
kwota dofinansowania : 18 000 zł

krótki opis projektu:

Głównym zadaniem projektu jest przeprowadzenie konkursu dla osób starszych na najlepszy tekst o tematyce związanej z Warszawą. Konkurs będzie trwał od 1 maja 2011 roku do 10 października 2011r. Prace laureatów konkursu zostaną opublikowane w wydanej pod koniec projektu publikacji. Wybrane teksty zamierzamy także na bieżąco publikować na stronie internetowej stworzonej na potrzeby projektu.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także warsztaty pisarsko – dziennikarskie. Warsztaty będą obejmować podstawowy warsztat, z uwzględnieniem dziennikarstwa w sieci. Uczestnicy dowiedzą się jak założyć i prowadzić internetowego bloga, zostaną także przeprowadzone zajęcia z fotografii.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i negatywnym stereotypom na temat osób starszych oraz promowanie idei aktywności w każdym wieku poprzez zachęcenie warszawskich seniorów do podjęcia nowej działalności dziennikarsko – publicystycznej. Projekt będzie także formą promocji Warszawy jako miasta otwartego i ciekawego, gdzie mogą odnaleźć inspirację osoby w różnym wieku.

Strona projektu: www.interwencjaprawna.pl/seniorzy

koordynator: Małgorzata Łojkowska

BY JESZCZE LEPIEJ POMAGAĆ – Profesjonalizacja działań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy
termin realizacji: 05.2009 – 07.2009
kwota dofinansowania: 7 600 zł
krótki opis projektu:

Celem projektu jest udzielanie wyższej jakości pomocy prawnej mieszkańcom Warszawy poprzez profesjonalizację działań Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności, by móc w pełni realizować prawnie nałożone obowiązki.
Aby móc coraz rzetelniej prowadzić działalność na rzecz mieszkańców Warszawy, istnieje konieczność spełnienia coraz bardziej wyśrubowanych wymogów ustawowych – ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zamówieniach publicznych czy innych ustaw.
Obowiązki te idą w dwóch kierunkach – zabezpieczenia interesów klientów poprzez wypełnianie obowiązków ustawy o ochronie danych osobowych, a także zwiększenie profesjonalizacji działań i poprzez to uzyskanie możliwości pozyskania nowych środków, zwłaszcza z funduszy Unii Europejskiej, np. stosując się do wymogów ustawy o zamówieniach publicznych.
Stąd w ramach realizacji projektu Stowarzyszenie dostosuje w pełni swoje działania, w szczególności bazę i sprzęt do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

koordynator: Witold Klaus

STREFA AKTYWNYCH KOBIET

grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
termin realizacji: 1 września – 30 listopada 2010
wartość projektu: 31 675
kwota dofinansowania: 24 600
krótki opis projektu:

Celem projektu jest promocja idei zarządzania wiekiem oraz przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym zatrudnienia kobiet w wieku średnim i starszym. Projekt skierowany jest również do kobiet, które chcą po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia rozpocząć ciekawą działalność zawodową lub społeczną.

W ramach projektu powstanie:

 • strona internetowa, która dotyczyć będzie różnych aspektów aktywności zawodowej kobiet po ukończeniu 50 roku życia,
 • publikacja, której przedmiotem będzie analiza przepisów prawnych pod kątem wprowadzania przez polskich pracodawców różnych systemów zarządzania wiekiem
 • informator, który będzie stanowić kompendium wiedzy dla kobiet, chcących skuteczniej korzystać z prawa pracy lub myślących o rozpoczęciu własnej działalności społecznej lub gospodarczej,
 • informator dla pracodawców, który dostarczy im praktycznej wiedzy na temat możliwych na gruncie prawa polskiego rozwiązań sprzyjających zarządzaniu różnorodnością w firmie (w tym wiekiem)
 • strona na portalu społecznościowym Facebook dotycząca zagadnień pracy kobiet +50, która będzie służyła promocji idei zarządzania wiekiem.

Strona internetowa projektu: www.kobiety.interwencjaprawna.pl

koordynator: Małgorzata Łojkowska